Taradell

  • Serveis socials bàsics

  • Envelliment actiu i dependència

  • Infància, adolescència i famílies

  • Acció comunitària i inclusió social

  • Igualtat de gènere i LGTBI

  • Serveis d'atenció a l'entorn domiciliari

  • 6.640 habitants / Àrea Bàsica de Serveis Socials de la Mancomunitat La Plana

INFÀNCIA, ADOLESCÈNCIA I FAMÍLIES
  2021 2022
Infants i adolescents atesos EAIA 1 2
Casos nous EAIA    
Casos tancats EAIA 1  
Casos atesos SIFE 1 1
Casos nous SIFE    
Casos tancats SIFE    
Entrevistes SEAIA 5 3
Visites a domicilis SEAIA 4 3
Assessorament EAIA 19 4
Participants SIS    
Intervencions SOAF 1 1
ENVELLIMENT ACTIU I DEPENDÈNCIA
  2021 2022
Població major de 85 anys 219 222
Població major de 65 anys 1.065 1.085
Persones amb grau 1 Dep. 25 30
Persones amb grau 2 Dep. 19 29
Persones amb grau 3 Dep. 7 20
Valoracions sense grau dependència   9
Valoracions dependència 57 88
Programes individuals atenció persones dependència anual 60 65
Programes individuals atenció persones dependència acumulat   159
Participants usuaris EA Eix 1    
Participacions activitats EA Eix 1    
Participants usuaris EA Eix 2 i 3    
Participants projecte Soledat    
SERVEI D'ATENCIÓ EN L'ENTORN DOMICILIARI
  2021 2022
SERVEI TERÀPIA OCUPACIONAL I PRODUCTES DE SUPORT - BAT    
Persones ateses BAT 16 26
Valoracions BAT 19 45
Persones amb productes de suport 9 14
Nombre de productes de suport prestats 19 30
Arranjaments habitatges 0  
SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA    
Beneficiaris teleassistència 169 141
% població +65 anys (amb teleassistència) 15,87% 12,72%
SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA    
Persones amb SAD Preventiu 6 7
Hores SAD Preventiu 114,67 382,75
Persones amb SAD Dependència 12 12
Hores SAD Dependència 1.533,66 1.358,12
Persones SAD Transitori 3 1
Hores SAD Transitori 77,50 20,5
Persones SAD Auxiliar LLar 7 5
Hores SAD Auxiliar LLar 302,00 168,25
Persones SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) 2 2
Hores SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) 169,00 173,75
ACCIÓ COMUNITÀRIA I INCLUSIÓ SOCIAL
  2021 2022
Persones pisos estada temporal 4  
Persones alberg 0  
Assessorament habitatge 0  
Participants Pedala 4 6
Persones ateses mediació 14 13
Nombre de tallers mediació    
Tallers preventius Intaboo    
Joves sol·licitants i atesos Sostre 360 1  
Joves vulnerables (RIJ)   2
POLÍTIQUES D'IGUALTAT DE GENERE I LGTBI
  2021 2022
Nombre de persones ateses SIAD 15 19
Persones ateses per VM SIAD 11  
Casos nous per VM SIAD 2  
Persones ateses a l’acollida SIAD 5 5
Actuacions fetes a l’acollida SIAD 13 7
Persones ateses en l’assessorament jurídic SIAD 7 10
Actuacions fetes en l’assessorament jurídic SIAD 11 15
Persones ateses en l’assessorament psicològic SIAD 12 16
Actuacions fetes en l’assessorament psicològic SIAD 39 69
Persones ateses en la línia infantojuvenil SIAD 1  
Actuacions fetes infantojuvenil SIAD 9  
Estades en allotjament d’urgència per VM    
Allotjament VM    
Nombre de persones ateses SAI LGTBI    
Persones ateses subvencions Temps per Cures   68
AJUTS I PRESTACIONS
  2021 2022
Sol·licituds ajuts urgència social    
Beneficiaris ajuts urgència social    
Import ajuts urgència social    
Sol·licituds ajuts subministraments    
Beneficiaris ajuts subministraments    
Import ajuts subministraments    
Sol·licituds ajuts casals d'estiu    
Beneficiaris ajuts casals d'estiu    
Import ajuts casals d'estiu    
Sol·licituds ajuts activitats esportives    
Beneficiaris ajuts activitats esportives    
Import ajuts activitats esportives    
Sol·licituds ajuts llibres   85
Beneficiaris ajuts llibres   71
Import ajuts llibres   5.387,00
Sol·licituds ajuts complements menjador    
Beneficiaris ajuts complements menjador    
Import ajuts complements menjador    
Anar a l'inici