Serveis d'Atenció en l'Entorn Domiciliari

Des de l’àrea Serveis d'Atenció en l'Entorn Domiciliari (SAED) es gestiona el Servei de Teràpia Ocupacional (BAT) i el Servei d’Ajuda a Domicili (SAD Osona). A continuació, presentem els resultats més significatius d'aquests serveis durant el 2022.

Servei d’Atenció Domiciària

Què és i com s'organitza el SAD?

El servei d'ajut a domicili (SAD) és el conjunt d'actuacions entès com a conjunt organitzat i coordinat d'accions que es realitzen bàsicament a la llar de la persona i/o família, dirigides a proporcionar atencions personals, ajuda a la llar i suport social a aquelles persones i/o famílies amb dificultats de desenvolupament o d'integració social o manca d'autonomia personal.

L'objectiu del SAD és la de millorar la qualitat de vida de les persones en l'entorn domiciliari, potenciant el seu desenvolupament de projecte de vida, mitjançant serveis i prestacions coordinats des dels serveis socials bàsics, que promogui les interaccions socials, l'autonomia funcional i una millor convivència social en la comunitat.

El SAD Osona pretén prendre cura de les persones en la seva globalitat i atendre'ls respectant els seus valors i preferències.

Segons el catàleg de serveis s'ofereixen diferents tipus de SAD/ SADE per tal de tenir en compte les necessitats de tota la població:

Quins tipus de SAD existeixen?

Diferenciem a nivell conceptual el tipus de SAD que oferim tenint en compte si la persona té reconegut el grau de dependència o no.

SAD Dependència
Fa referència a les persones que ja tenen un grau de dependència reconegut, que són la majoria de les persones que atenem.
SAD Preventiu
Té a veure amb persones amb situació d'especial vulnerabilitat, fragilitat o incapacitat que necessiten un suport per mantenir-se al seu domicili habitual i poder recuperar l'autonomia en alguns casos, o que han iniciat el tràmit de reconeixement de grau de dependència, però que necessiten el servei i se'ls hi ofereix com a preventiu temporalment.
SAD Transitori
S'ofereix a persones que han patit un canvi en la seva situació de salut i que provenen d'una ingrés hospitalari i necessiten un suport temporal per mantenir-se al seu domicili habitual i poder recuperar la seva autonomia.

La prestació d'aquests tres tipus de SAD es porta a terme a través de la Fundació Assistencial d'Osona des de 1 de desembre de 2022.

SAD Social
Entès com aquelles intervencions que es realitzen al domicili de la persona i/o família, amb l'objectiu de proporcionar atencions personals, suport a la llar i suport social per aquelles persones i/o famílies amb dificultats de desenvolupament o d'integració social.

La prestació d'aquest servei es porta a terme amb les treballadores familiars contractades pels ajuntaments. La finalitat és educativa i preventiva.

Servei d'atenció domiciliaria especialitzat (SADE)

Adreçat a uns col.lectius específics que necessiten també de suport a domicili. En aquest cas, treballem amb dues especialitats: en salut mental i en discapacitat psíquica. El SADE, també el cataloguem com a SAD dependència, SAD preventiu o SAD transitori.

SADE com a Servei d'atenció domiciliària especialitat en salut mental

Fa referencia al conjunt d'activitats que es realitzen al domicili de la persona i/o família amb problemàtica de salut mental i que es troba en una situació de manca d'autonomia personal, dificultats o problemàtiques familiars especials.

  • La prestació d'aquest servei es porta a terme a través de la Fundació Centre Mèdic Psicopedagògic (Osonament), entitat arrelada al territori i amb trajectòria en la intervenció amb aquest col·lectiu.
SADE com a Servei especialitzat en discapacitat psíquica

Fa referencia al conjunt d'activitats que es realitzen al domicili de la persona i/o família amb una discapacitat psíquica reconeguda i que es troba en una situació de manca d'autonomia personal, dificultats o problemàtiques familiars especials.

  • La prestació d'aquest servei es porta a terme a través de la Fundació Sant Tomàs, entitat del territori amb anys d'expertesa en la intervenció amb aquest col·lectiu.
SALL
És el Servei d'Atenció a la Llar que només es presta com a servei complementari a les persones que disposen de SAD d'atenció personal. S'utilitza per al manteniment de l'entorn domèstic de la persona atesa en condicions d'habitabilitat. També diferenciem el SALL dependència quan la persona té reconegut el grau, i el SALL no dependència, quan la persona no té grau reconegut. 

Les demandes d'altes, tan de SAD com de SADE, es deriven des de l'ajuntament de cada municipi a través de Serveis Socials Bàsics on el Treballador/a Social n'és el referent; la persona responsable/coordinadora del SAD Osona es la professional que gestiona les demandes directament amb les diferents entitats proveïdores del servei i que treballa conjuntament amb les entitats i els professionals de base, per la implementació de millores i el bon funcionament del servei.

  • El SAD Osona està organitzat per zones territorials, on cada zona disposa d'una coordinadora de zona (infermera/terapeuta ocupacional) que gestiona les altes del servei, el seguiment dels casos en actiu i la supervisió de l'equip de les treballadores d'atenció a domicili de la zona, conjuntament amb la resta de professional de l'Equip del SAD Osona.

Pel que fa al SADE cada entitat disposa d'una professional referent que gestiona les altes del servei, el seguiment dels casos en actiu i la supervisió de l'equip de professionals que fan suport als domicilis.

Des del SAD Osona  s'ofereix també el Servei d'atenció a domicili especialitzat el SADE prestat per la Fundació Centre Mèdic Psicopedagògic el SADE adreçat a persones amb malaltia mental i per la Fundació Sant Tomàs el SADE adreçat a persones amb discapacitat psíquica. La gestió de l'alta i el seguiment dels serveis en actiu són competència del treballador social dels Serveis Socials Bàsics.

Dades d’activitat SAD Osona

Pel que fa a dades del servei, l'any 2022 hi ha hagut una davallada d'hores que ja es va iniciar a finals de l'any 2021. Les dificultats en la recerca de professionals i la complexitat que comporta treballar en l'atenció domiciliària són aspectes claus que han condicionat l'entrada de nous casos.

Pel que fa al nombre total de persones ateses per SAD, l'any 2022 s'ha mantingut amb un lleuger decreixement els últims mesos de l'any i per sota del nombre de persones ateses el 2021 en les mateixes dates. Associem la davallada al període de temperatures més extremes, en què normalment hi ha més baixes del servei.

Dades d’activitat SAD Osona 2022
  Persones ateses Hores anuals SAD + SADE
SAD Dependència 607 52.570
SAD Transitori 44 1.449
SAD Preventiu 212 7.807
SAD Social 65 1.900
Total 928 63.726
Dades d'activitat SALL Osona 2022
  Persones ateses Hores anuals SALL
SALL dependència 228 9.204
SALL no dependència 108 3.597
Total 336 12.801

Servei de Teràpia Ocupacional i Productes de Suport BAT

El servei ofereix valoració d’un terapeuta ocupacional al domicili. La seva funció és valorar les necessitats i intervenir amb estratègies relacionades amb els productes de suport i les ajudes tècniques. Es manté la gestió del Programa d'Arranjaments de la Diputació de Barcelona, a través de la qual s'han pogut gestionar 28 arranjaments de bany i equipament de productes de suport en 17 municipis d’Osona Acció Social.

A nivell quantitatiu, l'increment en els diferents indicadors d'activitat (derivacions, valoracions realitzades, persones ateses i productes de suport entregats), ha seguit la línia de creixement sostingut habitual, sense grans pics. Destacar sobretot el que al llarg dels anys es va mantenint l'índex de dies de resposta un cop es demana la valoració del/la professional del BAT (a Osona, 6'07 dies des de la derivació fins la primera visita i, en tot el servei, 6'94 de mitjana).

Aquest 2022 ha estat un any clau per donar una empenta a la possibilitat de poder incrementar la nostra activitat assistencial i podent donar la resposta logística corresponent. En aquest sentit, des de la comissió estratègica, s'ha fet l'aposta per poder incrementar la dotació horària del magatzem i poder articular un projecte de mirada més futura.

Progressivament hi ha hagut una recuperació de l'activitat derivada des de el sistema de salut (sobretot des de hospitals d'atenció intermèdia) però que manté el perfil avançat de les persones que s'estan atenent.

A nivell logístic, cal destacar el progressiu increment de l'activitat, que ha passat de ser un 12% el 2020 respecte el 2019, a un 24'18% de l'any 2022 respecte el 2021.               

Dades d’activitat Servei Teràpia Ocupacional BAT 2022 2021
Osona BAT Osona BAT
Nº persones ateses 412 806 413 678
Nº casos nous  273 595 325 534
% casos nous versus persones ateses 66,26% 79,03% 78,69% 78,76%
Nº Valoracions realitzades 756 1.494 616 1.215
Nº Sol·licituds derivades 848 1.729 691 1.382
% de resposta (solicituds derivades/valoracions realitzades) 89% 85,54% 89,15% 87,92%
Mitjana dies de resposta 6,07 6,94 7,76 8,16
Nº productes de suport prestats 363 680 449 675
Anar a l'inici