Igualtat de gènere i LGTBI

Les polítiques públiques d'igualtat i LGTBI a Vic i a Osona es gestionen a través de l'Oficina Tècnica d'Igualtat de gènere i LGTBI (OTIG). La seva actuació és desenvolupar les polítiques posant l'enfocament en garantir els drets de les dones i les persones LGTBI i en l'eliminació de les desigualtats i discriminacions de gènere, les violències masclistes i la LGTBIfòbia.

L'Oficina Tècnica d'Igualtat de gènere i LGTBI

Des de l'any 2010, l'OTIG actua en el marc d'un conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Vic i el Consell Comarcal d'Osona, permetent donar servei a tota la comarca des d'un mateix model. En l'organigrama del Consorci de Serveis socials d'Osona, l'oficina està ubicada, en l'àrea de polítiques d'igualtat i LGTBI, i té un conveni per aquesta i els seus serveis amb l'Ajuntament de Vic. Per tant, políticament té representació i visualització en d'ambdós ens.

L'equip de l'oficina Tècnica d'Igualtat de Gènere i LGTBI (OTIG) està format per una coordinadora i tècnica d'igualtat (Ajuntament de Vic), una tècnica d'igualtat (Consell Comarcal d'Osona - Consorci d'Osona de Serveis Socials - Osona Acció Social), una tècnica d'acollida del SIAD (Ajuntament de Vic) i recepció i suport administratiu (Consell Comarcal d'Osona - Consorci d'Osona de Serveis Socials - Osona Acció Social). Es compta també amb professionals externes vinculades al SIAD com ara dues psicòlogues, una psicòloga infanto-juvenil i dues advocades. La ubicació de l'oficina i els dos serveis es troba a l'Edifici El Sucre.

L'actuació de l'oficina s'emmarca en l'emparament legal vigent i, específicament, en els dos documents interrelacionats aprovats que marquen les línies d'actuació de la mateixa: el Pla comarcal d'igualtat de gènere d'Osona i el Pla marc per a la igualtat per raó d'orientació sexual i identitat de gènere a OsonaAquest 2022 s'ha iniciat el  procés d'elaboració d'un pla Feminista del Consorci d'Osona de Serveis socials, apostant  per un pla únic que inclou la igualtat de gènere i LGTBI+ amb una mirada interseccional.

Participació de l’OTIG en el post grau de violència masclista de la Diputació de Barcelona.

Dels plans se’n deriven dos serveis d'assessorament i informació directa a la ciutadania: el Servei d'Informació i Atenció a les Dones (SIAD) i el Servei d'assessorament a la diversitat sexual i identitats de gènere (SAI LGTBI Osona).

Servei d'Informació i Atenció a les Dones

El SIAD ofereix a les dones informació, orientació i assessorament en tots aquells aspectes relacionats amb la seva vida: àmbit laboral, social, personal, familiar i altres, fent especial atenció a la detecció de les violències masclistes. 

La gran demanda que rep el SIAD és amb l'assessorament psicològic, ja que les dones requereixen més acompanyament durant més temps. Els casos nous han incrementat aquest any, donada una millor coordinació entre serveis i un augment del coneixement de l’acció del SIAD.

L’acció del SIAD es basa a informar, orientar i assessorar sobre:

 • Recursos especialitzats en matèria de feminismes i gènere
 • Situacions específiques de desigualtat i discriminació per raó de gènere
 • Activitats i projectes per a la prevenció de les violències masclistes

Pel que fa a l’atenció i el suport, treballem en casos de:

 • Atenció a les necessitats i demandes específiques que presenten les dones.
 • Valoració de la derivació a serveis de la comarca en funció de la situació que presenten les dones.
 • Derivació al Servei d'Intervenció Especialitzada en violència masclista (SIE).
 • Detecció i recull de les demandes que les dones manifestin implícitament i explícitament.
 • Assessorament psicològic.
 • Atenció psicològica infantojuvenil
 • Assessorament jurídic.
SIAD 2019 2021 2022
Dones ateses 405 456 468
Homes atesos     1
Percentatge de dones ateses per violència masclista 58,3% 67,7% 62,68%

El SIAD forma part de la Xarxa d’atenció i recuperació integral a les dones que pateixen violència masclista, que és el conjunt coordinat de recursos i serveis públics de caràcter gratuït per a l'atenció, l'assistència, la protecció, la recuperació i la reparació de les dones que han patit o pateixen violència masclista i els seus fills i filles, en l'àmbit territorial de Catalunya. El treball en xarxa no es limita als recursos especialitzats, també és en tots aquells que poden intervenir en un moment donat amb les dones que viuen una situació de violència masclista. Aquesta articulació de recursos a la comarca es treballa a través del Circuit comarcal per a l’abordatge de la violència masclista d’Osona i els seus grups locals actius (Lluçanès, Tona - Mancomunitat La Plana, Vic i Manlleu).

Servei d'assessorament a la diversitat sexual i identitats de gènere

El SAI LGBTI+ és el servei per sensibilitzar i informar a persones, professionals i entitats, per tal de visualitzar la diversitat d'orientació sexual i d'identitat de gènere i prevenir la LGTBIfòbia. Aquest recurs es posa en funcionament per donar resposta a aquestes situacions de discriminació, i també, a qualsevol necessitat d'acompanyament, suport o informació que tingui la ciutadania en relació amb la diversitat sexual i de gènere, i consolidar-se com un referent local LGTBI+.

En concret, el servei s'emmarca en la Llei 11/2014 per garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per erradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia on en l'article 9 s'especifica que el servei ha de ser "per atendre les persones que pateixin, hagin patit o estiguin en risc de partir discriminació o violència per raó de l'orientació sexual, la identitat de gènere o l'expressió de gènere amb la finalitat de donar respostes adequades, àgils, properes i coordinades a les necessitats d'aquestes persones".

Imatge de la campanya pel dia internacional contra la LGTBIfòbia.

El SAI LGTBI+ té com a objectiu recollir les demandes LGTBI+ i en distingim:

 • Consulta: Qüestions vinculades amb les persones, situació, teoria i recursos LGTBI+, ja sigui per temes personals, familiars, professionals o formatius. En aquest cas, s'inclou el tràmit de canvi de nom de la targeta sanitària, targeta de transport T16 i targeta acreditativa de discapacitat,  per persones trans*, tant menors com majors d'edat.
 • Assessorament/Acompanyament: En diferents situacions i vivències vinculades a la diversitat sexual i identitats de gènere de la persona, familiars, ciutadania o professionals que l'atenen.
 • Incidències: Totes aquelles situacions en què no hi ha un tractament igualitari per manca de coneixement. Aquest tipus d'incidències permetran apropar-nos als serveis en què hagin succeït les incidències i treballarem conjuntament perquè no tornin a passar.
 • Possibles discriminacions: Recollir situacions on s'està vulnerant els drets de les persones LGTBI+ i cal fer una acció contundent al respecte, sempre amb el consentiment de la persona afectada i sempre que entri dins de les competències del mateix servei.
SAI LGTBI+ 2022
Persones ateses 43

De les atencions realitzades, cal destacar que la majoria han estat consultes i acompanyament de persones transgènere i les seves famílies. Dins aquestes consultes, senyalar que s'ha fet el canvi de nom de la targeta sanitària a el seu nom sentit a 12 persones.

El SAI està dins de la Xarxa SAI coordinat per la Secretaria d'Igualtat del Departament d'Igualtat i feminismes de la Generalitat de Catalunya, a través de la Direcció General de polítiques públiques LGTBI+.

Anar a l'inici