Osona Acció Social

El Consorci Osona de Serveis Socials (COSS) és una entitat pública de caràcter associatiu i de naturalesa local. Està integrada per municipis que tenen la voluntat de prestar serveis de forma consorciada. Prestem un servei públic de qualitat per atendre les necessitats socials i prestar els serveis comarcals. 

L'ens prestador de serveis socials 

El COSS està adscrit al Consell Comarcal d'Osona, que en determina el règim pressupostari, de comptabilitat i control de l'administració d'adscripció. Exercim una gestió administrativa coordinada dels serveis socials de tots els municipis de la comarca. Cooperem amb els ajuntaments i altres xarxes d'atenció -com la sanitària, la d'ensenyament o d'altres assistencials- per establir programes i actuacions conjuntes. El treball coordinat i l'impuls d'actuacions en l'àmbit dels serveis socials amb programes propis pretenen garantir a tota la ciutadania l'accés a aquelles prestacions i serveis socials que siguin necessaris i als quals tenen dret. 

Garantim l'accés universal als serveis socials com un dret universal orientat a la cohesió social, la igualtat d'oportunitats i el progrés social de les persones

La persona se situa en el centre del nostre procés d’intervenció social respectant la dignitat, els drets, les necessitats, les preferències i els valors de les persones.

 • MISSIÓ
 • Acompanyar a les persones al llarg del seu cicle vital amb actuacions de promoció, prevenció i protecció.
 • Oferir la cura i el suport necessari perquè les persones s'apoderin i siguin autònomes en el desenvolupament del seu projecte de vida i l'incloguin i vinculin al seu entorn familiar i comunitari. 
 • VISIÓ
 • Els serveis d'Acció Social s'articulen a Osona de forma que acompanyin i apoderin a les persones al llar del seu cicle vital per tal d'aconseguir que: 
  • Cada persona pugui viure una vida plena, d'acord amb els seus valors, decisions i preferències, per fer realitat el seu projecte vital.
  • Siguin un agent de desenvolupament i transformació pel territori.
  • Siguin uns serveis universals, proactius, accessibles i equitatius, que potenciïn la intervenció en l'entorn pròxim i a la comunitat.
  • Impulsin sinèrgies amb el sector social, els actors comunitaris, que impulsin la innovació i potenciïn els professionals i el seu desenvolupament com a garantia de qualitat. 
 • VALORS
 • Els principis i valors que orienten la nostra actuació són:
  • Model integrat i centrat en la persona.
  • Transversalitat i treball amb xarxa.
  • Potenciació del treball grupal i comunitari.
  • Serveis preventius i de proximitat.
  • Planificació, avaluació de serveis i qualitat.
  • Impuls dels valors ètics en la intervenció dels professionals.
Anar a l'inici