Sobremunt

  • Serveis socials bàsics

  • Envelliment actiu i dependència

  • Infància, adolescència i famílies

  • Acció comunitària i inclusió social

  • Igualtat de gènere i LGTBI

  • Serveis d'atenció a l'entorn domiciliari

  • 78 habitants / Àrea Bàsica de Serveis Socials del Consell Comarcal d'Osona

SERVEIS SOCIALS BÀSICS
  2021 2022
Persones ateses 8 12
% població atesa 10,26% 14,46%
Entrevistes 16 23
Visites a domicili 2  
Noves altes   8
Participants EVAL    
INFÀNCIA, ADOLESCÈNCIA I FAMÍLIES
  2021 2022
Infants i adolescents atesos EAIA   3
Casos nous EAIA    
Casos tancats EAIA    
Casos atesos SIFE    
Casos nous SIFE    
Casos tancats SIFE    
Entrevistes SEAIA   3
Visites a domicilis SEAIA   1
Assessorament EAIA 1 2
Participants SIS    
Intervencions SOAF    
ENVELLIMENT ACTIU I DEPENDÈNCIA
  2021 2022
Població major de 85 anys 4 5
Població major de 65 anys 19 10
Persones amb grau 1 Dep.    
Persones amb grau 2 Dep. 1  
Persones amb grau 3 Dep.    
Valoracions sense grau dependència   1
Valoracions dependència 2 1
Programes individuals atenció persones dependència anual 1  
Programes individuals atenció persones dependència acumulat   2
Participants usuaris EA Eix 1    
Participacions activitats EA Eix 1    
Participants usuaris EA Eix 2 i 3    
Participants projecte Soledat    
SERVEI D'ATENCIÓ EN L'ENTORN DOMICILIARI
  2021 2022
SERVEI TERÀPIA OCUPACIONAL I PRODUCTES DE SUPORT - BAT    
Persones ateses BAT   2
Valoracions BAT   2
Persones amb productes de suport    
Nombre de productes de suport prestats    
Arranjaments habitatges   1
SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA    
Beneficiaris teleassistència 3 2
% població +65 anys (amb teleassistència) 15,79% 20,00%
SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA    
Persones amb SAD Preventiu 0  
Hores SAD Preventiu 0,00  
Persones amb SAD Dependència 0  
Hores SAD Dependència 0,00  
Persones SAD Transitori 1  
Hores SAD Transitori 12,00  
Persones SAD Auxiliar LLar    
Hores SAD Auxiliar LLar    
Persones SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats)    
Hores SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats)    
POLÍTIQUES D'IGUALTAT DE GENERE I LGTBI
  2021 2022
Nombre de persones ateses SIAD 1  
Persones ateses per VM SIAD 1  
Casos nous per VM SIAD    
Persones ateses a l’acollida SIAD 0  
Actuacions fetes a l’acollida SIAD 0  
Persones ateses en l’assessorament jurídic SIAD 1  
Actuacions fetes en l’assessorament jurídic SIAD 1  
Persones ateses en l’assessorament psicològic SIAD 1  
Actuacions fetes en l’assessorament psicològic SIAD 10  
Persones ateses en la línia infantojuvenil SIAD    
Actuacions fetes infantojuvenil SIAD    
Estades en allotjament d’urgència per VM    
Allotjament VM    
Nombre de persones ateses SAI LGTBI    
AJUTS I PRESTACIONS
  2021 2022
Sol·licituds ajuts urgència social   1
Beneficiaris ajuts urgència social   1
Import ajuts urgència social   165,00
Sol·licituds ajuts subministraments    
Beneficiaris ajuts subministraments    
Import ajuts subministraments    
Sol·licituds ajuts casals d’estiu   2
Beneficiaris ajuts casals d'estiu   1
Import ajuts casals d'estiu   148,50
Sol·licituds ajuts activitats esportives    
Beneficiaris ajuts activitats esportives    
Import ajuts activitats esportives    
Sol·licituds ajuts llibres 5 3
Beneficiaris ajuts llibres 5  
Import ajuts llibres   0,00
Sol·licituds ajuts complements menjador    
Beneficiaris ajuts complements menjador    
Import ajuts complements menjador    
Anar a l'inici