La nostra cartera de serveis

L’actual cartera de serveis del Consorci d'Osona de Serveis Socials consta de 8 àrees:

Àrea de Serveis Socials Bàsics. Garanteix les necessitats de la ciutadania, dona solucions a problemes socials i intenta prevenir situacions de risc.

Àrea d’Infància, Adolescència i Famílies. Promou els drets dels infants i adolescents i protegeix a la infància en situació de vulnerabilitat i a les seves famílies.

Àrea de Serveis d'Atenció a l’Entorn Domiciliari (SAED). Desenvolupa i aplica les diferents prestacions i serveis en l'entorn domiciliari, potenciant el desenvolupament del projecte de vida.

Àrea d’envelliment actiu i dependència. Promou l’atonomia de les persones grans i valora i atén a les persones en situació de dependència. També vetlla per combatre la soledat no volguda i l’edatisme, a més d’empoderar la gent gran davant la seva presa de decisions

Àrea d’Inclusió Social i Acció Comunitària. Contribueix a enfortir el ric teixit comunitari dels pobles donant suport a l'associacionisme, potenciant la xarxa d'equipaments de proximitat, acompanyant processos i generant projectes d'acció comunitària. També incideix en els factors que generen exclusió i aïllament social, promovent l'enfortiment dels teixits i interaccions comunitàries de les persones i famílies.

Oficina de prestacions econòmiques. Garanteix els drets dels ciutadans que demanen ajuts socials. Ofereix suport i acompanyament en la gestió de prestacions socials i econòmiques.

Polítiques d'Igualtat, Gènere i LGTBI. Defineix les polítiques públiques i els programes i serveis que contribueixen a la defensa dels drets de les dones i a una igualtat de gènere real i efectiva i a la no discriminació de les persones LGTBI.

Servei d'Acollida i Integració. Contribueix a la plena integració dels col·lectius d'immigrants a la vida social i potencia la convivència i la cohesió comunitàries, així com la igualtat d'oportunitats, la lluita contra l'exclusió i la igualtat d'accés als recursos col·lectius.

Anar a l'inici