Vidrà

  • Serveis socials bàsics

  • Envelliment actiu i dependència

  • Infància, adolescència i famílies

  • Acció comunitària i inclusió social

  • Igualtat de gènere i LGTBI

  • Serveis d'atenció a l'entorn domiciliari

  • 177 habitants / Àrea Bàsica de Serveis Socials del Consell Comarcal d'Osona

SERVEIS SOCIALS BÀSICS
  2021 2022
Persones ateses 4 6
% població atesa 2,26% 3.31%
Entrevistes 6 4
Visites a domicili 1  
Noves altes 2 3
Participants EVAL    
ENVELLIMENT ACTIU I DEPENDÈNCIA
  2021 2022
Població major de 85 anys 2 3
Població major de 65 anys 29 34
Persones amb grau 1 Dep.    
Persones amb grau 2 Dep.    
Persones amb grau 3 Dep.    
Valoracions sense grau dependència    
Valoracions dependència    
Programes individuals atenció persones dependència anual   1
Programes individuals atenció persones dependència acumulat   1
Participants usuaris EA Eix 1    
Participacions activitats EA Eix 1    
Participants usuaris EA Eix 2 i 3    
Participants projecte Soledat    
SERVEI D'ATENCIÓ EN L'ENTORN DOMICILIARI
  2021 2022
SERVEI TERÀPIA OCUPACIONAL I PRODUCTES DE SUPORT - BAT    
Persones ateses BAT 1  
Valoracions BAT 1  
Persones amb productes de suport 0  
Nombre de productes de suport prestats 0  
Arranjaments habitatges 0  
SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA    
Beneficiaris teleassistència 0 1
% població +65 anys (amb teleassistència) 0,00% 2,94%
SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA    
Persones amb SAD Preventiu 1 1
Hores SAD Preventiu 11,75 44,75
Persones amb SAD Dependència 0  
Hores SAD Dependència 0,00  
Persones SAD Transitori 0  
Hores SAD Transitori 0,00  
Persones SAD Auxiliar LLar 0  
Hores SAD Auxiliar LLar 0,00  
Persones SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) 0  
Hores SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats)    
POLÍTIQUES D'IGUALTAT DE GENERE I LGTBI
  2021 2022
Nombre de persones ateses SIAD    
Persones ateses per VM SIAD    
Casos nous per VM SIAD    
Persones ateses a l'acollida SIAD    
Actuacions fetes a l'acollida SIAD    
Persones ateses en l'assessorament jurídic SIAD    
Actuacions fetes en l'assessorament jurídic SIAD    
Persones ateses en l'assessorament psicològic SIAD    
Actuacions fetes en l'assessorament psicològic SIAD    
Persones ateses en la línia infantojuvenil SIAD    
Actuacions fetes infantojuvenil SIAD    
Estades en allotjament d'urgència per VM    
Allotjament VM    
Nombre de persones ateses SAI LGTBI    
Persones ateses subvencions Temps per Cures   24
AJUTS I PRESTACIONS
  2021 2022
Sol·licituds ajuts urgència social    
Beneficiaris ajuts urgència social    
Import ajuts urgència social    
Sol·licituds ajuts subministraments    
Beneficiaris ajuts subministraments    
Import ajuts subministraments    
Sol·licituds ajuts casals d’estiu 3 2
Beneficiaris ajuts casals d'estiu 3 2
Import ajuts casals d'estiu 400,00 362,80
Sol·licituds ajuts activitats esportives 0  
Beneficiaris ajuts activitats esportives 0  
Import ajuts activitats esportives 0,00  
Sol·licituds ajuts llibres 5 5
Beneficiaris ajuts llibres 5 2
Import ajuts llibres 104,50 104,50
Sol·licituds ajuts complements menjador    
Beneficiaris ajuts complements menjador    
Import ajuts complements menjador    
Anar a l'inici