Indicadors econòmics

Osona Acció Social es troba en un procés de creixement i d'assumpció de la gestió de la totalitat de la gestió econòmica i tècnica dels serveis socials, fins ara compartida amb el Consell Comarcal d'Osona. Enguany, es consolida aquesta tendència i desapareix pràcticament la totalitat de les gestions compartides entre ambdues entitats.

Aquest 2022, es presenten per segona vegada els indicadors econòmics d'aquest Consorci. Per entendre’ls, és pertinent situar-se en el marc de la culminació del procés d'assumpció de la totalitat de la gestió del serveis socials, tenint en compte que per aquest exercici 2022, la major part de la gestió, s'ha dut a terme a través del Consorci d'Osona de Serveis Socials. Conseqüentment, la comparació econòmica que es pot dur a terme amb els valors recollits a la memòria del 2021, s'ha de fer situant-nos en el marc d'aquest escenari de canvi i d'increment de la gestió econòmica i del pressupost que ha experimentat l’ens. Així doncs, les futures dades econòmiques que es podran extreure en els futurs exercicis seran comparables a les que us presentem a continuació.

Pel que fa als últims quatre anys, en el marc de l'exposat, la següent taula ens mostra l'evolució del pressupost del Consorci d'Osona d'Acció Social:

Evolució i execució del pressupost

Pel que fa al l'execució del pressupost d'ingrés i de despesa, aquesta primera ha assolit un bon nivell d'acompliment amb la previsió dels ingressos. D’altra banda, l'execució del pressupost de despesa ha quedat per sota del previst, fet que s'ha produït pel retard en l'arribada del finançament provinent del contracte programa.

Distribució de la despesa per àrees de gestió

És pertinent destacar que la despesa econòmica es distribueix pressupostàriament en consonància amb la línia de la gestió dels serveis prestats per aquest Consorci, distribuint-se en àrees de gestió, quedant la despesa del Consorci repartida de la següent manera:


 

Distribució dels ingressos i les despeses

Pel que fa al destí de la despesa, en termes generals, aquesta s'ha distribuït de la següent forma, essent l'equip humà del Consorci i els serveis externs la principal font de despesa:

Pel que fa als ingressos del Consorci, la majoria d'aquests provenen del capítol 4, essent el Contracte Programa la principal font d'ingrés, al qual s'hi sumen els recosos provinents de la Diputació de Barcelona, de convenis interadministratius, encomanes de gestió, els recursos provinents del Departament de Feminismes i les quotes dels membres del Consorci. D'altra banda, en menor mesura, destaquen també els ingressos provinents de preus públics pels serveis prestats pel propi Consorci.

Tal com es destacava amb anterioritat, en el gràfic que hi ha a continuació es mostra la rellevància econòmica del Contracte Programa dins la totalitat del Pressupost del Consorci:

Altres fets a destacar

Període mig de pagament a proveïdors 7,83 dies
Fets que han suposat canvis significatius al pressupost del 2022
  • Enguany, el Consorci d'Osona de Serveis Socials ha assumit la total gestió i cobrament del nou Contracte Programa 2022-2025, signat amb el Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya.
  • Osona Acció Social ha assumit per primer any la gestió de la col·laboració público-privada per la gestió del servei d'atenció a domicili.
  • Acord Marc-Feminismes
Anar a l'inici