Perafita

  • Serveis socials bàsics

  • Envelliment actiu i dependència

  • Infància, adolescència i famílies

  • Acció comunitària i inclusió social

  • Igualtat de gènere i LGTBI

  • Serveis d'atenció a l'entorn domiciliari

  • 405 habitants / Àrea Bàsica de Serveis Socials del Consell Comarcal d'Osona

SERVEIS SOCIALS BÀSICS
  2021 2022
Persones ateses 34 38
% població atesa 8,40% 9,09%
Entrevistes 68 97
Visites a domicili 8 3
Noves altes 8 9
Participants EVAL 7  
INFÀNCIA, ADOLESCÈNCIA I FAMÍLIES
  2021 2022
Infants i adolescents atesos EAIA    
Casos nous EAIA    
Casos tancats EAIA    
Casos atesos SIFE    
Casos nous SIFE    
Casos tancats SIFE    
Entrevistes SEAIA    
Visites a domicilis SEAIA    
Assessorament EAIA 1  
Participants SIS    
Intervencions SOAF    
ENVELLIMENT ACTIU I DEPENDÈNCIA
  2021 2022
Població major de 85 anys 17 20
Població major de 65 anys 104 83
Persones amb grau 1 Dep. 3 4
Persones amb grau 2 Dep. 3 4
Persones amb grau 3 Dep. 1 1
Valoracions sense grau dependència    
Valoracions dependència 7 9
Programes individuals atenció persones dependència anual 5 9
Programes individuals atenció persones dependència acumulat   18
Participants usuaris EA Eix 1    
Participacions activitats EA Eix 1    
Participants usuaris EA Eix 2 i 3    
Participants projecte Soledat   22
SERVEI D'ATENCIÓ EN L'ENTORN DOMICILIARI
  2021 2022
SERVEI TERÀPIA OCUPACIONAL I PRODUCTES DE SUPORT - BAT    
Persones ateses BAT 3 3
Valoracions BAT 7 6
Persones amb productes de suport 1 2
Nombre de productes de suport prestats 2 2
Arranjaments habitatges 2  
SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA    
Beneficiaris teleassistència 11 16
% població +65 anys (amb teleassistència) 10,58% 19,28%
SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA    
Persones amb SAD Preventiu 2 1
Hores SAD Preventiu 73,00 27,00
Persones amb SAD Dependència 2 2
Hores SAD Dependència 256,33 119,42
Persones SAD Transitori 1  
Hores SAD Transitori 4,42  
Persones SAD Auxiliar LLar 1 2
Hores SAD Auxiliar LLar 86,25 71,75
Persones SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) 0  
Hores SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats)    
ACCIÓ COMUNITÀRIA I INCLUSIÓ SOCIAL
  2021 2022
Persones pisos estada temporal    
Persones alberg    
Assessorament habitatge    
Participants Pedala    
Persones ateses mediació    
Nombre de tallers mediació   1
Tallers preventius Intaboo   2
Joves sol·licitants i atesos Sostre 360    
Joves vulnerables (RIJ)    
AJUTS I PRESTACIONS
  2021 2022
Sol·licituds ajuts urgència social   1
Beneficiaris ajuts urgència social   1
Import ajuts urgència social   150,00
Sol·licituds ajuts subministraments   1
Beneficiaris ajuts subministraments   1
Import ajuts subministraments   200,00
Sol·licituds ajuts casals d’estiu 9 3
Beneficiaris ajuts casals d'estiu 9  
Import ajuts casals d'estiu 1.095,00 0,00
Sol·licituds ajuts activitats esportives    
Beneficiaris ajuts activitats esportives    
Import ajuts activitats esportives    
Sol·licituds ajuts llibres 25 20
Beneficiaris ajuts llibres 25 15
Import ajuts llibres 865,40 546,40
Sol·licituds ajuts complements menjador 1 22
Beneficiaris ajuts complements menjador 1 22
Import ajuts complements menjador 110,60 424,83
Anar a l'inici