Sant Vicenç de Torelló

  • Serveis socials bàsics

  • Envelliment actiu i dependència

  • Infància, adolescència i famílies

  • Acció comunitària i inclusió social

  • Igualtat de gènere i LGTBI

  • Serveis d'atenció a l'entorn domiciliari

  • 2.058 habitants / Àrea Bàsica de Serveis Socials del Consell Comarcal d'Osona

SERVEIS SOCIALS BÀSICS
  2021 2022
Persones ateses 116 119
% població atesa 5,64% 5,73%
Entrevistes 253 218
Visites a domicili 50 6
Noves altes 31 30
Participants EVAL 11 16
INFÀNCIA, ADOLESCÈNCIA I FAMÍLIES
  2021 2022
Infants i adolescents atesos EAIA 1 2
Casos nous EAIA    
Casos tancats EAIA    
Casos atesos SIFE   1
Casos nous SIFE    
Casos tancats SIFE    
Entrevistes SEAIA 5 1
Visites a domicilis SEAIA 1  
Assessorament EAIA 5 1
Participants SIS    
Intervencions SOAF    
ENVELLIMENT ACTIU I DEPENDÈNCIA
  2021 2022
Població major de 85 anys 91 89
Població major de 65 anys 380 311
Persones amb grau 1 Dep. 7 14
Persones amb grau 2 Dep. 4 8
Persones amb grau 3 Dep. 3 3
Valoracions sense grau dependència   10
Valoracions dependència 18 35
Programes individuals atenció persones dependència anual 21 26
Programes individuals atenció persones dependència acumulat   61
Participants usuaris EA Eix 1    
Participacions activitats EA Eix 1    
Participants usuaris EA Eix 2 i 3    
Participants projecte Soledat 27  
SERVEI D'ATENCIÓ EN L'ENTORN DOMICILIARI
  2021 2022
SERVEI TERÀPIA OCUPACIONAL I PRODUCTES DE SUPORT - BAT    
Persones ateses BAT 4 9
Valoracions BAT 8 28
Persones amb productes de suport 3 4
Nombre de productes de suport prestats 7 12
Arranjaments habitatges 0  
SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA    
Beneficiaris teleassistència 85 93
% població +65 anys (amb teleassistència) 22,37% 29,58%
SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA    
Persones amb SAD Preventiu 1 1
Hores SAD Preventiu 39,00 50,75
Persones amb SAD Dependència 7 8
Hores SAD Dependència 996,84 566,00
Persones SAD Transitori 0 2
Hores SAD Transitori 0,00 122,25
Persones SAD Auxiliar LLar 4 2
Hores SAD Auxiliar LLar 150,50 53,00
Persones SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) 0  
Hores SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats)    
ACCIÓ COMUNITÀRIA I INCLUSIÓ SOCIAL
  2021 2022
Persones pisos estada temporal 2  
Persones alberg 0  
Assessorament habitatge 0  
Participants Pedala 2  
Persones ateses mediació 4  
Nombre de tallers mediació    
Tallers preventius Intaboo    
Joves sol·licitants i atesos Sostre 360    
Joves vulnerables (RIJ)    
POLÍTIQUES D'IGUALTAT DE GENERE I LGTBI
  2021 2022
Nombre de persones ateses SIAD 2 4
Persones ateses per VM SIAD 1  
Casos nous per VM SIAD    
Persones ateses a l’acollida SIAD 0 2
Actuacions fetes a l’acollida SIAD 0 2
Persones ateses en l’assessorament jurídic SIAD 1 2
Actuacions fetes en l’assessorament jurídic SIAD 2 2
Persones ateses en l’assessorament psicològic SIAD 1 1
Actuacions fetes en l’assessorament psicològic SIAD 1 2
Persones ateses en la línia infantojuvenil SIAD    
Actuacions fetes infantojuvenil SIAD    
Estades en allotjament d’urgència per VM    
Allotjament VM 2  
Nombre de persones ateses SAI LGTBI    
AJUTS I PRESTACIONS
  2021 2022
Sol·licituds ajuts urgència social 23 24
Beneficiaris ajuts urgència social 23 23
Import ajuts urgència social 5.619,48 5.464,79
Sol·licituds ajuts subministraments 19 19
Beneficiaris ajuts subministraments 12 14
Import ajuts subministraments 2.039,86 2.765,9
Sol·licituds ajuts casals d’estiu 17 16
Beneficiaris ajuts casals d'estiu 17 13
Import ajuts casals d'estiu 2.736,00 2.238,00
Sol·licituds ajuts activitats esportives 19 17
Beneficiaris ajuts activitats esportives 14 15
Import ajuts activitats esportives 3.845,51 3.401,00
Sol·licituds ajuts llibres 47 38
Beneficiaris ajuts llibres 47 33
Import ajuts llibres 1.999,30 1.573,25
Sol·licituds ajuts complements menjador 3 63
Beneficiaris ajuts complements menjador 3 63
Import ajuts complements menjador 336,54 661,36
Anar a l'inici