Prats de Lluçanès

  • Serveis socials bàsics

  • Envelliment actiu i dependència

  • Infància, adolescència i famílies

  • Acció comunitària i inclusió social

  • Igualtat de gènere i LGTBI

  • Serveis d'atenció a l'entorn domiciliari

  • 2.604 habitants / Àrea Bàsica de Serveis Socials del Consell Comarcal d'Osona

SERVEIS SOCIALS BÀSICS
  2021 2022
Persones ateses 243 254
% població atesa 9,33% 9,67%
Entrevistes 739 633
Visites a domicili 93 6
Noves altes 105 108
Participants EVAL 7 8
INFÀNCIA, ADOLESCÈNCIA I FAMÍLIES
  2021 2022
Infants i adolescents atesos EAIA 3 1
Casos nous EAIA   1
Casos tancats EAIA    
Casos atesos SIFE 1  
Casos nous SIFE    
Casos tancats SIFE    
Entrevistes SEAIA 4 3
Visites a domicilis SEAIA 29 3
Assessorament EAIA 4 3
Participants SIS 89 39
Intervencions SOAF 3 1
ENVELLIMENT ACTIU I DEPENDÈNCIA
  2021 2022
Població major de 85 anys 145 140
Població major de 65 anys 474 499
Persones amb grau 1 Dep. 15 16
Persones amb grau 2 Dep. 8 14
Persones amb grau 3 Dep. 4 3
Valoracions sense grau dependència   13
Valoracions dependència 36 46
Programes individuals atenció persones dependència anual 27 35
Programes individuals atenció persones dependència acumulat   87
Participants usuaris EA Eix 1    
Participacions activitats EA Eix 1    
Participants usuaris EA Eix 2 i 3    
Participants projecte Soledat    
SERVEI D'ATENCIÓ EN L'ENTORN DOMICILIARI
  2021 2022
SERVEI TERÀPIA OCUPACIONAL I PRODUCTES DE SUPORT - BAT    
Persones ateses BAT 8 7
Valoracions BAT 15 13
Persones amb productes de suport 5 5
Nombre de productes de suport prestats 10 8
Arranjaments habitatges 2 1
SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA    
Beneficiaris teleassistència 64 55
% població +65 anys (amb teleassistència) 13,50% 11,02%
SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA    
Persones amb SAD Preventiu 4 1
Hores SAD Preventiu 205,50 77,25
Persones amb SAD Dependència 22 15
Hores SAD Dependència 2.083,00 1.151,69
Persones SAD Transitori 1 2
Hores SAD Transitori 17,75 11,24
Persones SAD Auxiliar LLar 11 10
Hores SAD Auxiliar LLar 535,25 409,50
Persones SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) 1 1
Hores SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) 131,25 87,50
ACCIÓ COMUNITÀRIA I INCLUSIÓ SOCIAL
  2021 2022
Persones pisos estada temporal 0 1
Persones alberg 1 1
Assessorament habitatge 1 3
Participants Pedala 2 2
Persones ateses mediació 4 4
Nombre de tallers mediació 2 5
Tallers preventius Intaboo 6 12
Joves sol·licitants i atesos Sostre 360    
Joves vulnerables (RIJ)    
POLÍTIQUES D'IGUALTAT DE GENERE I LGTBI
  2021 2022
Nombre de persones ateses SIAD   3
Persones ateses per VM SIAD    
Casos nous per VM SIAD    
Persones ateses a l’acollida SIAD   3
Actuacions fetes a l’acollida SIAD   4
Persones ateses en l’assessorament jurídic SIAD   1
Actuacions fetes en l’assessorament jurídic SIAD   1
Persones ateses en l’assessorament psicològic SIAD   2
Actuacions fetes en l’assessorament psicològic SIAD   7
Persones ateses en la línia infantojuvenil SIAD    
Actuacions fetes infantojuvenil SIAD    
Estades en allotjament d’urgència per VM    
Allotjament VM 2  
Nombre de persones ateses SAI LGTBI    
Persones ateses subvencions Temps per Cures   130
AJUTS I PRESTACIONS
  2021 2022
Sol·licituds ajuts urgència social 10 7
Beneficiaris ajuts urgència social 10 7
Import ajuts urgència social 2.399,56 937,15
Sol·licituds ajuts subministraments 30 18
Beneficiaris ajuts subministraments 21 10
Import ajuts subministraments 3.348,93 1.900,00
Sol·licituds ajuts casals d’estiu 18 12
Beneficiaris ajuts casals d'estiu 10 7
Import ajuts casals d'estiu 1.488,00 969,50
Sol·licituds ajuts activitats esportives    
Beneficiaris ajuts activitats esportives    
Import ajuts activitats esportives    
Sol·licituds ajuts llibres 79 81
Beneficiaris ajuts llibres 79 66
Import ajuts llibres 2.877,90 2.886,70
Sol·licituds ajuts complements menjador 21 64
Beneficiaris ajuts complements menjador 21 64
Import ajuts complements menjador 2.223,22 2.324,34
Anar a l'inici