Sant Julià de Vilatorta

  • Serveis socials bàsics

  • Envelliment actiu i dependència

  • Infància, adolescència i famílies

  • Acció comunitària i inclusió social

  • Igualtat de gènere i LGTBI

  • Serveis d'atenció a l'entorn domiciliari

  • 3.140 habitants / Àrea Bàsica de Serveis Socials del Consell Comarcal d'Osona

SERVEIS SOCIALS BÀSICS
  2021 2022
Persones ateses 183 198
% població atesa 5,83% 6,20%
Entrevistes 614 515
Visites a domicili 214 85
Noves altes 40 82
Participants EVAL 8 14
INFÀNCIA, ADOLESCÈNCIA I FAMÍLIES
  2021 2022
Infants i adolescents atesos EAIA 2 2
Casos nous EAIA    
Casos tancats EAIA    
Casos atesos SIFE 3 3
Casos nous SIFE    
Casos tancats SIFE   1
Entrevistes SEAIA    
Visites a domicilis SEAIA 5  
Assessorament EAIA 4 3
Participants SIS 19 18
Intervencions SOAF 1 2
ENVELLIMENT ACTIU I DEPENDÈNCIA
  2021 2022
Població major de 85 anys 65 73
Població major de 65 anys 489 501
Persones amb grau 1 Dep. 8 10
Persones amb grau 2 Dep. 4 10
Persones amb grau 3 Dep. 6 6
Valoracions sense grau dependència   2
Valoracions dependència 21 28
Programes individuals atenció persones dependència anual 11 20
Programes individuals atenció persones dependència acumulat   47
Participants usuaris EA Eix 1 32 106
Participacions activitats EA Eix 1   1.804
Participants usuaris EA Eix 2 i 3 43 52
Participants projecte Soledat    
SERVEI D'ATENCIÓ EN L'ENTORN DOMICILIARI
  2021 2022
SERVEI TERÀPIA OCUPACIONAL I PRODUCTES DE SUPORT - BAT    
Persones ateses BAT 8 11
Valoracions BAT 13 21
Persones amb productes de suport 4 6
Nombre de productes de suport prestats 7 14
Arranjaments habitatges 1 2
SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA    
Beneficiaris teleassistència 68 58
% població +65 anys (amb teleassistència) 13,91% 11,18%
SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA    
Persones amb SAD Preventiu 1 3
Hores SAD Preventiu 128,41 34,50
Persones amb SAD Dependència 12 12
Hores SAD Dependència 1.787,09 1.244,18
Persones SAD Transitori 0  
Hores SAD Transitori 0,00  
Persones SAD Auxiliar LLar 8 4
Hores SAD Auxiliar LLar 412,75 189,50
Persones SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) 1 3
Hores SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) 300,00 334,00
ACCIÓ COMUNITÀRIA I INCLUSIÓ SOCIAL
  2021 2022
Persones pisos estada temporal 2  
Persones alberg 1 1
Assessorament habitatge 1 1
Participants Pedala 2 9
Persones ateses mediació 14 34
Nombre de tallers mediació    
Tallers preventius Intaboo    
Joves sol·licitants i atesos Sostre 360 1  
Joves vulnerables (RIJ)    
POLÍTIQUES D'IGUALTAT DE GENERE I LGTBI
  2021 2022
Nombre de persones ateses SIAD 3 5
Persones ateses per VM SIAD 2  
Casos nous per VM SIAD    
Persones ateses a l’acollida SIAD 2 3
Actuacions fetes a l’acollida SIAD 2 5
Persones ateses en l’assessorament jurídic SIAD 1 3
Actuacions fetes en l’assessorament jurídic SIAD 2 3
Persones ateses en l’assessorament psicològic SIAD 1 2
Actuacions fetes en l’assessorament psicològic SIAD 2 4
Persones ateses en la línia infantojuvenil SIAD    
Actuacions fetes infantojuvenil SIAD    
Estades en allotjament d’urgència per VM    
Allotjament VM 1  
Nombre de persones ateses SAI LGTBI 1 1
AJUTS I PRESTACIONS
  2021 2022
Sol·licituds ajuts urgència social 43 26
Beneficiaris ajuts urgència social 43 26
Import ajuts urgència social 7.890,77 5.801,46
Sol·licituds ajuts subministraments 12 13
Beneficiaris ajuts subministraments 9 10
Import ajuts subministraments 1.439,13 1.498,62
Sol·licituds ajuts casals d’estiu 11 11
Beneficiaris ajuts casals d'estiu 11 9
Import ajuts casals d'estiu 1.533,00 1.112,08
Sol·licituds ajuts activitats esportives 15 14
Beneficiaris ajuts activitats esportives 9 4
Import ajuts activitats esportives 1.802,50 1.300,00
Sol·licituds ajuts llibres 51 43
Beneficiaris ajuts llibres 51 37
Import ajuts llibres 1.252,89 1.229,01
Sol·licituds ajuts complements menjador 5 41
Beneficiaris ajuts complements menjador 5 41
Import ajuts complements menjador 557,19 615,93
Anar a l'inici