Vic

  • Serveis socials bàsics

  • Envelliment actiu i dependència

  • Infància, adolescència i famílies

  • Acció comunitària i inclusió social

  • Igualtat de gènere i LGTBI

  • Serveis d'atenció a l'entorn domiciliari

  • 47.630 habitants / Àrea Bàsica de Serveis Socials de Vic

INFÀNCIA, ADOLESCÈNCIA I FAMÍLIES
  2021 2022
Infants i adolescents atesos EAIA 78 85
Casos nous EAIA 21 16
Casos tancats EAIA 16 11
Casos atesos SIFE 17 18
Casos nous SIFE 2 6
Casos tancats SIFE 3 3
Entrevistes SEAIA 1.004 852
Visites a domicilis SEAIA 312 240
Assessorament EAIA 72 38
Participants SIS    
Intervencions SOAF 34 12
ENVELLIMENT ACTIU I DEPENDÈNCIA
  2021 2022
Població major de 85 anys 1.336 1.359
Població major de 65 anys 6.039 6.147
Persones amb grau 1 Dep. 142 181
Persones amb grau 2 Dep. 129 121
Persones amb grau 3 Dep. 80 60
Valoracions sense grau dependència   86
Valoracions dependència 396 448
Programes individuals atenció persones dependència anual 369 484
Programes individuals atenció persones dependència acumulat   773
Participants usuaris EA Eix 1    
Participacions activitats EA Eix 1    
Participants usuaris EA Eix 2 i 3    
Participants projecte Soledat    
SERVEI D'ATENCIÓ EN L'ENTORN DOMICILIARI
  2021 2022
SERVEI TERÀPIA OCUPACIONAL I PRODUCTES DE SUPORT - BAT    
Persones ateses BAT 90 80
Valoracions BAT 121 135
Persones amb productes de suport 49 33
Nombre de productes de suport prestats 94 69
Arranjaments habitatges 0  
SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA    
Beneficiaris teleassistència 926  
% població +65 anys (amb teleassistència) 15,33%  
SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA    
Persones amb SAD Preventiu 58 54
Hores SAD Preventiu 3.174,96 2.028,93
Persones amb SAD Dependència 102 109
Hores SAD Dependència 11.457,61 9.040,68
Persones SAD Transitori 25 13
Hores SAD Transitori 1.004,37 330,17
Persones SAD Auxiliar LLar 49 48
Hores SAD Auxiliar LLar 1.654,92 1.290,00
Persones SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) 19 20
Hores SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) 1.969,20 1.815,00
ACCIÓ COMUNITÀRIA I INCLUSIÓ SOCIAL
  2021 2022
Persones pisos estada temporal 0 4
Persones alberg 0 85
Assessorament habitatge 0  
Participants Pedala 18 12
Persones ateses mediació 15 14
Nombre de tallers mediació   12
Tallers preventius Intaboo 51 87
Joves sol·licitants i atesos Sostre 360 68 15
Joves vulnerables (RIJ)   76
POLÍTIQUES D'IGUALTAT DE GENERE I LGTBI
  2021 2022
Nombre de persones ateses SIAD 233 214
Persones ateses per VM SIAD 156  
Casos nous per VM SIAD    
Persones ateses a l’acollida SIAD 150 125
Actuacions fetes a l’acollida SIAD 321 196
Persones ateses en l’assessorament jurídic SIAD 104 78
Actuacions fetes en l’assessorament jurídic SIAD 134 103
Persones ateses en l’assessorament psicològic SIAD 123 128
Actuacions fetes en l’assessorament psicològic SIAD 375 412
Persones ateses en la línia infantojuvenil SIAD 12  
Actuacions fetes infantojuvenil SIAD 68  
Estades en allotjament d’urgència per VM 3  
Allotjament VM    
Nombre de persones ateses SAI LGTBI 15 15
AJUTS I PRESTACIONS
  2021 2022
Sol·licituds ajuts urgència social    
Beneficiaris ajuts urgència social    
Import ajuts urgència social    
Sol·licituds ajuts subministraments 7  
Beneficiaris ajuts subministraments    
Import ajuts subministraments    
Sol·licituds ajuts casals d’estiu 3  
Beneficiaris ajuts casals d'estiu 3  
Import ajuts casals d'estiu 416,00  
Sol·licituds ajuts activitats esportives 2  
Beneficiaris ajuts activitats esportives    
Import ajuts activitats esportives    
Sol·licituds ajuts llibres 1 2.941
Beneficiaris ajuts llibres 1 2.313
Import ajuts llibres 85,80 183.997,50
Sol·licituds ajuts complements menjador    
Beneficiaris ajuts complements menjador    
Import ajuts complements menjador    
Anar a l'inici