Administració i serveis generals

L'any de la consolidació del COSS

El 2022 ha estat un any de canvis, creixement estructural i consolidació, destacant la finalització del traspàs de serveis des del Consell Comarcal d'Osona cap al Consorci d'Osona de Serveis Socials, la incorporació de municipis al COSS i la gestió pròpia del Contracte Programa, entre d'altres. 

Amb la incorporació de tots aquests serveis, el pressupost inicial del Consorci d'Osona de Serveis Socials per a l'any 2022 ha estat de 6.981.018,32€, a diferència del pressupost inicial de l'any 2021 que va ser de 3.729.137,85€. Per tant, aquest augment de pressupost ha implicat un increment considerable també de les gestions i activitats associades dins l'àrea d'administració i serveis generals.

Subvencions atorgades

Durant l'any 2022, des d’Osona Acció Social, s'han tramitat un total de 13 subvencions, que es detallen a continuació:

TIPUS
SUBVENCIÓ

NOM SUBVENCIÓ

IMPORT ATORGAT

Subvenció
nominativa

Subvenció directe a l'ajuntament de Centelles pel finançament dels Serveis Socials Bàsics

105.178,74 euros

Subvenció
nominativa

Subvenció directe a l' ajuntament de Roda de Ter pel finançament dels Serveis Socials Bàsics

57.081,64 euros

Subvenció
nominativa

Subvenció directe a l' ajuntament de les Masies de Voltregà pel finançament dels Serveis Socials Bàsics

21.405,61 euros

Subvenció
nominativa

Subvenció nominativa a l' ajuntament de Torelló pel finançament dels Serveis Socials Bàsics i sensellarisme

202.014,65 euros

Subvenció
nominativa

Subvenció nominativa Associació Acollida Tupi

4.000 euros

Subvenció
nominativa

Subvenció directe a l'ajuntament de Manlleu per finançar el sensellarisme

55.000,00 euros

Subvenció
nominativa

Subvenció directe a l'ajuntament de Vic referent al sensellarisme

116.640,00 euros

Subvenció
nominativa

Subvenció nominativa a la Fundació pel Suport Social i Solidari pel projecte "prevenciosona: Prevenció de la SIDA i altres MTS en persones que exerceixen la prostitució a Osona".

8.500,00 euros

Concurrència competitiva

Subvenció per als serveis de transport adaptat que organitzen els ajuntaments i entitats d'iniciativa social de la comarca d'Osona

142.675,00 euros

Concurrència competitiva

Ajuts destinats a subministraments energètics

36.798,20 euros

Concurrència competitiva

Ajuts per activitats educatives en el lleure a l'estiu per infants de 3 a 16 anys

23.924.68 euros

Concurrència competitiva

Ajuts per activitats esportives extraescolars per infants de 3 a 16 anys

20.948,32 euros

Concessió
directe

Ajuts urgència social

61.982,52 euros

TOTAL: 856.149,36 euros

De les subvencions atorgades, a destacar com a novetat el finançament del Projecte PrevenOsona, el programa d'intervenció en la prevenció de la SIDA, infeccions de transmissió sexual (ITS) i suport social en treballadors/es sexuals a Osona. Donades les característiques del col·lectiu al qual va adreçat, ja que es tracta d'un col·lectiu semi-ocult, s'ha pogut contactar amb una gran part dels treballadors/es que exerceixen a Vic i comarca d'Osona.

Durant l'any 2022, s'han realitzat un total de 369 intervencions entre els pisos i la consulta.

La mitjana d'edat de les persones amb les quals treballem oscil·la entre els 31 i 45 anys majoritàriament.

L'Espai de consulta de tres hores setmanals a l'edifici del Sucre de Vic, al costat del SIAD, ens permet tenir un lloc fix on estar localitzables per atendre les/els treballadors/es sexuals; fent possible l'ampliació de la nostra tasca a nivell sanitari i social, ja que permet garantir una confidencialitat i privacitat que en els llocs de treball dels treballadors és difícil; durant aquest any 2022 han acudit sense la necessitat d'haver de demanar cita prèvia un total de 417 persones.

Comparativa anual de persones ateses en el programa:

2018

2019

2020

2021

2022

Persones contactades

172

225

242

265

370

Intervencions realitzades a consulta

130

166

53

203

417

Procedència

Sud 
Amèrica

Sud 
Amèrica

Sud 
Amèrica

Sud 
Amèrica

Sud 
Amèrica

Edat

36-40

18-25

18-25

31-35

31-35

Locals Contactats

39 pisos
1 club

37 pisos
1 club

45 pisos
1 club

45 pisos
1 club

42 pisos
1 club

Targes sanitàries

18

46

32

27

47

Visites a l'ASSIR

161

159

89

130

160


Subvencions de Transport adaptat:

Les subvencions de transport adaptat atorgades el 2022 són les següents i han atès un total de 257 persones.

Les presten tant ajuntaments com entitats del tercer sector: Fundació Sant Tomàs, Adfocet SL, Fundació Vilademany, Associació de disminuïts físics d'Osona i Fundació Sant Tomàs- Servei de Respir. El cost total del servei de transport adaptat el 2022 ha estat de 403.176,64 € i l'import subvencionat per el Consorci d'Osona de Serveis Socials ha estat de 142.675,00 euros.


 

Control Intern

Durant l'any 2022, el control intern ha estat present en expedients de gestió econòmica de contractació i d'ajuts i subvencions, fet que ha suposat un augment considerable de procediments i documents administratius. La previsió per l'any vinent, és que Control Intern s'instauri també en els expedients de Recursos Humans.

Tot seguit es detallen els informes i actuacions emeses durant l'any 2022:

Informes de control financer
  1. Resolucions adoptades pel president de l'entitat local contràries a les objeccions efectuades per la Intervenció. S'han emès 283 informes de fiscalització,  dels quals 30 són amb objeccions, i finalment, s'han aprovat 30  resolucions contràries a les objeccions efectuades per la Intervenció.
  2. Resolucions adoptades pel president de l'entitat local contràries a l'opinió de la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya.  Per a l'aprovació de les 30 resolucions contràries a les objeccions emeses per la Intervenció, no s'ha sol·licitat opinió a la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya.
  3. Informes d'omissió de la funció interventora. S'han emès 11 informes d'omissió de la funció interventora, el detall dels quals consta a l'Annex I d'aquest informe.
  4. Resultats del control dels comptes justificatius dels pagaments a justificar. S'han emès 4 informes d'intervenció dels comptes justificatius dels pagaments a justificar, dels quals cap és desfavorable, el detall dels quals consta a l'Annex I d'aquest informe.
  5. Resultats del control dels comptes justificatius de les bestretes de caixa fixa. S'han emès 5 informes d'intervenció dels comptes justificatius de les bestretes de caixa fixa, dels quals cap és desfavorable, el detall dels quals consta a l'Annex I d'aquest informe.
  6. Resum de les principals anomalies detectades en matèria d'ingressos. En haver-se substituït la fiscalització prèvia de drets i ingressos pel control inherent a la presa de raó en comptabilitat, no s'han detectat anomalies en matèria d'ingressos en l'exercici de la funció interventora.
INFORMES DE CONTROL FINANCER
Actuacions de control permanent no planificables
Durant l'exercici 2022 s'han emès un total de 27 informes de control permanent no planificables entre tots els ens que tenen pressupost limitatiu, i dels quals cap s'ha informat amb disconformitat.
Actuacions de control permanent planificables obligatòries
  • L'auditoria de sistemes per verificar que els corresponents registres comptables de factures
  • L'informe d'avaluació del compliment de la normativa en matèria de morositat
Actuacions de control financer de les subvencions i ajudes concedides
  • Per mostreig s'han analitzat 2 subvencions nominatives
Anar a l'inici