Sant Boi de Lluçanès

  • Serveis socials bàsics

  • Envelliment actiu i dependència

  • Infància, adolescència i famílies

  • Acció comunitària i inclusió social

  • Igualtat de gènere i LGTBI

  • Serveis d'atenció a l'entorn domiciliari

  • 580 habitants / Àrea Bàsica de Serveis Socials del Consell Comarcal d'Osona

SERVEIS SOCIALS BÀSICS
  2021 2022
Persones ateses 62 77
% població atesa 10,69% 13,39%
Entrevistes 144 145
Visites a domicili 14 4
Noves altes 26 28
Participants EVAL    
INFÀNCIA, ADOLESCÈNCIA I FAMÍLIES
  2021 2022
Infants i adolescents atesos EAIA 1  
Casos nous EAIA    
Casos tancats EAIA    
Casos atesos SIFE    
Casos nous SIFE    
Casos tancats SIFE    
Entrevistes SEAIA 5  
Visites a domicilis SEAIA 7  
Assessorament EAIA 2  
Participants SIS    
Intervencions SOAF    
ENVELLIMENT ACTIU I DEPENDÈNCIA
  2021 2022
Població major de 85 anys 36 52
Població major de 65 anys 167 150
Persones amb grau 1 Dep. 3 11
Persones amb grau 2 Dep. 5 6
Persones amb grau 3 Dep. 8 2
Valoracions sense grau dependència   4
Valoracions dependència 19 23
Programes individuals atenció persones dependència anual 16 13
Programes individuals atenció persones dependència acumulat   48
Participants usuaris EA Eix 1    
Participacions activitats EA Eix 1    
Participants usuaris EA Eix 2 i 3    
Participants projecte Soledat   16
SERVEI D'ATENCIÓ EN L'ENTORN DOMICILIARI
  2021 2022
SERVEI TERÀPIA OCUPACIONAL I PRODUCTES DE SUPORT - BAT    
Persones ateses BAT 4 4
Valoracions BAT 5 4
Persones amb productes de suport 1  
Nombre de productes de suport prestats 2  
Arranjaments habitatges 1 1
SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA    
Beneficiaris teleassistència 10 12
% població +65 anys (amb teleassistència) 5,99% 7,33%
SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA    
Persones amb SAD Preventiu 0  
Hores SAD Preventiu 0,00  
Persones amb SAD Dependència 3 2
Hores SAD Dependència 179,22 189,92
Persones SAD Transitori 1  
Hores SAD Transitori 124,50  
Persones SAD Auxiliar LLar 1  
Hores SAD Auxiliar LLar 42,00  
Persones SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) 0  
Hores SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats)    
ACCIÓ COMUNITÀRIA I INCLUSIÓ SOCIAL
  2021 2022
Persones pisos estada temporal    
Persones alberg    
Assessorament habitatge 1  
Participants Pedala    
Persones ateses mediació 6 2
Nombre de tallers mediació    
Tallers preventius Intaboo    
Joves sol·licitants i atesos Sostre 360    
Joves vulnerables (RIJ)    
POLÍTIQUES D'IGUALTAT DE GENERE I LGTBI
  2021 2022
Nombre de persones ateses SIAD 2 1
Persones ateses per VM SIAD 2  
Casos nous per VM SIAD    
Persones ateses a l’acollida SIAD 1  
Actuacions fetes a l’acollida SIAD 3  
Persones ateses en l’assessorament jurídic SIAD 0  
Actuacions fetes en l’assessorament jurídic SIAD 0  
Persones ateses en l’assessorament psicològic SIAD 2 1
Actuacions fetes en l’assessorament psicològic SIAD 7 3
Persones ateses en la línia infantojuvenil SIAD    
Actuacions fetes infantojuvenil SIAD    
Estades en allotjament d’urgència per VM    
Allotjament VM    
Nombre de persones ateses SAI LGTBI 1 1
AJUTS I PRESTACIONS
  2021 2022
Sol·licituds ajuts urgència social 8 7
Beneficiaris ajuts urgència social 8 7
Import ajuts urgència social 1.650,59 1.454,61
Sol·licituds ajuts subministraments 2 2
Beneficiaris ajuts subministraments 2 2
Import ajuts subministraments 0,00 400,00
Sol·licituds ajuts casals d’estiu 0 5
Beneficiaris ajuts casals d'estiu 0 3
Import ajuts casals d'estiu 0,00 600,00
Sol·licituds ajuts activitats esportives 0  
Beneficiaris ajuts activitats esportives 0  
Import ajuts activitats esportives 0,00  
Sol·licituds ajuts llibres 7 7
Beneficiaris ajuts llibres 7 3
Import ajuts llibres 120,60 85,60
Sol·licituds ajuts complements menjador    
Beneficiaris ajuts complements menjador    
Import ajuts complements menjador    
Anar a l'inici