Vilanova de Sau

  • Serveis socials bàsics

  • Envelliment actiu i dependència

  • Infància, adolescència i famílies

  • Acció comunitària i inclusió social

  • Igualtat de gènere i LGTBI

  • Serveis d'atenció a l'entorn domiciliari

  • 312 habitants / Àrea Bàsica de Serveis Socials del Consell Comarcal d'Osona

SERVEIS SOCIALS BÀSICS
  2021 2022
Persones ateses 29 15
% població atesa 9,29% 4,69%
Entrevistes 34 20
Visites a domicili 8 1
Noves altes 8 4
Participants EVAL    
INFÀNCIA, ADOLESCÈNCIA I FAMÍLIES
  2021 2022
Infants i adolescents atesos EAIA   3
Casos nous EAIA    
Casos tancats EAIA 3 1
Casos atesos SIFE    
Casos nous SIFE    
Casos tancats SIFE    
Entrevistes SEAIA    
Visites a domicilis SEAIA   2
Assessorament EAIA    
Participants SIS    
Intervencions SOAF    
ENVELLIMENT ACTIU I DEPENDÈNCIA  
  2021 2022
Població major de 85 anys 11 17
Població major de 65 anys 79 72
Persones amb grau 1 Dep.    
Persones amb grau 2 Dep. 1 4
Persones amb grau 3 Dep.   1
Valoracions dependència 2 5
Valoracions sense grau dependència    
Programes individuals atenció persones dependència anual 0 1
Programes individuals atenció persones dependència acumulat   4
Participants usuaris EA Eix 1    
Participacions activitats EA Eix 1    
Participants usuaris EA Eix 2 i 3    
Participants projecte Soledat 10  
SERVEI D'ATENCIÓ EN L'ENTORN DOMICILIARI  
  2021 2022
SERVEI TERÀPIA OCUPACIONAL I PRODUCTES DE SUPORT - BAT    
Persones ateses BAT 4 5
Valoracions BAT 6 6
Persones amb productes de suport 1 1
Nombre de productes de suport prestats 2 1
Arranjaments habitatges 0  
SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA    
Beneficiaris teleassistència 0 21
% població +65 anys (amb teleassistència) 0,00% 27,78%
SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA    
Persones amb SAD Preventiu 2 2
Hores SAD Preventiu 69,50 64,25
Persones amb SAD Dependència 5 5
Hores SAD Dependència 697,26 557,60
Persones SAD Transitori 0  
Hores SAD Transitori 0,00  
Persones SAD Auxiliar LLar 11 15
Hores SAD Auxiliar LLar 687,91 766,50
Persones SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) 0  
Hores SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats)    
ACCIÓ COMUNITÀRIA I INCLUSIÓ SOCIAL
  2021 2022
Persones pisos estada temporal 0  
Persones alberg 0  
Assessorament habitatge 0  
Participants Pedala    
Persones ateses mediació 2  
Nombre de tallers mediació   2
Tallers preventius Intaboo    
Joves sol·licitants i atesos Sostre 360    
Joves vulnerables (RIJ)    
POLÍTIQUES D'IGUALTAT DE GENERE I LGTBI
  2021 2022
Nombre de persones ateses SIAD 3 4
Persones ateses per VM SIAD 1  
Casos nous per VM SIAD    
Persones ateses a l'acollida SIAD 1 2
Actuacions fetes a l'acollida SIAD 1 4
Persones ateses en l'assessorament jurídic SIAD   2
Actuacions fetes en l'assessorament jurídic SIAD   2
Persones ateses en l'assessorament psicològic SIAD 2 4
Actuacions fetes en l'assessorament psicològic SIAD 8 9
Persones ateses en la línia infantojuvenil SIAD    
Actuacions fetes infantojuvenil SIAD    
Estades en allotjament d'urgència per VM    
Allotjament VM    
Nombre de persones ateses SAI LGTBI    
Persones ateses subvencions Temps per Cures   17
AJUTS I PRESTACIONS
  2021 2022
Sol·licituds ajuts urgència social 0  
Beneficiaris ajuts urgència social 0  
Import ajuts urgència social 0,00  
Sol·licituds ajuts subministraments 2 1
Beneficiaris ajuts subministraments 1 1
Import ajuts subministraments 175,00 200,00
Sol·licituds ajuts casals d’estiu 3  
Beneficiaris ajuts casals d'estiu 3  
Import ajuts casals d'estiu 240,00  
Sol·licituds ajuts activitats esportives 0  
Beneficiaris ajuts activitats esportives 0  
Import ajuts activitats esportives 0,00  
Sol·licituds ajuts llibres 14 11
Beneficiaris ajuts llibres 14 7
Import ajuts llibres 291,50 231,00
Sol·licituds ajuts complements menjador    
Beneficiaris ajuts complements menjador    
Import ajuts complements menjador    
Anar a l'inici