Sant Bartomeu del Grau

  • Serveis socials bàsics

  • Envelliment actiu i dependència

  • Infància, adolescència i famílies

  • Acció comunitària, inclusió social i sensellarisme

  • Igualtat de gènere i LGTBI

  • Serveis d'atenció a l'entorn domiciliari

  • 939 habitants / Àrea Bàsica de Serveis Socials del Consell Comarcal d'Osona

SERVEIS SOCIALS BÀSICS
  2021 2022 2023
EXP.SSB     76
Personas activas     160
Persones ateses 99 102 114
% població atesa 11,20% 11,04% 12,14%
Entrevistes 370 280 243
Visites a domicili 6 8 56
Noves altes 33 35 24
Participants EVAL      
INFÀNCIA, ADOLESCÈNCIA I FAMÍLIES
  2021 2022 2023
Infants i adolescents atesos EAIA      
Casos nous EAIA      
Casos tancats EAIA      
Casos atesos SIFE     1
Casos nous SIFE      
Casos tancats SIFE      
Entrevistes SEAIA     5
Visites a domicilis SEAIA     3
Assessorament EAIA   2 9
Participants SIS      
Intervencions SOAF 1   1
ENVELLIMENT ACTIU I DEPENDÈNCIA
  2021 2022 2023
Població major de 85 anys 31 35 31
Població major de 65 anys 153 168 180
Persones amb grau 1 Dep. 4 11 6
Persones amb grau 2 Dep. 4 4 5
Persones amb grau 3 Dep. 2 2 2
Valoracions sense grau dependència   4 3
Valoracions dependència 15 21 16
Programes individuals atenció persones dependència anual 13 12 8
Programes individuals atenció persones dependència acumulat   31 35
Participants usuaris EA Eix 1      
Participacions activitats EA Eix 1      
Participants usuaris EA Eix 2 i 3      
Participants projecte Soledat      
SERVEI D'ATENCIÓ EN L'ENTORN DOMICILIARI
  2021 2022 2023
SERVEI TERÀPIA OCUPACIONAL I PRODUCTES DE SUPORT - BAT      
Persones ateses BAT 3 3 5
Valoracions BAT 3 11 8
Persones amb productes de suport 0 1 1
Nombre de productes de suport prestats 0 5 1
Arranjaments habitatges 2 2 2
SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA      
Beneficiaris teleassistència 22 19 19
% població +65 anys (amb teleassistència) 14,38% 11,31% 10,56%
SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA      
Persones amb SAD Preventiu 1   4
Hores SAD Preventiu 21,75   118,67
Persones amb SAD Dependència 6 6 6
Hores SAD Dependència 421,58 188,75 589,33
Persones SAD Transitori 0    
Hores SAD Transitori 0,00    
Persones SAD Auxiliar LLar 4 4 5
Hores SAD Auxiliar LLar 141,75 120,00 246,00
Persones SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) 1 1 1
Hores SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) 114,00 48,00 34,00
ACCIÓ COMUNITÀRIA, INCLUSIÓ SOCIAL I SENSELLARISME
  2021 2022 2023
Persones pisos estada temporal 0    
Persones alberg 0    
Assessorament habitatge 4 1 2
Participants Pedala 1    
Persones ateses mediació 18 4  
Nombre de tallers mediació      
Tallers preventius Intaboo      
Joves sol·licitants i atesos Sostre 360      
Joves vulnerables (RIJ)      
POLÍTIQUES D'IGUALTAT DE GENERE I LGTBI
  2021 2022 2023
Nombre de persones ateses SIAD 1 2 5
Persones ateses per VM SIAD 1   5
Casos nous per VM SIAD      
Persones ateses a l’acollida SIAD 1 1 3
Actuacions fetes a l’acollida SIAD 1 2 5
Persones ateses en l’assessorament jurídic SIAD 0 1 2
Actuacions fetes en l’assessorament jurídic SIAD 0 1 3
Persones ateses en l’assessorament psicològic SIAD 1 1 2
Actuacions fetes en l’assessorament psicològic SIAD 7 3 16
Persones ateses en la línia infantojuvenil SIAD 2   2
Actuacions fetes infantojuvenil SIAD 20   9
Estades en allotjament d’urgència per VM      
Allotjament VM 4    
Nombre de persones ateses SAI LGTBI      
Persones ateses subvencions temps x cures     18
Ludoteca     14
Canguratge     26
Colònies     3
AJUTS I PRESTACIONS
  2021 2022 2023
Sol·licituds ajuts urgència social 14 3 11
Beneficiaris ajuts urgència social 14 3 22
Import ajuts urgència social 2.205,00 443,52 892,13
Sol·licituds ajuts subministraments 14 5 18
Beneficiaris ajuts subministraments 10 4 47
Import ajuts subministraments 1.540,69 715,71 1.767,14
Sol·licituds ajuts casals d’estiu 12 14 4
Beneficiaris ajuts casals d'estiu 12 8 1
Import ajuts casals d'estiu 1.447,00 1.125,00 140,00
Sol·licituds ajuts activitats esportives      
Beneficiaris ajuts activitats esportives      
Import ajuts activitats esportives      
Sol·licituds ajuts llibres 45 41 61
Beneficiaris ajuts llibres 45 38 61
Import ajuts llibres 1.618,30 1.543,70 2.711,40
Sol·licituds ajuts complements menjador 6 29 6
Beneficiaris ajuts complements menjador 6 29 6
Import ajuts complements menjador 666,76 523,86 284,66
Anar a l'inici