Sora

  • Serveis socials bàsics

  • Envelliment actiu i dependència

  • Infància, adolescència i famílies

  • Acció comunitària i inclusió social

  • Igualtat de gènere i LGTBI

  • Serveis d'atenció a l'entorn domiciliari

  • 212 habitants / Àrea Bàsica de Serveis Socials del Consell Comarcal d'Osona

SERVEIS SOCIALS BÀSICS
  2021 2022
Persones ateses 24 22
% població atesa 11,32% 10,05%
Entrevistes 6 8
Visites a domicili 11 4
Noves altes 21 6
Participants EVAL    
ENVELLIMENT ACTIU I DEPENDÈNCIA
  2021 2022
Població major de 85 anys 6 8
Població major de 65 anys 35 40
Persones amb grau 1 Dep.    
Persones amb grau 2 Dep.    
Persones amb grau 3 Dep.    
Valoracions sense grau dependència   1
Valoracions dependència    
Programes individuals atenció persones dependència anual   1
Programes individuals atenció persones dependència acumulat   4
Participants usuaris EA Eix 1    
Participacions activitats EA Eix 1    
Participants usuaris EA Eix 2 i 3    
Participants projecte Soledat 6 17
SERVEI D'ATENCIÓ EN L'ENTORN DOMICILIARI
  2021 2022
SERVEI TERÀPIA OCUPACIONAL I PRODUCTES DE SUPORT - BAT    
Persones ateses BAT 2 4
Valoracions BAT 2 4
Persones amb productes de suport    
Nombre de productes de suport prestats    
Arranjaments habitatges 1 1
SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA    
Beneficiaris teleassistència   8
% població +65 anys (amb teleassistència)   20,00%
SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA    
Persones amb SAD Preventiu    
Hores SAD Preventiu    
Persones amb SAD Dependència    
Hores SAD Dependència    
Persones SAD Transitori    
Hores SAD Transitori    
Persones SAD Auxiliar LLar    
Hores SAD Auxiliar LLar    
Persones SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats)    
Hores SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats)    
POLÍTIQUES D'IGUALTAT DE GENERE I LGTBI
  2021 2022
Nombre de persones ateses SIAD    
Persones ateses per VM SIAD    
Casos nous per VM SIAD    
Persones ateses a l'acollida SIAD    
Actuacions fetes a l'acollida SIAD    
Persones ateses en l'assessorament jurídic SIAD    
Actuacions fetes en l'assessorament jurídic SIAD    
Persones ateses en l'assessorament psicològic SIAD    
Actuacions fetes en l'assessorament psicològic SIAD    
Persones ateses en la línia infantojuvenil SIAD    
Actuacions fetes infantojuvenil SIAD    
Estades en allotjament d'urgència per VM    
Allotjament VM    
Nombre de persones ateses SAI LGTBI    
Persones ateses subvencions Temps per Cures   11
AJUTS I PRESTACIONS
  2021 2022
Sol·licituds ajuts urgència social    
Beneficiaris ajuts urgència social    
Import ajuts urgència social    
Sol·licituds ajuts subministraments   1
Beneficiaris ajuts subministraments    
Import ajuts subministraments   0,00
Sol·licituds ajuts casals d’estiu    
Beneficiaris ajuts casals d'estiu    
Import ajuts casals d'estiu    
Sol·licituds ajuts activitats esportives    
Beneficiaris ajuts activitats esportives    
Import ajuts activitats esportives    
Sol·licituds ajuts llibres 11 10
Beneficiaris ajuts llibres 11 7
Import ajuts llibres 272,40 272,40
Sol·licituds ajuts complements menjador    
Beneficiaris ajuts complements menjador    
Import ajuts complements menjador    
Anar a l'inici