Roda de Ter

  • Serveis socials bàsics

  • Envelliment actiu i dependència

  • Infància, adolescència i famílies

  • Acció comunitària i inclusió social

  • Igualtat de gènere i LGTBI

  • Serveis d'atenció a l'entorn domiciliari

  • 6.490 habitants / Àrea Bàsica de Serveis Socials del Consell Comarcal d'Osona

SERVEIS SOCIALS BÀSICS
  2021 2022
Persones ateses 620 655
% població atesa 9,55% 9,99%
Entrevistes 1.374 1.574
Visites a domicili 479 160
Noves altes 232 241
Participants EVAL    
INFÀNCIA, ADOLESCÈNCIA I FAMÍLIES
  2021 2022
Infants i adolescents atesos EAIA 10 10
Casos nous EAIA    
Casos tancats EAIA 1  
Casos atesos SIFE 2 1
Casos nous SIFE    
Casos tancats SIFE    
Entrevistes SEAIA 5 12
Visites a domicilis SEAIA 31 31
Assessorament EAIA 5 9
Participants SIS   43
Intervencions SOAF 8  
ENVELLIMENT ACTIU I DEPENDÈNCIA
  2021 2022
Població major de 85 anys 237 233
Població major de 65 anys 927 958
Persones amb grau 1 Dep. 21 45
Persones amb grau 2 Dep. 20 24
Persones amb grau 3 Dep. 16 12
Valoracions sense grau dependència   13
Valoracions dependència 58 94
Programes individuals atenció persones dependència anual 55 57
Programes individuals atenció persones dependència acumulat   141
Participants usuaris EA Eix 1 63 102
Participacions activitats EA Eix 1   2.651
Participants usuaris EA Eix 2 i 3    
Participants projecte Soledat    
SERVEI D'ATENCIÓ EN L'ENTORN DOMICILIARI
  2021 2022
SERVEI TERÀPIA OCUPACIONAL I PRODUCTES DE SUPORT - BAT    
Persones ateses BAT 24 11
Valoracions BAT 28 17
Persones amb productes de suport 13 2
Nombre de productes de suport prestats 25 10
Arranjaments habitatges 2 2
SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA    
Beneficiaris teleassistència 235 199
% població +65 anys (amb teleassistència) 25,35% 20,67%
SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA    
Persones amb SAD Preventiu 6 9
Hores SAD Preventiu 154,25 411,34
Persones amb SAD Dependència 39 45
Hores SAD Dependència 5.554,85 3.044,51
Persones SAD Transitori 1  
Hores SAD Transitori 28,25  
Persones SAD Auxiliar LLar 14 9
Hores SAD Auxiliar LLar 507,25 250,00
Persones SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) 5 4
Hores SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) 864,25 638,25
ACCIÓ COMUNITÀRIA I INCLUSIÓ SOCIAL
  2021 2022
Persones pisos estada temporal 1 2
Persones alberg 0 1
Assessorament habitatge 5 14
Participants Pedala 22 32
Persones ateses mediació 4 11
Nombre de tallers mediació   4
Tallers preventius Intaboo 8 14
Joves sol·licitants i atesos Sostre 360 2  
Joves vulnerables (RIJ)   1
POLÍTIQUES D'IGUALTAT DE GENERE I LGTBI
  2021 2022
Nombre de persones ateses SIAD 14 15
Persones ateses per VM SIAD 11  
Casos nous per VM SIAD 6  
Persones ateses a l’acollida SIAD 7 6
Actuacions fetes a l’acollida SIAD 7 7
Persones ateses en l’assessorament jurídic SIAD 8 9
Actuacions fetes en l’assessorament jurídic SIAD 10 12
Persones ateses en l’assessorament psicològic SIAD 9 10
Actuacions fetes en l’assessorament psicològic SIAD 38 35
Persones ateses en la línia infantojuvenil SIAD 2  
Actuacions fetes infantojuvenil SIAD 17  
Estades en allotjament d’urgència per VM    
Allotjament VM    
Nombre de persones ateses SAI LGTBI 1 1
AJUTS I PRESTACIONS
  2021 2022
Sol·licituds ajuts urgència social 73 40
Beneficiaris ajuts urgència social 73 38
Import ajuts urgència social 16.806,86 13.672,10
Sol·licituds ajuts subministraments 80 66
Beneficiaris ajuts subministraments 80 44
Import ajuts subministraments 8.384,33 7.871,49
Sol·licituds ajuts casals d’estiu 0 25
Beneficiaris ajuts casals d'estiu 0 13
Import ajuts casals d'estiu 0,00 1.844,50
Sol·licituds ajuts activitats esportives 0  
Beneficiaris ajuts activitats esportives 0  
Import ajuts activitats esportives 0,00  
Sol·licituds ajuts llibres 280 240
Beneficiaris ajuts llibres 280 194
Import ajuts llibres 9.005,35 7.276,95
Sol·licituds ajuts complements menjador 21 201
Beneficiaris ajuts complements menjador 21 201
Import ajuts complements menjador 1.532,07 3.231,13
Anar a l'inici