Sant Quirze de Besora

  • Serveis socials bàsics

  • Envelliment actiu i dependència

  • Infància, adolescència i famílies

  • Acció comunitària i inclusió social

  • Igualtat de gènere i LGTBI

  • Serveis d'atenció a l'entorn domiciliari

  • 2.154 habitants / Àrea Bàsica del Consorci d’Osona de Serveis Socials

SERVEIS SOCIALS BÀSICS
  2021 2022
Persones ateses 160 164
% població atesa 7,43% 7,66%
Entrevistes 324 303
Visites a domicili 57 13
Noves altes 57 68
Participants EVAL    
INFÀNCIA, ADOLESCÈNCIA I FAMÍLIES
  2021 2022
Infants i adolescents atesos EAIA 6 3
Casos nous EAIA    
Casos tancats EAIA 1 1
Casos atesos SIFE 2  
Casos nous SIFE    
Casos tancats SIFE    
Entrevistes SEAIA 4  
Visites a domicilis SEAIA 3  
Assessorament EAIA 9 1
Participants SIS    
Intervencions SOAF 2  
ENVELLIMENT ACTIU I DEPENDÈNCIA
  2021 2022
Població major de 85 anys 118 130
Població major de 65 anys 554 414
Persones amb grau 1 Dep. 5 17
Persones amb grau 2 Dep. 9 11
Persones amb grau 3 Dep. 8 11
Valoracions sense grau dependència   3
Valoracions dependència 31 42
Programes individuals atenció persones dependència anual 25 29
Programes individuals atenció persones dependència acumulat   66
Participants usuaris EA Eix 1    
Participacions activitats EA Eix 1    
Participants usuaris EA Eix 2 i 3 24 44
Participants projecte Soledat    
SERVEI D'ATENCIÓ EN L'ENTORN DOMICILIARI
  2021 2022
SERVEI TERÀPIA OCUPACIONAL I PRODUCTES DE SUPORT - BAT    
Persones ateses BAT 5 10
Valoracions BAT 7 23
Persones amb productes de suport 2 4
Nombre de productes de suport prestats 4 11
Arranjaments habitatges 2 2
SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA    
Beneficiaris teleassistència 97 89
% població +65 anys (amb teleassistència) 17,51% 21,26%
SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA    
Persones amb SAD Preventiu 1 2
Hores SAD Preventiu 33,25 33,00
Persones amb SAD Dependència 6 4
Hores SAD Dependència 363,50 191,49
Persones SAD Transitori 1 2
Hores SAD Transitori 52,00 24,75
Persones SAD Auxiliar LLar 0  
Hores SAD Auxiliar LLar 0,00  
Persones SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) 0  
Hores SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats)    
ACCIÓ COMUNITÀRIA I INCLUSIÓ SOCIAL
  2021 2022
Persones pisos estada temporal 1 3
Persones alberg 0 1
Assessorament habitatge 1  
Participants Pedala    
Persones ateses mediació 19 2
Nombre de tallers mediació   2
Tallers preventius Intaboo 4 8
Joves sol·licitants i atesos Sostre 360    
Joves vulnerables (RIJ)    
POLÍTIQUES D'IGUALTAT DE GENERE I LGTBI
  2021 2022
Nombre de persones ateses SIAD 7 6
Persones ateses per VM SIAD 7  
Casos nous per VM SIAD 4  
Persones ateses a l’acollida SIAD 4 2
Actuacions fetes a l’acollida SIAD 4 2
Persones ateses en l’assessorament jurídic SIAD 2 3
Actuacions fetes en l’assessorament jurídic SIAD 2 4
Persones ateses en l’assessorament psicològic SIAD 7 6
Actuacions fetes en l’assessorament psicològic SIAD 22 19
Persones ateses en la línia infantojuvenil SIAD 3  
Actuacions fetes infantojuvenil SIAD 19  
Estades en allotjament d’urgència per VM    
Allotjament VM    
Nombre de persones ateses SAI LGTBI 2 2
Persones ateses subvencions Temps per Cures   76
AJUTS I PRESTACIONS
  2021 2022
Sol·licituds ajuts urgència social 8 15
Beneficiaris ajuts urgència social 8 15
Import ajuts urgència social 602,20 2.467,63
Sol·licituds ajuts subministraments 25 13
Beneficiaris ajuts subministraments 19 11
Import ajuts subministraments 3.046,46 2.077,52
Sol·licituds ajuts casals d’estiu 27 26
Beneficiaris ajuts casals d'estiu 22 18
Import ajuts casals d'estiu 2.670,00 2.556,80
Sol·licituds ajuts activitats esportives 24 22
Beneficiaris ajuts activitats esportives 17 19
Import ajuts activitats esportives 4.016,01 3.809,66
Sol·licituds ajuts llibres 88 93
Beneficiaris ajuts llibres 88 63
Import ajuts llibres 2.129,30 2.308,20
Sol·licituds ajuts complements menjador 6 66
Beneficiaris ajuts complements menjador 6 66
Import ajuts complements menjador 583,07 1.032,70
Anar a l'inici