Torelló

  • Serveis socials bàsics

  • Envelliment actiu i dependència

  • Infància, adolescència i famílies

  • Acció comunitària i inclusió social

  • Igualtat de gènere i LGTBI

  • Serveis d'atenció a l'entorn domiciliari

  • 14.400 habitants / Àrea Bàsica de Serveis Socials del Consell Comarcal d’Osona

SERVEIS SOCIALS BÀSICS
  2021 2022
Persones ateses 2.138  
% població atesa 14,85%  
Entrevistes    
Visites a domicili    
Noves altes 343  
Participants EVAL 14 14
INFÀNCIA, ADOLESCÈNCIA I FAMÍLIES
  2021 2022
Infants i adolescents atesos EAIA 18 17
Casos nous EAIA 2  
Casos tancats EAIA 2 2
Casos atesos SIFE 8 7
Casos nous SIFE    
Casos tancats SIFE    
Entrevistes SEAIA 25 15
Visites a domicilis SEAIA 53 68
Assessorament EAIA 23 7
Participants SIS    
Intervencions SOAF 8 2
ENVELLIMENT ACTIU I DEPENDÈNCIA
  2021 2022
Població major de 85 anys 513 516
Població major de 65 anys 2.394 2.428
Persones amb grau 1 Dep. 34 83
Persones amb grau 2 Dep. 33 69
Persones amb grau 3 Dep. 25 29
Valoracions sense grau dependència   39
Valoracions dependència 103 220
Programes individuals atenció persones dependència anual 121 147
Programes individuals atenció persones dependència acumulat   316
Participants usuaris EA Eix 1    
Participacions activitats EA Eix 1    
Participants usuaris EA Eix 2 i 3    
Participants projecte Soledat    
SERVEI D'ATENCIÓ EN L'ENTORN DOMICILIARI
  2021 2022
SERVEI TERÀPIA OCUPACIONAL I PRODUCTES DE SUPORT - BAT    
Persones ateses BAT 21 35
Valoracions BAT 41 78
Persones amb productes de suport 15 15
Nombre de productes de suport prestats 33 31
Arranjaments habitatges 0  
SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA    
Beneficiaris teleassistència 339 365
% població +65 anys (amb teleassistència) 14,16% 14,79%
SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA    
Persones amb SAD Preventiu 32 32
Hores SAD Preventiu 1.699,91 1.104,33
Persones amb SAD Dependència 76 73
Hores SAD Dependència 7.303,47 5.616,09
Persones SAD Transitori 6 5
Hores SAD Transitori 204,83 199,50
Persones SAD Auxiliar LLar 53 57
Hores SAD Auxiliar LLar 2.468,67 1.805,75
Persones SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) 4 2
Hores SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) 421,00 352,00
ACCIÓ COMUNITÀRIA I INCLUSIÓ SOCIAL
  2021 2022
Persones pisos estada temporal 2 2
Persones alberg 5 5
Assessorament habitatge 0  
Participants Pedala 42 41
Persones ateses mediació 8 20
Nombre de tallers mediació   4
Tallers preventius Intaboo   33
Joves sol·licitants i atesos Sostre 360    
Joves vulnerables (RIJ)   2
POLÍTIQUES D'IGUALTAT DE GENERE I LGTBI
  2021 2022
Nombre de persones ateses SIAD 35 34
Persones ateses per VM SIAD 28  
Casos nous per VM SIAD 9  
Persones ateses a l’acollida SIAD 12 16
Actuacions fetes a l’acollida SIAD 16 19
Persones ateses en l’assessorament jurídic SIAD 14 10
Actuacions fetes en l’assessorament jurídic SIAD 17 13
Persones ateses en l’assessorament psicològic SIAD 25 24
Actuacions fetes en l’assessorament psicològic SIAD 103 114
Persones ateses en la línia infantojuvenil SIAD 6  
Actuacions fetes infantojuvenil SIAD 37  
Estades en allotjament d’urgència per VM    
Allotjament VM 3  
Nombre de persones ateses SAI LGTBI 3 3
Persones ateses subvencions Temps per Cures   240
AJUTS I PRESTACIONS
  2021 2022
Sol·licituds ajuts urgència social    
Beneficiaris ajuts urgència social    
Import ajuts urgència social    
Sol·licituds ajuts subministraments    
Beneficiaris ajuts subministraments    
Import ajuts subministraments    
Sol·licituds ajuts casals d’estiu    
Beneficiaris ajuts casals d'estiu    
Import ajuts casals d'estiu    
Sol·licituds ajuts activitats esportives    
Beneficiaris ajuts activitats esportives    
Import ajuts activitats esportives    
Sol·licituds ajuts llibres 587 569
Beneficiaris ajuts llibres 587 474
Import ajuts llibres 21.415,04 20.647,44
Sol·licituds ajuts complements menjador   326
Beneficiaris ajuts complements menjador   326
Import ajuts complements menjador   6.470,84
Anar a l'inici