Acció comunitària i inclusió social

Al llarg del 2022, l’Àrea d’Acció Comunitària ha experimentat un procés d’ampliació dels programes i projectes que la conformen. Si bé el 2021 es va presentar com una de les àrees en expansió d’Osona Acció Social, aquest 2022 s’ha consolidat el seu creixement.

L’objectiu principal és obtenir una millora en el benestar de les persones i, especialment, en els col·lectius vulnerables. Aquesta finalitat s’aconsegueix a través de projectes, programes i actuacions, marcades per una intervenció social desespecialitzada i promovent el treball en xarxa, la col·laboració interadministrativa i interinstitucional i la corresponsabilitat.

La complexitat social que ens envolta i l'existència de problemàtiques diverses causades per múltiples factors, requereix, sense cap mena de dubte, del treball compartit, la col·laboració de diferents agents i la necessitat inherent de treballar de forma conjunta.

L'equip humà que conforma l'àrea d'Acció Comunitària, ha estat format al llarg del 2022 per un total de 8 professionals, i dues tècniques més que han realitzat substitucions per canvis i permisos laborals. Així doncs, aquests 10 professionals, han estat l'ànima de l'àrea, acompanyats en tot moment per la figura de coordinació de l'àrea.

Pla Local d'Acció Comunitària Inclusiva (PLACI)

Al llarg del 2022, des d’Osona Acció Social, s'ha finalitzat el treball de disseny del nou Pla Comarcal d'Acció Comunitària per a la Inclusió Social i s'ha iniciat l'execució d'algunes de les actuacions consensuades i prioritzades. Un treball iniciat el 2021 amb una diagnosi inicial dels factors d'exclusió i inclusió a nivell de la comarca, i amb un posterior desplegament d'actuacions realitzades durant el segon semestre de 2022.

El disseny del nou PLACI Osona, ha estat fruit d'un treball participatiu en què s'ha comptat al llarg d'aquests dos any amb més de 100 professionals de diversos àmbits:

 • Àmbit social: professionals de Serveis Socials Bàsics de les 4 Àrees Bàsiques de Serveis Socials de la comarca; referents tècnics de projectes, recursos i serveis de la Cartera de Serveis Socials (SIS, SOAF, Sostre 360, entre els més destacats); referents territorials i agents clau de l'àmbit social; professionals vinculats a Entitats Socials de la Comarca (Càritas, Creu Roja, Tapis, etc.); professionals de joventut i de igualtat; dinamitzadors d'Espais d'Envelliment actiu
 • Àmbit educatiu i formatiu: referents tècnics d'Educació, ocupació
 • Àmbit sanitari: Pediatria, CSMIJ, Salut Comunitària, referents de les Àrees Bàsiques de Salut

El PLACI Osona s'ha desplegat a través de 3 eixos clau que es tenen presents en les 6 línies estratègiques. A continuació es detallen els eixos, les línies estratègiques i les accions que s’han prioritzat, atenent a criteris d’inclusió i realisme:

3 EIXOS CLAU 6 LÍNIES ESTRATÈGIQUES 8 ACCIONS PRIORITZADES
 • Envelliment
 • Infància, Adolescència i Famílies
 • Inserció sociolaboral de col·lectius vulnerables
 • Comarca Inclusiva
 • Social i Salut
 • Residencial i Territori
 • Relacional i Comunitari
 • Formació
 • Econòmic i laboral
 • Disseny de l’estratègia comunicativa del PLACI
 • Pla de formació en acció comunitària inclusiva
 • Redisseny del Servei d'Atenció en l'Entorn Domiciliari (SAED) amb visió de serveis integrals i atenció integral social i sanitària
 • Desplegament d'espais familiars de petita infància
 • Projecte ‘Conviure’
 • ‘Creant Vincles’
 • Mapa de recursos
 • Xarxa per a la inserció sociolaboral de col·lectius vulnerables

Programa Pedala

El programa Pedala cap a la inserció, és un programa que com té com a principal objectiu afavorir la inclusió social i laboral dels participants, oferint un acompanyament integral i individualitzat a aquelles persones amb més risc de patir, o que ja pateixen, vulnerabilitat i/o exclusió social i laboral.

Es tracta d'un programa transversal basat, per una banda, en el treball en xarxa entre els Serveis Socials Bàsics de les diferents Àrees Bàsiques de Serveis Socials de la comarca d'Osona, i diferents àrees del Consell Comarcal: educació, promoció econòmica, joventut, etc. Per l'altra banda, també es treballa conjuntament amb els Serveis Locals d'Ocupació dels diferents territoris, empreses del tercer sector i el teixit productiu de la comarca.

El programa Pedala cap a la inserció centra les seves intervencions a nivell metodològic en:

 • L'Acompanyament i atenció integral i integradora de forma individual de totes les persones participants, al llarg de tot el seu procés d'inserció social i laboral
 • La Dinamització i conducció d'espais d'intervenció grupal com a estratègia clau de motivació i millora d'habilitats socials i competències laborals i transversals
 • La promoció i implementació del treball en xarxa i transversal com base per una acció comunitària que afavoreixi el canvi social i personal


Al llarg del 2022, s'ha atès un total del 197 persones. L'evolució dels darrers anys ha estat molt destacada i ha anat acompanyada d'una oferta més àmplia de formacions prelaborals i formacions professionaltizadores.

Al llarg del 2022, un total de 144 persones han participat en les diferents accions formatives, distribuïdes de la següent forma:

FASE 1: Acompanyament motivacional 1 formació 9 persones
FASE 2: Formacions prelaborals 6 formacions 61 persones
FASE 3: Formacions professionalitzador 5 formacions 74 persones

I un total de 27 persones han assolit la inserció laboral, arribant a un 13'5% d'inserció laboral del Programa.

ACOL

El Programa Treball i Formació  és una política de Foment de l'Ocupació del Departament d'Empresa i Treball, i dins d'aquest, s'ha desplegat la línia ACOL. Aquest línia va adreçada a les persones migrades extracomunitàries que, trobant-se en situació administrativa irregular, es troben en disposició de fer un arrelament social, i facilita la seva contractació per aconseguir la seva regularització.

En anteriors edicions només podien accedir a aquesta línia de subvenció entitats del tercer sector, la novetat del la convocatòria del 2022 va ser la possibilitat de participació d'entitats públiques locals i comarcals.

Fruit d'un treball totalment compartit amb entitats, funcions i ens locals, a la comarca d'Osona es va aconseguir inserir laboralment i iniciar el procés de regularització administrativa a un total de 32 de persones.

Des de l'Àrea d'Acció Comunitària, i gràcies a un treball col·laboratiu amb el Consell Comarcal d'Osona i amb Càritas, es va aconseguir la inserció de dues persones, concretament una auxiliar de la llar adscrita al Servei d'Atenció en l'Entorn Domiciliari; i un peó de neteja viària, adscrit per conveni a l'Ajuntament de Gurb desenvolupant tasques de manteniment amb la Brigada Municipal.

Cal posar en valor el treball en xarxa realitzat per totes les entitats i fundacions de la comarca: ADFO, ASHES, Casal Claret, Càritas, Fera Ferotge, residència Saits, Sant Tomàs, Tapís i Trueta, que conjuntament amb el Consorci d'Osona de Serveis Socials- Consell Comarcal d'Osona i els ajuntaments de Vic, Manlleu, Roda de Ter, Torelló i Santa Eugènia de Berga han participat en la línia ACOL del programa Treball i Formació del SOC.

Una de les fortaleses de participar en aquesta línia de subvenció al nostre territori, és el treball col·laboratiu i compartit entre les entitats.

INTABOO

El Programa INTABOO – Espai sense Tabús a Osona, és un recurs preventiu que té per objectiu principal atendre, orientar, assessorar i acompanyar a la joventut de la comarca d'Osona, davant dubtes sobre identitat de gènere i igualtat, violències masclistes, riscos associats al consum de drogues i l'abús en l'ús de les pantalles en joves, des d'una perspectiva de gènere.

Intaboo és un programa totalment transversal: està coordinat i gestionat de forma conjunta per l'Oficina tècnica d'igualtat de gènere i LGTBI, el Consorci d'Osona de Serveis Socials i l'Oficina Jove d'Osona. Té un abast comarcal, dona resposta a les necessitats de municipis grans i, alhora, s'adapta a les necessitats específiques de municipis més petits a través de l'acció comunitària.

Intaboo té tres línies d'intervenció:

 • Activitats formatives i educatives en centres educatius de primària, secundària i Serveis i recursos formatius i socials municipals
 • Atenció individual i familiar
 • Assessorament tècnic i treball en xarxa pel desplegament de polítiques i actuacions preventives en l'àmbit comarcal i també en l'àmbit municipal

Al llarg del 2022 s'han ampliat i desenvolupat actuacions de les tres línies d'intervenció exposades:

 • L'anàlisi i valoració del Programa els darrers dos anys apuntava per una banda la  necessitat d'iniciar la prevenció en edats més primerenques, i per altra, l'atenció a joves majors de 16 anys. En aquesta línia i gràcies a una subvenció extraordinària per millorar el Benestar Emocional d'infants i joves de la Diputació de Barcelona, s'ha pogut ampliar el nombre de tallers preventius en centres d'educació primària i centres amb estudis de Cicles Formatius.

Nombre de Centres Educatius amb Activitats INTABOO 2020 2021 2022
Centres Educatius de Secundària 12 23 22
Centres Educatius de Primària 0 14 27
Centres Educatius amb Cicles Formatius 0 0 7
TOTAL 12 37 56
 • S'ha donat un impuls molt important en la línia d'atenció individual i familiar, que ha anat acompanyada, per una banda, de major difusió del recurs i major presencialitat en centres educatius i, per l’altra, dels espais de treball amb professionals d'àmbits diversos que treballem amb i per als joves.
Any Dona Home No binari Total
2021 12 9 0 21
2022 47 26 12 82
 • Finalment, en la línia d'assessorament tècnic, treball en xarxa i sensibilització, cal destacar, entre altres iniciatives:
  •  El treball realitzat en l'edició dels materials següents:
   • Guia de recursos i serveis de consulta i assessorament per a joves (destinat a professionals)
   • Oci Nocturn. Orientacions  i recomanacions per reduir riscos en esdeveniments d'oci nocturn
  • El desplegament de PUNTS INTABOO NIT en festes majors i activitats d'oci nocturn en diversos municipis implicats en el desenvolupament d'estratègies preventives i de reducció de riscos.
   • 8 PUNTS INTABOO NIT en diferents municipis com a programa pilot, amb molt bona acollida i un treball preventiu realitzat des de la planificació de l'activitat, durant i a posteriori per prevenir els riscos.

SERVEIS D'ACOLLIMENT TEMPORAL PER PERSONES SENSE LLAR i/o en RISC D'EXCLUSIÓ SOCIAL:

 • Persones sense llar ateses en pisos social i/o habitatges d'inclusió: Aquesta tipologia de recurs ofereix la possibilitat de viure en un pis, durant un temps determinat, per a persones en situació d'exclusió social i residencial per situacions d'urgència i/o emergència.

  • S'han atès un total de 57 persones.

 • Persones sense llar ateses a l'alberg: 100 persones
 • Persones sense llar ateses a pensions: 29 persones

S'han atès un total de 186 persones:

Edats Dones Homes
De 0 a 17 anys 11 11
De 18 a 25 anys 15 21
De 26 a 64 anys 55 71
Majors de 65 anys 2  
TOTAL 83 103
Anar a l'inici