Estratègia i objectius

Els Serveis Socials d'Osona estan alineats amb el Pla estratègic de Serveis Socials 2022-2025 i amb el desenvolupament i la implementació del Contracte Programa 2022-2025 per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració entre el Departament de Drets Socials i el Consorci d'Osona de Serveis Socials en matèria de serveis socials i d'altres programes relatius al Benestar Social.

Els nostres reptes i estratègies de futur 2022-2025


 

1. Augment de la participació ciutadana 

en el disseny de les polítiques socials

2. Evolució del model de serveis socials 

cap a un model proactiu i comunitari

3. Nova mirada

basada en la promoció i interacció social

4. Acompanyament

en el suport de les xarxes primàries i secundàries, comunitàries i d'entorn

5. Avançar en l'atenció social i sanitària compartida

en fórmules d'integració de serveis, finestra única, enfocament integral de les actuacions

6. Treball en xarxa i transversal

entre serveis, departaments, entitats del tercer sector i empresa privada

7. Apostar per les TIC

Whatsapp (joves), programa d’ajuts i prestacions (notificacions).

8. Mirada preventiva

Potenciar aquesta mirada en totes les àrees

Línies estratègiques i eixos de treball

Les actuacions del Pla estratègic de Serveis Socials s’estructuren en 5 palanques de transformació que, al seu torn, s’organitzen en eixos de treball que orientaran el canvi i el full de ruta del conjunt del sistema català de serveis socials:

 1. Persones i professionals: Motor del sistema
 2. Vertebració i reorganització: Millor qualitat i integració
 3. Acció comunitària i prevenció: Un sistema més proactiu
 4. Governança i Coneixement: Decisions basades en l’evidència
 5. La intersectorialitat: Intervenció holística

Línies estratègiques i objectius operatius

Basat en aquestes 5 palanques, el Consorci d’Osona de Serveis Socials operativitza el objectius operatius en les següents línies estratègiques:

Palanca Pla estratègic Eixos Proposta Departament Drets Socials Operativa COSS

PALANCA 1

Persones i professionals

Motor del sistema

Eix 1. Atenció centrada en la persona i la seva interacció familiar i comunitària

Eix 2. Desenvolupament i participació de les professionals

 • Atenció centrada en la persona i la seva interacció al llarg de la trajectòria vital de les persones (professionals de referència).
 • Professionalització de la funció directiva dels serveis socials
 • Model de participació professional: planificació i avaluació
 • Espais de reflexió ètica a totes les Àrees Bàsiques de Serveis Socials.
 • Establir un sistema de suggeriments, queixes i reclamacions del sistema de Serveis Socials, concretat als municipis del COSS
 • Equips territorials i impulsar el TS/ES com a referents professionals del COSS i avaluació de la nova organització territorial
 • Pla de transformació digital: disseny, simplificació i desburocatització
 • Reforç de l’estructura directiva i de gestió
 • Impuls i desenvolupament de l’Espai de reflexió ètica en Serveis Socials a Osona (ERE).
 • Desenvolupar un protocol d'agressions comarcal als professionals dels serveis socials
 • Disseny d'un pla de formació continuada per a professionals orientat als requeriments del pla estratègic: noves metodologies, model ACP (Atenció Centrada en la Persona)
Palanca Pla estratègic Eixos Proposta Departament Drets Socials Operativa COSS

PALANCA 2

Vertebració i reorganització

Millor qualitat i integració

Eix 3. Xarxa social d'atenció primària: accessible, tractora i proactiva
 • Serveis Socials com a porta d'entrada
 • Eines de cribratge SSMCAT, TSO, etc.
 • Itineraris integrats per nivells de complexitat basats en l’evidència
 • Redisseny de circuits d'accés, activació i transició entre serveis
 • Desplegament dels nous models de serveis vinculats al Contracte Programa: SAED, SIS, etc.
 • Sectorització de la població per complexitat en l'atenció i implantació del professional de referència en SBAS
 • Protocols i seguiment d'aquests per facilitar l’accés a serveis
 • Implementació i consolidació de la comissió d’avaluació de serveis i programes
Palanca Pla estratègic Eixos Proposta Departament Drets Socials Operativa COSS

PALANCA 3

Acció comunitària i prevenció

Un sistema més proactiu

Eix 5. Acció comunitària inclusiva

Eix 6. Prevenció en infància i joventut

Eix 7. Les famílies com a unitat d'intervenció social

Eix 8. Promoció de l'autonomia personal
 • Desplegament d'equips tècnics d'acció comunitària
 • Augment de la intervenció preventiva i comunitària en infància i joventut a l'atenció primària
 • Desplegament de la xarxa territorial de serveis d'intervenció socioeducativa
 • Extensió dels serveis de promoció de l'autonomia personal a les persones amb grau I de dependència
 • Pla de millora de la promoció de l'autonomia personal: simplificació i accés als serveis
 • Pla d'atenció comunitària en salut mental i addiccions
 • Xarxa d'atenció i recuperació de les dones que pateixen violència
 • Coordinador d’acció comunitària que aglutini tots els programes
 • Increment de programes d'atenció a la infància i joves.
 • Nous municipis amb SIS (Servei d'intervenció socioeducativa) com a servei preventiu en infància i adolescència
 • Impuls dels Espais Activa't
 • Desenvolupar programes preventius en l'aïllament social de les persones grans i protocols de detecció i bon tracte amb perspectiva comunitària
 • Simplificació de l’accés a recursos autonomia (BAT, SAD, teleassistència, tràmits, etc)
 • Participació a taules sectorials ( salut mental, TIAF,..)
 • Impuls del SIAD i el SAI Comarcal
 • Organitzar un recurs d'allotjament (pis pont) especialitzat en VM
 • Consolidació de la implementació de l’eina de cribatge SSM-CAT
 • Implementació del PLACI (Pla d'acció comunitària inclusiva) a nivell comarcal
Palanca Pla estratègic Eixos Proposta Departament Drets Socials Operativa COSS

PALANCA 4

Governança i coneixement

Decisions basades en l’evidència

Eix 9. Planificació, qualitat i transparència

Eix 10. Informació orientada a les persones

Eix 12. Sinèrgies amb el món local, sector social i  comunitari
 • Història Social Compartida
 • Interoperativitat
 • Sinèrgies entre Àrees Bàsiques de Serveis Socials
 • Articular espais de participació amb tots els agents del territori
 • Consolidar el COSS com ens instrumental de gestió dels serveis socials a la comarca d'Osona.
 • Avançar en el desenvolupament de les TIC per compartir dades socials i de salut
 • Preparar els aplicatius i sistemes per ser interoperables
 • Impulsar l’adhesió de les ABSS Vic, Manlleu, Mancomunitat per compartir sinergies i prestació de serveis
 • Recerca aplicada. Implantar la recerca i la transferència de coneixement de les taules territorials
 • Espai de Governança: ‘Osona, educació, salut i benestar’ com a eina de participació de tots els agents
 • Implementació d’eines d'atenció social no presencial
Palanca Pla estratègic Eixos Proposta Departament Drets Socials Operativa COSS

PALANCA 5

Intersectorialitat

Intervenció holística

Eix 13. Resposta integrada a problemàtiques socials complexes

 • Projecte 1. Atenció integrada social i sanitària
 • Projecte 2. Inclusió social mitjançant el treball
 • Projecte 3. Abordatge integral de la vulnerabilitat energètica
 • Projecte 4. Abordatge integral del sensellarisme
 • Projecte 5. Nous models d'integració prioritaris: educació i justícia
 • Organització de l’Àrea de Promoció de l'Autonomia per preparar-la pels projectes del PAISS (Pla d'atenció integrada social i sanitària), el Projecte d'atenció social i sanitària de la complexitat
 • Consolidació del Programa Pedala, promocionar el diagnòstic de les necessitats formatives i laborals dels joves i persones en vulnerabilitat (treball; ensenyament; etc.)
 • Avançar en el model d'Oficina de prestacions econòmiques i informació de diferents àmbits (pobresa energètica, IMV, PNC, etc.)
 • Realitzar un Pla comarcal d'abordatge del sensellarisme a Osona i desplegar nous programes i serveis a la comarca (Housing First, atenció integral a les persones sense llar)
 • Implementació del pla escoles com a eina d'intervenció dels professionals del SBAS en l'àmbit educatiu
Anar a l'inici