Osona Acció Social, al costat de les persones

Us fem arribar la Memòria 2022 d’Osona Acció Social (Consorci d’Osona de Serveis Socials), a través de la qual podeu consultar de forma interactiva les principals dades d'activitat i els fets destacats del darrer any del COSS.

El Consell Comarcal d'Osona té com a objectiu exercir una gestió administrativa coordinada dels serveis socials de tots els municipis de la comarca, així com cooperar amb els ajuntaments i altres xarxes d'atenció, com la sanitària, la d'ensenyament o d'altres assistencials, per establir programes i actuacions conjuntes.

El treball coordinat i l'impuls d'actuacions en l'àmbit dels serveis socials amb programes propis pretenen garantir a tota la ciutadania de la comarca l'accés a aquelles prestacions i serveis socials que siguin necessaris i als quals tenen dret. Per prestar aquests serveis, el Consell Comarcal té una eina de gestió que és Osona Acció Social.

L'aposta de potenciar les polítiques de serveis socials a la comarca ha estat una de les línies estratègiques prioritàries d'aquest mandat actual del Consell Comarcal d'Osona. Al llarg d'aquests quatre anys, s'han anat traspassant cada vegada més serveis i s'ha donat més autonomia al Consorci d'Osona de Serveis Socials, aquesta entitat pública, integrada pels municipis de l'Àrea de Serveis Socials d'Osona, que presta serveis de forma consorciada amb la finalitat de garantir l'accés universal als serveis socials.

Osona s'organitza en quatre Àrees Bàsiques de Serveis Socials (ABSS) que donen cobertura als més de 160.000 habitants de la comarca: ABSS del Consell Comarcal d'Osona -amb la gestió instrumental a través del Consorci d'Osona de Serveis Socials-; ABSS de la Mancomunitat La Plana; ABSS de Vic i ABSS de Manlleu.

El 2022, les altres tres àrees de Serveis Socials -Vic, Manlleu i la Mancomunitat La Plana- s'han incorporat al Consorci. En aquest mandat, doncs, s'ha construït el sistema de serveis de serveis socials comarcal, amb la consolidació del COSS com a eina prestadora d'uns serveis socials de qualitat i en equitat de la nostra comarca. S'ha treballat perquè les principals institucions de serveis socials de la comarca i les quatre àrees bàsiques de serveis socials en formin part i utilitzin aquest ens per la construcció conjunta dels serveis que prestem.

Osona Acció Social ha tingut un creixement exponencial en els últims quatre anys i aquest creixement respon a la necessitat d'atendre a la ciutadania des d'una perspectiva d'uns serveis socials amplis, universals i diversos, i també visibles tant per als ajuntaments consorciats com per a la ciutadania.

Com ja sabeu, al llarg d'aquest mandat s'ha superat la pandèmia de la COVID-19 i ha estat un període en què s'ha treballat al màxim per reduir l'impacte de la crisi econòmica i social en la ciutadania.

En aquesta memòria us volem mostrar el que som i el valor que aportem a Osona en la construcció d'un sistema de serveis socials de qualitat que doni resposta a les necessitats socials de la població, un sistema que s'ha adaptat a la pandèmia i post pandèmia en què els treballadors i professionals han mantingut i reforçat la cura a les persones dependents, s'han adaptat a l'atenció telefònica i han buscat noves formes d'intervenció a problemàtiques socials cada cop més complexes.

S'ha avançat en marcar les línies prioritàries i d'actuació cap a una transformació dels serveis d'Acció Social de la comarca, on es prioritza la governança conjunta, l'ordenació territorial de serveis i programes i el treball col·laboratiu i en xarxa entre els diferents agents, amb accions de caràcter proactiu, preventiu i transversal.

Aprofitem aquesta memòria per agrair a totes les persones que han fet possible la consolidació del COSS, com a ens especialitzat i innovador en matèria d'Acció Social a Osona; als responsables polítics dels ens consorciats; als professionals que formen part del sistema pel seu esforç i dedicació constants; a les famílies, infants, joves i persones grans ateses. 

Esperem que hi trobeu tot allò que pugui ser del vostre interès.

Rafa Cuenca, President d'Osona Acció Social

Sílvia Madrid, Direcció tècnica d’Osona Acció Social

Fets destacats del mandat

Traspàs del gruix dels serveis d'Acció Social, Igualtat i Servei d'Atenció Domiciliària al COSS
Potenciar les polítiques de serveis socials ha estat una de les línies estratègiques prioritàries del mandat actual del Consell Comarcal d'Osona. Per això, el 2021 es va iniciar el traspàs al Consorci d'Osona de Serveis Socials de l'activitat que gestionava directament el Consell Comarcal i se li van anar proporcionant més recursos i autonomia. Durant aquest mandat, doncs, el Consorci d'Osona d'Acció Social s'ha trobat immers en un procés de creixement i d'assumpció de la totalitat de la gestió econòmica i tècnica dels Serveis Socials, fins ara compartida amb el Consell Comarcal d'Osona. Aquest traspàs es visualitza també a nivell econòmic. El COSS ha pràcticament multiplicat per quatre el seu pressupost en quatre anys, passant de 2 milions euros el 2019 a 3,7 milions d'euros el 2021, i a 8,3M € el 2023. Per entendre les xifres, cal tenir en compte que en l'exercici 2021 el procés es trobava encara en fase de maduració i la gestió econòmica se seguia executant de forma compartida amb el Consell Comarcal. En l'exercici 2022 es va donar la consolidació d'aquest procés de traspàs, assumint ja el COSS la pràctica totalitat de la gestió.

Inici de la reorganització de les 4 àrees bàsiques:
Fins ara, a Osona els serveis socials s'organitzaven en quatre àrees bàsiques: Consorci d'Osona de Serveis Socials, la Mancomunitat la Plana, Vic i Manlleu. El 2021, es va iniciar el camí perquè les quatre àrees bàsiques deleguessin la gestió al Consorci d'Osona de Serveis Socials pels projectes comarcals que gestionen conjuntament. 

Aposta per digitalitzar la memòria d'activitat anual 
Al Consorci d'Osona de Serveis Socials edita anualment una memòria d'activitat que recull les dades més rellevants de l'organització, s'hi fa balanç dels serveis que s'han prestat i els fets més destacats de l'any. En aquest mandat, la institució ha apostat per deixar enrere el format llibret i apostar per una manera de presentar la informació més innovadora, amena i 100% accessible.  L'any 2022 es va estrenar la primera edició de la memòria digital en format tipus web responsiu. Es tracta d'un sistema interactiu i adaptable a tots els dispositius, amb el qual el COSS vol acostar tot el que fa la institució i el valor que aporten a la societat de la manera més dinàmica, oberta, transparent i accessible possible.

Canvis en la gestió del Servei d'Atenció Domiciliària
El Consell Comarcal d'Osona va encomanar el Servei d'Atenció Domiciliària (SAD), gestionat fins el febrer de 2021 per la FADO, a l'entitat Fundació S21 del Consorci de Salut i d'Atenció Social de Catalunya. La subrogació del servei va suposar que les 84 treballadores familiars que hi havia a la FADO passessin a ser professionals de la Fundació S21 a partir de l'1 de març del mateix any. L'any 2022, en data 1 de desembre, es va fer de nou efectiu el canvi d'empresa prestadora del Servei d'Atenció Domiciliària (SAD). Després de la finalització del contracte amb l'empresa Fundació S21, el Consorci d'Osona de Serveis Socials (COSS) va retornar la gestió del SAD Osona a la Fundació Assistencial d'Osona (FADO). La FADO ja és coneixedora del model del servei d'atenció domiciliària a Osona perquè l'havia gestionat durant una dècada, del 2011 al 2021. El 2022, però, en va recuperar la gestió amb una novetat molt important. En va assumir la gestió en el marc del procés d'integració de les empreses promotores de la FADO, que són el Consorci Hospitalari de Vic, la Fundació Hospital de la Santa Creu de Vic i la Fundació Hospital Sant Jaume de Manlleu. La contractació de gestió delegada d'emergència a la FADO finalitza el 2023 i per això aquest any s'iniciaran el tràmits per obrir el procés de licitació pública per al servei del SAD.

Anar a l'inici