Rupit i Pruit

  • Serveis socials bàsics

  • Envelliment actiu i dependència

  • Infància, adolescència i famílies

  • Acció comunitària i inclusió social

  • Igualtat de gènere i LGTBI

  • Serveis d'atenció a l'entorn domiciliari

  • 271 habitants / Àrea Bàsica del Consorci d’Osona de Serveis Socials

SERVEIS SOCIALS BÀSICS
  2021 2022
Persones ateses 28 28
% població atesa 10,33% 10,04%
Entrevistes 20 19
Visites a domicili 24 22
Noves altes 13 10
Participants EVAL    
INFÀNCIA, ADOLESCÈNCIA I FAMÍLIES
  2021 2022
Infants i adolescents atesos EAIA    
Casos nous EAIA    
Casos tancats EAIA    
Casos atesos SIFE    
Casos nous SIFE    
Casos tancats SIFE    
Entrevistes SEAIA    
Visites a domicilis SEAIA    
Assessorament EAIA 3 2
Participants SIS    
Intervencions SOAF   1
ENVELLIMENT ACTIU I DEPENDÈNCIA
  2021 2022
Població major de 85 anys 13 9
Població major de 65 anys 81 87
Persones amb grau 1 Dep. 1 1
Persones amb grau 2 Dep. 5 2
Persones amb grau 3 Dep. 2 2
Valoracions sense grau dependència   3
Valoracions dependència 8 8
Programes individuals atenció persones dependència anual 4 3
Programes individuals atenció persones dependència acumulat   9
Participants usuaris EA Eix 1 18 20
Participacions activitats EA Eix 1   659
Participants usuaris EA Eix 2 i 3    
Participants projecte Soledat    
SERVEI D'ATENCIÓ EN L'ENTORN DOMICILIARI
  2021 2022
SERVEI TERÀPIA OCUPACIONAL I PRODUCTES DE SUPORT - BAT    
Persones ateses BAT 3 3
Valoracions BAT 4 4
Persones amb productes de suport 2 1
Nombre de productes de suport prestats 2 1
Arranjaments habitatges 1 1
SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA    
Beneficiaris teleassistència 18 17
% població +65 anys (amb teleassistència) 22,22% 19,54%
SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA    
Persones amb SAD Preventiu 0 2
Hores SAD Preventiu 0,00 47,00
Persones amb SAD Dependència 2 2
Hores SAD Dependència 231,59 78,25
Persones SAD Transitori 0 1
Hores SAD Transitori 0,00 11,50
Persones SAD Auxiliar LLar 1 2
Hores SAD Auxiliar LLar 98,00 70,00
Persones SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) 0  
Hores SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats)    
ACCIÓ COMUNITÀRIA I INCLUSIÓ SOCIAL
  2021 2022
Persones pisos estada temporal    
Persones alberg    
Assessorament habitatge    
Participants Pedala    
Persones ateses mediació    
Nombre de tallers mediació    
Tallers preventius Intaboo    
Joves sol·licitants i atesos Sostre 360    
Joves vulnerables (RIJ)    
AJUTS I PRESTACIONS
  2021 2022
Sol·licituds ajuts urgència social 0  
Beneficiaris ajuts urgència social 0  
Import ajuts urgència social 0,00  
Sol·licituds ajuts subministraments 0  
Beneficiaris ajuts subministraments 0  
Import ajuts subministraments 0,00  
Sol·licituds ajuts casals d’estiu 3 8
Beneficiaris ajuts casals d'estiu 3 5
Import ajuts casals d'estiu 337,50 243,10
Sol·licituds ajuts activitats esportives 0  
Beneficiaris ajuts activitats esportives 0  
Import ajuts activitats esportives 0,00  
Sol·licituds ajuts llibres 8  
Beneficiaris ajuts llibres 8  
Import ajuts llibres 243,10  
Sol·licituds ajuts complements menjador    
Beneficiaris ajuts complements menjador    
Import ajuts complements menjador    
Anar a l'inici