Sant Bartomeu del Grau

  • Serveis socials bàsics

  • Envelliment actiu i dependència

  • Infància, adolescència i famílies

  • Acció comunitària i inclusió social

  • Igualtat de gènere i LGTBI

  • Serveis d'atenció a l'entorn domiciliari

  • 884 habitants / Àrea Bàsica de Serveis Socials del Consell Comarcal d'Osona

SERVEIS SOCIALS BÀSICS
  2021 2022
Persones ateses 99 102
% població atesa 11,20% 11,04%
Entrevistes 370 280
Visites a domicili 6 8
Noves altes 33 35
Participants EVAL    
INFÀNCIA, ADOLESCÈNCIA I FAMÍLIES
  2021 2022
Infants i adolescents atesos EAIA    
Casos nous EAIA    
Casos tancats EAIA    
Casos atesos SIFE    
Casos nous SIFE    
Casos tancats SIFE    
Entrevistes SEAIA    
Visites a domicilis SEAIA    
Assessorament EAIA   2
Participants SIS    
Intervencions SOAF 1  
ENVELLIMENT ACTIU I DEPENDÈNCIA
  2021 2022
Població major de 85 anys 31 35
Població major de 65 anys 153 168
Persones amb grau 1 Dep. 4 11
Persones amb grau 2 Dep. 4 4
Persones amb grau 3 Dep. 2 2
Valoracions sense grau dependència   4
Valoracions dependència 15 21
Programes individuals atenció persones dependència anual 13 12
Programes individuals atenció persones dependència acumulat   31
Participants usuaris EA Eix 1    
Participacions activitats EA Eix 1    
Participants usuaris EA Eix 2 i 3    
Participants projecte Soledat    
SERVEI D'ATENCIÓ EN L'ENTORN DOMICILIARI
  2021 2022
SERVEI TERÀPIA OCUPACIONAL I PRODUCTES DE SUPORT - BAT    
Persones ateses BAT 3 3
Valoracions BAT 3 11
Persones amb productes de suport 0 1
Nombre de productes de suport prestats 0 5
Arranjaments habitatges 2 2
SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA    
Beneficiaris teleassistència 22 19
% població +65 anys (amb teleassistència) 14,38% 11,31%
SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA    
Persones amb SAD Preventiu 1  
Hores SAD Preventiu 21,75  
Persones amb SAD Dependència 6 6
Hores SAD Dependència 421,58 188,75
Persones SAD Transitori 0  
Hores SAD Transitori 0,00  
Persones SAD Auxiliar LLar 4 4
Hores SAD Auxiliar LLar 141,75 120,00
Persones SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) 1 1
Hores SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) 114,00 48,00
ACCIÓ COMUNITÀRIA I INCLUSIÓ SOCIAL
  2021 2022
Persones pisos estada temporal 0  
Persones alberg 0  
Assessorament habitatge 4 1
Participants Pedala 1  
Persones ateses mediació 18 4
Nombre de tallers mediació    
Tallers preventius Intaboo    
Joves sol·licitants i atesos Sostre 360    
Joves vulnerables (RIJ)    
POLÍTIQUES D'IGUALTAT DE GENERE I LGTBI
  2021 2022
Nombre de persones ateses SIAD 1 2
Persones ateses per VM SIAD 1  
Casos nous per VM SIAD    
Persones ateses a l’acollida SIAD 1 1
Actuacions fetes a l’acollida SIAD 1 2
Persones ateses en l’assessorament jurídic SIAD 0 1
Actuacions fetes en l’assessorament jurídic SIAD 0 1
Persones ateses en l’assessorament psicològic SIAD 1 1
Actuacions fetes en l’assessorament psicològic SIAD 7 3
Persones ateses en la línia infantojuvenil SIAD 2  
Actuacions fetes infantojuvenil SIAD 20  
Estades en allotjament d’urgència per VM    
Allotjament VM 4  
Nombre de persones ateses SAI LGTBI    
AJUTS I PRESTACIONS
  2021 2022
Sol·licituds ajuts urgència social 14 3
Beneficiaris ajuts urgència social 14 3
Import ajuts urgència social 2.205,00 443,52
Sol·licituds ajuts subministraments 14 5
Beneficiaris ajuts subministraments 10 4
Import ajuts subministraments 1.540,69 715,71
Sol·licituds ajuts casals d’estiu 12 14
Beneficiaris ajuts casals d'estiu 12 8
Import ajuts casals d'estiu 1.447,00 1.125,00
Sol·licituds ajuts activitats esportives    
Beneficiaris ajuts activitats esportives    
Import ajuts activitats esportives    
Sol·licituds ajuts llibres 45 41
Beneficiaris ajuts llibres 45 38
Import ajuts llibres 1.618,30 1.543,70
Sol·licituds ajuts complements menjador 6 29
Beneficiaris ajuts complements menjador 6 29
Import ajuts complements menjador 666,76 523,86
Anar a l'inici