Serveis Socials Bàsics

Els Serveis Socials Bàsics son la porta d'entrada habitual i l'eix vertebrador del sistema de serveis socials. Estan integrats pel conjunt de professionals i personal administratiu, serveis, recursos, prestacions, activitats, programes i equipaments destinats a l'atenció social de les persones dels 36 municipis que conformen els Serveis Socials Bàsics d’Osona Acció Social, i pertanyen a l'Àrea Bàsica del Consell Comarcal d’Osona.

L'objectiu d'aquesta àrea és atendre i donar resposta a les diferents situacions de necessitat social de les persones, potenciant-ne l'autonomia personal, familiar i social per millorar les seves condicions de vida i afavorir-ne la inclusió i la cohesió social, tal com marca la Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials.

L'equip humà i motor del Serveis Socials Bàsics està format per un total de 24 professionals:

Treballadors/es socials 13 professionals
Educadors/es socials 8 professionals
Treballadores familiars 2 professionals
Coordinadora 1 professional

També compta amb el suport i la coordinació tècnica especialitzada de les figures de coordinació de SAED i de coordinació de Dependència.

El Consorci és basa en un model integrat i centrat en la persona i de màxima proximitat, per tant, l'Equip de Serveis Socials s'organitza en diferents equips distribuïts per municipis i zones territorials amb l'objectiu d'atendre les necessitats socials més immediates, generals i bàsiques de les persones i famílies.

Com ja s'ha apuntat abans, es dona cobertura a nivell de Serveis Socials Bàsics a 36 municipis, a més del suport tècnic a través de convenis de col·laboració per assistència tècnica de professionals de treball social que hi ha vigents a 2 municipis més.

Organització territorial Organització tècnica

L'Equip de Serveis Socials Bàsics s'ha articulat, al llarg dels darrers dos anys, a través de 4 Unitats de coordinació territorials. En cadascuna d’aquestes, s'ha comptat amb la figura de la Referent de territori:

 • Zona Consorci Centre
 • Zona Lluçanès
 • Zona Roda de Ter i Cabrerès
 • Zona del Bisaura, Vall del Ges i Voltreganès

Aquesta organització té com a principals objectius: millorar el treball en equip en les diferents zones i facilitar el desplegament de les línies estratègiques, els projectes, recursos i serveis des d'una visió més municipalista i atenent les particularitats, necessitats i oportunitats de cada municipi i de cada zona.

Els Serveis Socials Bàsics tenen un caràcter polivalent, comunitari i preventiu per tal de fomentar l'autonomia de les persones perquè visquin dignament, atenent les diferents situacions de necessitat. Estan formats per equips de treballadores socials i educadors socials. Els Serveis Socials Bàsics han de donar respostes en l'àmbit propi de la convivència i la relació dels beneficiaris/àries del servei. Organitzativament, hi ha:

 • Un equip de Treballadores Socials d'atenció i acompanyament a persones grans i amb dependència
 • Un equip de Treballadores Socials i Educadors/res Socials que centren la seva intervenció en l'atenció, suport i acompanyament a persones adultes, famílies i infants, joves i adolescents.

El treball i la intervenció social desenvolupada per l'Equip de Serveis Socials Bàsics és centra en:

 • L'atenció, suport i acompanyament individual i familiar.
 • El treball en xarxa i transversal per a l'atenció integral i la millora dels serveis i recursos.
 • L'acció grupal i el treball comunitari per la millora de les condicions i el benestar.

En nombres globals, s'ha atès un total de 3.218 persones, que suposa una mitja aproximada del 7,50% de la població global dels municipis, amb un entrada nova de persones a atendre del 34% del total.

Cal destacar doncs:

 • una evolució en el nombre de noves persones ateses
 • un augment significatiu en el nombre d'actuacions i intervencions
 • I un augment en les noves altes en 9 punts respecte l'any anterior: es passa del 25% al 34% de noves atencions.

Cal esmentar que, actualment, un elevat percentatge de les persones ateses, presenten situacions complexes i múltiples problemàtiques a atendre amb les dificultats a nivell d'intervenció que això suposa.

En la millora de l'atenció a les persones i fruit d'un treball previ de formació dels professionals, s'ha impulsat l'ús de dues eines de cribatge:

 • SSM-CAT: Un instrument de suport a la detecció de persones amb necessitats d'atenció social complexa, comuna a totes les l'Àrees Bàsiques de Serveis Socials.
  • Aquesta eina, permet per una banda, avaluar la situació de les persones i proposar un pla de treball per millorar la situació i atendre les necessitats i, per l’altra banda, disposar d'una visió global de la situació i les necessitats d'un territori.
  • Ens trobem en un procés inicial d'implementació i és un dels objectius estratègics que s'impulsen des del Departament de Drets Socials.
Nombre d'usuaris amb diagnòstic SSM-CAT: 326
Nombre de professionals que n'han fet ús: 18
 • TSO: L'Escala de valoració sociofamiliar  TSO  permet mesurar els risc social de les persones grans en entorns comunitaris, és una eina utilitzada per treballadors/es socials, en l'àmbit dels serveis socials bàsics i de salut. Aquesta eina permet:
  • Ser un eina de cribatge per identificar de manera objectiva la situació de risc social de les persones grans
  • Planificar i prioritzar les intervencions amb gent gran, segons grups de risc, fer-ne el seguiment i avaluació de resultats de la intervenció.
  • Analitzar la problemàtica social de les persones grans per municipis o zones territorials
  • Millorar la comprensió del valor de la utilització dels instruments estandarditzats de mesura en la pràctica del Treball Social en població geriàtrica.
  • Utilització d'una eina comuna entre els serveis socials i els de salut
Nombre d'usuaris amb diagnòstic TSO: 123
Nombre de professionals que n'han fet ús: 6


Treball en xarxa i comissions de treball

El treball en xarxa i interdisciplinar és important per a una atenció integral de les persones i un acompanyament personalitzat atenent les seves necessitats i promocionant les seves capacitats per millorar el benestar social i personal.

L'Equip de professionals de Serveis Socials Bàsics són una peça clau en aquest treball, sovint esdevenint impulsors i figures tractores i proactives, malgrat les dificultats de l'atenció directa i la dispersió dels municipis d'una comarca com Osona, amb diferències socials i demogràfiques importants.

Els Equips de Serveis Socials són els professionals de referència per a la població i tenen un paper vital en la prevenció, la detecció i l'atenció de necessitats, l'activació de serveis i recursos de suport i acompanyament i la intervenció comunitària.

És complex esmentar tots i cadascun dels serveis, recursos i entitats amb qui s'estableixen periòdicament coordinacions estables i reunions de treball, però es valora molt important deixar-ne constància, per evidenciar la gran feina que s'està realitzant:

ÀMBIT SALUT Àrees bàsiques de Salut, Centre de Salut Mental d'Adults, Centre d'Atenció a les Drogodependències, Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil, Osonament i Sant Tomàs.
ÀMBIT SOCIOSANITARI Consorci Hospitalari- Hospital d'Aguts i Centres sociosanitaris, Residències, SAIAR; Centres de serveis i FADO.
ÀMBIT EDUCATIU Centres educatius de Primària i Secundària de tota la comarca, llars d’infants, Unitat d'Escolarització Compartida, EAP i Inspecció d'Ensenyament, Àrea d'Educació del Consell Comarcal d'osona i equipaments Juvenils.
ÀMBIT DE SEGURETAT I JUDICIAL Oficina de Relacions amb la Comunitat, Mossos d'Esquadra de Proximitat i Justícia Juvenil.
ENTITATS SOCIALS I DEL TERCER SECTOR Càritas Parroquials dels diferents municipis, Càritas Diocesana, Creu Roja, Tupí, Fundació Projecte i Vida, entitats socials, de lleure i esportives dels municipis del Consorci.

En paral·lel, els diferents professionals participen activament i com a representants de l'Equip de Serveis Socials Bàsics en Comissions de Treball d'àmbit comarcal:

 • Protocol/ Circuit Comarcal de Violència Masclista
 • Grup de treball pel Projecte d'Assessorament de casos complexes i contínuum assistencial amb SEAIA.
 • Grup de treball de SAED
 • Protocol Maltractament Gent Gran Osona
 • Grup de Treball de Maltractament de Gent Gran de la Diputació de Barcelona
 • Comissió d'Ingressos d'Urgència Social a Residència (Gent Gran)
 • Comissió de treball d'Inclusió i Sensellarisme
 • Grups de treball pel Disseny del PLACI
 • Grup de treball del Protocol d'Absentisme Escolar (TIAF)
 • Grup de treball pel nou model de SIS
 • Grup de Treball per a la promoció del la intervenció socioeducativa amb la Petita Infància
 • Comissió Tècnica TIAF
 • Grup de treball de RGF (Reunió del Grup Familiar, Suport familiar i comunitari d'Osona)

Reptes de futur

 • Promoure espais d'anàlisi i reflexió per prioritzar i millorar les intervencions, tant a nivell individual com a nivell grupal i comunitari
 • Empoderar l'Equip de professionals de Serveis Socials Bàsics com a eix vertebrador i tractor del sistema de serveis socials
 • Apostar per la creació i consolidació de l'Oficina de Prestacions Socials
 • Millorar la sistematització de dades, les intervencions i la presa de decisions (quadres comandament).
Anar a l'inici