Infància, adolescència i famílies

L'Àrea d'Infància, Adolescència i Famílies inclou serveis i programes amb l'objectiu global d'atendre i donar servei als infants, adolescents i famílies de tota la comarca. Hi ha serveis que són d'àmbit comarcal i d'altres que estan destinats als municipis que estan inclosos a Osona Acció Social. L'àrea està subdividida en l’Àrea de programes de tractament i l’Àrea de programes preventius, tenint present la transversalitat de tots els programes i la necessitat d'interactuar entre ells.

Àrea de programes de tractament

En aquesta àrea s’hi troba el Servei Especialitzat en Infància i Adolescència (SEAIA), regit per, entre altres, la llei 14/2010 de Drets i Oportunitats de la infància i Adolescència de la Generalitat de Catalunya. El SEAIA d'Osona és membre actiu a la TIAF d'Osona i a totes les xarxes municipals constituïdes a la comarca. Forma part dels Grups de treball especialitzats en infància i família de la comarca, aportant l'expertesa del servei especialitzat. També col·labora activament amb les universitats, ja sigui tutoritzant alumnes en pràctiques o fent classes magistrals sobre la temàtica en la que són especialistes. Compta amb dos equips, que són l'EAIA i el SIFE:

Equip d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (EAIA)

Servei especialitzat format per 8 tècnics especialistes en infància en risc (2 educadores socials, 2 pedagogues, 2 psicòlogues i 2 treballadors socials) que atén els infants, els adolescents i les seves famílies, amb l'objectiu de valorar i disminuir les situacions d'alt risc social en les que es troben. L'objectiu és la protecció dels infants i els adolescents de les situacions de maltractament, abusos i negligències que puguin patir. També, s'ofereix suport als serveis socials municipals de la comarca en l'àmbit de la infància, adolescència i famílies en situació d'alta vulnerabilitat. En aquest sentit, a dia d’avui hi ha destinada una mitja jornada d'un treballador social per fer aquesta tasca, que s’ha anat desenvolupant sota el projecte ‘Espai conjunt sobre infància i adolescència en risc’ (SSB - EAIA), basat en l’assessorament de l'EAIA al treball conjunt continuat.

Servei d'Integració en Família Extensa (SIFE)

Equip especialitzat format per una psicòloga i una treballadora social amb el suport de les educadores socials del SEAIA. Fa el seguiment dels infants i adolescents tutelats per la DGAIA i en règim d'acolliment en família extensa amb l'objectiu d'acompanyar-los en el procés d'acolliment. L'acompanyament es fa amb atenció directa o a través de grups de suport.

Projecte de la Reunió del Grup Familiar (Family Group Conference)

Osona Acció Social té una llarga trajectòria en la implementació d'aquest model d'intervenció des de l'any 2016, amb la constitució del grup motor de la Reunió del Grup Familiar, la formació dels nostres professionals, la supervisió de casos i les experiències pràctiques al territori.

És un projecte pioner a Catalunya, basat en un model d'intervenció familiar des de la vessant d'apoderament de les famílies en la presa de les seves pròpies decisions per trobar solucions dins la pròpia família i la seva xarxa, amb el suport de la figura del facilitador. Els objectius generals són:

 • Ser proactius i no invasius.
 • Donar valor, veu i poder de decisió a les persones implicades.
 • Activar la xarxa familiar i social.

Des dels seus inicis, aquest projecte ha tramitat 18 sol·licituds (13 realitzades, 4 en procés i 1 no acceptada).

Evolució anual de les sol·licituds del Projecte de la Reunió del Grup Familiar
  2021 2022
Realitzades 10 13
En procés 5 4
No acceptades 1 1
TOTAL 16 18

Aquest any 2022 s'ha donat un impuls al projecte amb les accions següents:

 • Organització de l’Annual Network Meeting of the European Network FGC 2022, que es va portar a terme els dies 28, 29, 30 de setembre de 2022, a Vic. L’esdeveniment és la Reunió anual de la xarxa europea de RGF, que ha comptat amb la participació d'11 països i amb el suport d’Osona Acció Social i la Universitat de Vic. Hi ha hagut la presència de tots els membres de la xarxa europea que son especialistes en aquest mètode d'intervenció familiar i tots els membres del Grup Motor d'Osona, actiu des de l'any 2016, i els de la Xarxa Catalana, constituïts durant l’any 2022. L’acte s’ha organitzat seguint el model que la xarxa europea té instaurat, amb una part tècnica i de debat i una altra més lúdica, amb l'objectiu de mostrar la cultura i les tradicions del país organitzador.
   
 • Aquest 2022, s’ha consolidat la Xarxa Catalana d’aquest model d’intervenció, del qual en som membres impulsors i fundadors. Osona Acció Social és part del grup motor i de totes les comissions de treball establertes.
   
 • Difusió de la feina feta a la comarca d’Osona:
  • Presentació del projecte de la RGF a Osona a la Xarxa Sanitària de Girona (Salt, 14 de juny de 2022)
  • Taller a la comarca de la Ribagorça (Osca) sobre la RGF i presentació del projecte de la RGF a Osona (novembre de 2022)
    
 • Intervenció directa a través de les derivacions que ens han fet els professionals.
   
 • Durant l’últim trimestre de l’any, s’ha dut a terme un projecte per poder fer una avaluació de l'experiència. Els resultats es presentaran durant l’any 2023.

Àrea de programes preventius

Treballem en programes i serveis preventius de diferents graus de desenvolupament i consolidació, com el SOAF i el SIS:

Servei d’Orientació i Acompanyament a les Famílies (SOAF)

Servei d'orientació i acompanyament integral a les famílies per millorar-ne el benestar personal, familiar i social. Està enfocat des d'una perspectiva universal i preventiva, per tal de detectar i reforçar les capacitats i fortaleses de les famílies, afavorir relacions familiars saludables, enfortir les habilitats parentals i promoure una criança positiva per evitar que evolucionin en problemàtiques més greus que calgui tractar en altres serveis de la xarxa.

Fins al juliol del 2022, el SOAF va estar gestionat per la Fundació Projecte i Vida. Des de llavors, la coordinació i el personal tècnic depenen de l'àrea de projectes preventius en Infància, Adolescència  i Famílies d’Osona Acció Social. Tot i així, des del SOAF, es continuarà treballant coordinadament amb la Fundació Projecte i Vida en la posada en marxa del projecte, per tal de donar continuïtat a la tasca realitzada per l’entitat durant aquests anys.

Dins del SOAF hi ha diferents línies d'actuació:

 • Orientació/suport familiar sobre qüestions relacionades amb l'educació dels fills i les filles segons les diferents etapes del creixement dels infants (com potenciar l'autoestima, posar límits, donar autonomia, promoció d'hàbits saludables, fomentar valors, gestionar conflictes, noves tecnologies, etc.).
 • Suport terapèutic quan hi hagi una dificultat o problemàtica específica, relacional o emocional, (situacions de desorientació o dificultats en l'educació de fills i filles, fracàs o absentisme escolar, sobrecàrrega familiar, problemes de convivència, conflictes amb fills i filles adolescents, conflictes de parella, separació divorci, situacions de dol, etc.).
 • Formació i suport a professionals: orientant, acompanyant i connectant la xarxa de serveis i recursos del territori per rebre orientació adequada a les necessitats de cada família.

Totes tres línies d'actuació es porten a terme incidint per una banda en el caràcter universal, ja que és un programa obert a totes les famílies de la comarca d'Osona que manifestin necessitats en l'àmbit familiar, amb independència de la condició sexual, cultural, ideològica o socioeconòmica. I per l'altra, té un caràcter preventiu, ja que promou la detecció de necessitats dins l'àmbit familiar i impulsa activitats destinades a millorar el benestar.

En el desenvolupament del projecte, la família està en el centre de la intervenció i es considera un factor de protecció i de prevenció de riscos en els membres que la conformen. 

Per tal de promoure la universalitat durant el desenvolupament del projecte, a banda d'intensificar la tasca de difusió, també es treballa per tal de facilitar l'accés al recurs a totes les famílies de la comarca. Està prevista la descentralització del projecte, on la tècnica del programa farà permanències als diferents municipis: Manlleu, Roda de Ter, Tona, Torelló i Prats de Lluçanès per tal de donar cobertura als diferents municipis que conformen la comarca.

Perfil de persones ateses 2020 2021 2022
Famíla nuclear 34  44 11
Família monoparental 25 6 5
Família reconstituïda 12 13 2
Progenitors separats 25 21 7
Família extensa 3 2 0
Sense definir 8 12 3
TOTAL 107 98 28


Servei d’Intervenció Socioeducativa (SIS)

És un servei destinat a acompanyar a infants i adolescents (de 0 a 18 anys) i les seves famílies en el seu desenvolupament personal i social, oferint suport professional per a la promoció del seu benestar personal i la seva integració social des d'una vessant preventiva, comunitària i participativa.

Aquesta intervenció es desenvolupa a través d'activitats dirigides i oferint suport a l'escolarització, en un marc metodològic que posa especial atenció al treball grupal, entenent al grup com a motor potenciador dels canvis i des del treball en xarxa, per a la millora de la cooperació entre serveis i entitats, aprofitant els recursos de la comunitat. És un servei de caràcter eminentment preventiu, arrelat al territori, que forma part de la xarxa de Serveis Socials Bàsics.

Objectius del SIS
Realitzar una tasca preventiva fora de l'horari escolar, donant suport, estimulant i potenciant el desenvolupament dels infants i adolescents, la seva socialització i adquisició d'aprenentatges bàsics i d'esbarjo
Facilitar recursos i suport socioeducatiu a les famílies dels infants i adolescents participants als SIS per tal de reforçar la seva funció com a agent socialitzador i acompanyar-les cap a una parentalitat positiva
Línies de serveis
Servei de suport a les famílies i infants de 0 a 3 anys
Servei d'atenció diürna (3 a 15 anys)
Servei d'intervenció amb famílies amb infants i adolescents
Servei d'acompanyament socioeducatiu per a adolescents (16 a 18 anys)

A octubre de 2022 s'incorpora com a responsable de programa una professional a jornada sencera, fet que permet donar un impuls important al projecte, fent un salt qualitatiu incorporant el treball familiar i grupal amb una mirada comunitària i permetent traçar el full de ruta pel desplegament de totes les línies de serveis dels 0 als 18 anys i per a la cohesió de la Xarxa SIS.

Durant l'any 2022, s'han consolidat el SIS de Sant Julià de Vilatorta i Calldetenes en funcionament des del 2020 i el de l'Esquirol, obert l'any 2021, que canvia d'ubicació al Casal del Jovent, suposant una millora notable pel servei.

Al setembre de 2022, s'obre el nou SIS de Roda de Ter, en el que s'atenen tres grups d'infants de 6 a 16 anys prestant atenció diària amb un total de 43 expedients assistencials oberts.

Es comença a gestar el SIS de Torelló, dirigit a primera infància (1-6 anys) i a les seves famílies, amb una visió centrada en la detecció i la prevenció a partir del treball grupal, l'acompanyament professional a les famílies cap a una parentalitat positiva i el foment del suport social des d'una mirada comunitària.

Prova pilot en primera infància

Com a projecte destacat aquest 2022, trobem la prova pilot en espais itinerants de primera infància als municipis de Centelles, Les Masies de Roda / Roda de Ter, Montesquiu i Sant Julià de Vilatorta, per tal de posar a disposició de les famílies amb infants d'entre 0 i 6 anys espais relacionals inclusius i enxarxats, de forma itinerant i temporals, creant un model propi pensat per a un territori ampli i dispers. La prova pilot es va realitzar durant el tercer trimestre de 2022, amb una durada d'entre 6 i 8 sessions per municipi i una periodicitat setmanal, en la que hi van participar unes cinquanta famílies i infants.

Un dels punts forts de la prova pilot ha estat l'equip professional referent, a través de dues figures clau:

 • Un/a educador/a infantil, especialitzada en pedagogies alternatives que hi aporta la mirada educativa posant a l'abast una àmplia oferta de materials de joc i l'acompanyament de qualitat a les famílies
   
 • L'educador/a social del Servei Bàsic d'Atenció Social referent del municipi, que permet atendre de forma individualitzada les necessitats de cada infant i família, vetllant per la cohesió del grup, la participació social i la integració d'aquelles en situació de més vulnerabilitat.

Un altre punt fort destacat ha estat la metodologia emprada que ha permès habilitar espais d'intervenció de qualitat creats per altres usos (sales de conferències, aules polivalents...) aportant jocs no estructurats pel foment de la creativitat, una àmplia selecció de joguines construïdes amb materials naturals (fusta, teles o elements de la natura) per proporcionar una vivència més sensorial, estructures de psicomotricitat pel moviment lliure, entre altres.

A finals de 2022 s'elabora un recull de propostes de millora de l'eina tecnològica de la intranet compartida de la Cartera de Serveis Socials, aportades pels diferents SIS, amb l'objectiu de millorar el tipus de dades recollides i la seva explotació al servei de la intervenció individual i del treball en xarxa.

Serveis Persones ateses 2021 Persones ateses 2022
Infants i adolescents atesos EAIA 234 233
Infants i adolescents atesos SIFE 64 54
Infants i adolescents atesos SIS 205 215
Famílies ateses SOAF 98 23
Anar a l'inici