Tona

  • Serveis socials bàsics

  • Envelliment actiu i dependència

  • Infància, adolescència i famílies

  • Acció comunitària i inclusió social

  • Igualtat de gènere i LGTBI

  • Serveis d'atenció a l'entorn domiciliari

  • 8.356 habitants / Àrea Bàsica de Serveis Socials de la Mancomunitat La Plana

INFÀNCIA, ADOLESCÈNCIA I FAMÍLIES
  2021 2022
Infants i adolescents atesos EAIA 8 10
Casos nous EAIA 4 2
Casos tancats EAIA 4 1
Casos atesos SIFE 1 1
Casos nous SIFE    
Casos tancats SIFE   1
Entrevistes SEAIA 7 4
Visites a domicilis SEAIA 10 36
Assessorament EAIA 16 4
Participants SIS    
Intervencions SOAF 5 1
ENVELLIMENT ACTIU I DEPENDÈNCIA
  2021 2022
Població major de 85 anys 256 256
Població major de 65 anys 1.252 1.299
Persones amb grau 1 Dep. 28 28
Persones amb grau 2 Dep. 22 37
Persones amb grau 3 Dep. 16 21
Valoracions sense grau dependència   21
Valoracions dependència 68 107
Programes individuals atenció persones dependència anual 70 45
Programes individuals atenció persones dependència acumulat   167
Participants usuaris EA Eix 1    
Participacions activitats EA Eix 1    
Participants usuaris EA Eix 2 i 3    
Participants projecte Soledat    
SERVEI D'ATENCIÓ EN L'ENTORN DOMICILIARI
  2021 2022
SERVEI TERÀPIA OCUPACIONAL I PRODUCTES DE SUPORT - BAT    
Persones ateses BAT 28 21
Valoracions BAT 51 36
Persones amb productes de suport 15 9
Nombre de productes de suport prestats 42 31
Arranjaments habitatges 0  
SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA    
Beneficiaris teleassistència 231 224
% població +65 anys (amb teleassistència) 18,45% 16,63%
SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA    
Persones amb SAD Preventiu 7 6
Hores SAD Preventiu 211,68 191.28
Persones amb SAD Dependència 17 15
Hores SAD Dependència 1.610,44 895,26
Persones SAD Transitori 3 2
Hores SAD Transitori 64,00 33,75
Persones SAD Auxiliar LLar 9 9
Hores SAD Auxiliar LLar 400,08 234,75
Persones SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) 1 1
Hores SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) 180,00 101,00
ACCIÓ COMUNITÀRIA I INCLUSIÓ SOCIAL
  2021 2022
Persones pisos estada temporal 0  
Persones alberg 0  
Assessorament habitatge 0  
Participants Pedala 1 1
Persones ateses mediació 35 17
Nombre de tallers mediació   2
Tallers preventius Intaboo    
Joves sol·licitants i atesos Sostre 360 1  
Joves vulnerables (RIJ)   1
POLÍTIQUES D'IGUALTAT DE GENERE I LGTBI
  2021 2022
Nombre de persones ateses SIAD 15 23
Persones ateses per VM SIAD 10  
Casos nous per VM SIAD 6  
Persones ateses a l’acollida SIAD 5 10
Actuacions fetes a l’acollida SIAD 8 12
Persones ateses en l’assessorament jurídic SIAD 4 12
Actuacions fetes en l’assessorament jurídic SIAD 5 18
Persones ateses en l’assessorament psicològic SIAD 10 18
Actuacions fetes en l’assessorament psicològic SIAD 18 67
Persones ateses en la línia infantojuvenil SIAD    
Actuacions fetes infantojuvenil SIAD    
Estades en allotjament d’urgència per VM    
Allotjament VM 2  
Nombre de persones ateses SAI LGTBI 1 1
Persones ateses subvencions Temps per Cures   136
AJUTS I PRESTACIONS
  2021 2022
Sol·licituds ajuts urgència social    
Beneficiaris ajuts urgència social    
Import ajuts urgència social    
Sol·licituds ajuts subministraments    
Beneficiaris ajuts subministraments    
Import ajuts subministraments    
Sol·licituds ajuts casals d'estiu    
Beneficiaris ajuts casals d'estiu    
Import ajuts casals d'estiu    
Sol·licituds ajuts activitats esportives    
Beneficiaris ajuts activitats esportives    
Import ajuts activitats esportives    
Sol·licituds ajuts llibres   114
Beneficiaris ajuts llibres   81
Import ajuts llibres   5.319,25
Sol·licituds ajuts complements menjador    
Beneficiaris ajuts complements menjador    
Import ajuts complements menjador    
Anar a l'inici