Sant Pere de Torelló

  • Serveis socials bàsics

  • Envelliment actiu i dependència

  • Infància, adolescència i famílies

  • Acció comunitària i inclusió social

  • Igualtat de gènere i LGTBI

  • Serveis d'atenció a l'entorn domiciliari

  • 2.470 habitants / Àrea Bàsica del Consorci d’Osona de Serveis Socials

SERVEIS SOCIALS BÀSICS
  2021 2022
Persones ateses 163 160
% població atesa 6,60% 6,36%
Entrevistes 361 361
Visites a domicili 61 15
Noves altes 35 40
Participants EVAL 11 18
INFÀNCIA, ADOLESCÈNCIA I FAMÍLIES
  2021 2022
Infants i adolescents atesos EAIA 1  
Casos nous EAIA    
Casos tancats EAIA    
Casos atesos SIFE 1  
Casos nous SIFE    
Casos tancats SIFE    
Entrevistes SEAIA    
Visites a domicilis SEAIA    
Assessorament EAIA 7 2
Participants SIS    
Intervencions SOAF 2  
ENVELLIMENT ACTIU I DEPENDÈNCIA
  2021 2022
Població major de 85 anys 101 103
Població major de 65 anys 450 454
Persones amb grau 1 Dep. 6 20
Persones amb grau 2 Dep. 11 16
Persones amb grau 3 Dep. 5 9
Valoracions sense grau dependència   6
Valoracions dependència 30 51
Programes individuals atenció persones dependència anual 23 35
Programes individuals atenció persones dependència acumulat   79
Participants usuaris EA Eix 1    
Participacions activitats EA Eix 1    
Participants usuaris EA Eix 2 i 3    
Participants projecte Soledat 37  
SERVEI D'ATENCIÓ EN L'ENTORN DOMICILIARI
  2021 2022
SERVEI TERÀPIA OCUPACIONAL I PRODUCTES DE SUPORT - BAT    
Persones ateses BAT 7 4
Valoracions BAT 8 9
Persones amb productes de suport 1 2
Nombre de productes de suport prestats 1 4
Arranjaments habitatges 1  
SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA    
Beneficiaris teleassistència 84 91
% població +65 anys (amb teleassistència) 18,67% 20,04%
SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA    
Persones amb SAD Preventiu 1 1
Hores SAD Preventiu 7,50 46,50
Persones amb SAD Dependència 11 8
Hores SAD Dependència 731,25 767,42
Persones SAD Transitori 1  
Hores SAD Transitori 38,75  
Persones SAD Auxiliar LLar 4 3
Hores SAD Auxiliar LLar 228,25 142,25
Persones SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) 0  
Hores SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats)    
ACCIÓ COMUNITÀRIA I INCLUSIÓ SOCIAL
  2021 2022
Persones pisos estada temporal 0  
Persones alberg 0 1
Assessorament habitatge 2 1
Participants Pedala    
Persones ateses mediació 11 7
Nombre de tallers mediació   1
Tallers preventius Intaboo 2 13
Joves sol·licitants i atesos Sostre 360    
Joves vulnerables (RIJ)    
POLÍTIQUES D'IGUALTAT DE GENERE I LGTBI
  2021 2022
Nombre de persones ateses SIAD 2 4
Persones ateses per VM SIAD 1  
Casos nous per VM SIAD 1  
Persones ateses a l’acollida SIAD 1 3
Actuacions fetes a l’acollida SIAD 1 4
Persones ateses en l’assessorament jurídic SIAD 1 2
Actuacions fetes en l’assessorament jurídic SIAD 2 2
Persones ateses en l’assessorament psicològic SIAD 1 4
Actuacions fetes en l’assessorament psicològic SIAD 2 16
Persones ateses en la línia infantojuvenil SIAD    
Actuacions fetes infantojuvenil SIAD    
Estades en allotjament d’urgència per VM    
Allotjament VM    
Nombre de persones ateses SAI LGTBI   1
AJUTS I PRESTACIONS
  2021 2022
Sol·licituds ajuts urgència social 21 26
Beneficiaris ajuts urgència social 21 26
Import ajuts urgència social 5.130,22 5.894,87
Sol·licituds ajuts subministraments 17 27
Beneficiaris ajuts subministraments 13 16
Import ajuts subministraments 2.215,00 3.037,64
Sol·licituds ajuts casals d’estiu 15 18
Beneficiaris ajuts casals d'estiu 15 17
Import ajuts casals d'estiu 2.077,00 2.375,4
Sol·licituds ajuts activitats esportives 1  
Beneficiaris ajuts activitats esportives    
Import ajuts activitats esportives    
Sol·licituds ajuts llibres 64 63
Beneficiaris ajuts llibres 64 55
Import ajuts llibres 2.636,90 2.583,60
Sol·licituds ajuts complements menjador 14 71
Beneficiaris ajuts complements menjador 14 71
Import ajuts complements menjador 1.521,93 1.698,12
Anar a l'inici