Oristà

  • Serveis socials bàsics

  • Envelliment actiu i dependència

  • Infància, adolescència i famílies

  • Acció comunitària i inclusió social

  • Igualtat de gènere i LGTBI

  • Serveis d'atenció a l'entorn domiciliari

  • 549 habitants / Àrea Bàsica de Serveis Socials del Consell Comarcal d'Osona

SERVEIS SOCIALS BÀSICS
  2021 2022
Persones ateses 31 41
% població atesa 5,65% 7,16%
Entrevistes 79 100
Visites a domicili 6 2
Noves altes 16 27
Participants EVAL    
ENVELLIMENT ACTIU I DEPENDÈNCIA
  2021 2022
Població major de 85 anys 20 28
Població major de 65 anys 153 137
Persones amb grau 1 Dep. 3 3
Persones amb grau 2 Dep. 2 3
Persones amb grau 3 Dep. 3 3
Valoracions sense grau dependència   2
Valoracions dependència 10 11
Programes individuals atenció persones dependència anual 6 8
Programes individuals atenció persones dependència acumulat   20
Participants usuaris EA Eix 1    
Participacions activitats EA Eix 1    
Participants usuaris EA Eix 2 i 3    
Participants projecte Soledat    
SERVEI D'ATENCIÓ EN L'ENTORN DOMICILIARI
  2021 2022
SERVEI TERÀPIA OCUPACIONAL I PRODUCTES DE SUPORT - BAT    
Persones ateses BAT 2 2
Valoracions BAT 3 9
Persones amb productes de suport 1 2
Nombre de productes de suport prestats 3 4
Arranjaments habitatges 0 1
SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA    
Beneficiaris teleassistència 5 10
% població +65 anys (amb teleassistència) 3,27% 7,30%
SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA    
Persones amb SAD Preventiu 2 1
Hores SAD Preventiu 26,00 47,00
Persones amb SAD Dependència 5 5
Hores SAD Dependència 1.145,15 924,46
Persones SAD Transitori 1  
Hores SAD Transitori 26,25  
Persones SAD Auxiliar LLar 0  
Hores SAD Auxiliar LLar 0,00  
Persones SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) 0  
Hores SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats)    
ACCIÓ COMUNITÀRIA I INCLUSIÓ SOCIAL
  2021 2022
Persones pisos estada temporal    
Persones alberg    
Assessorament habitatge    
Participants Pedala    
Persones ateses mediació 4  
Nombre de tallers mediació    
Tallers preventius Intaboo    
Joves sol·licitants i atesos Sostre 360    
Joves vulnerables (RIJ)    
AJUTS I PRESTACIONS
  2021 2022
Sol·licituds ajuts urgència social 0 1
Beneficiaris ajuts urgència social 0 1
Import ajuts urgència social 0,00 139,83
Sol·licituds ajuts subministraments 3 4
Beneficiaris ajuts subministraments 3 2
Import ajuts subministraments 491,72 400,00
Sol·licituds ajuts casals d’estiu 0 1
Beneficiaris ajuts casals d'estiu 0 1
Import ajuts casals d'estiu 0,00 153,00
Sol·licituds ajuts activitats esportives 0  
Beneficiaris ajuts activitats esportives 0  
Import ajuts activitats esportives 0,00  
Sol·licituds ajuts llibres 5 5
Beneficiaris ajuts llibres 5 2
Import ajuts llibres 121,00 121,00
Sol·licituds ajuts complements menjador    
Beneficiaris ajuts complements menjador    
Import ajuts complements menjador    
Anar a l'inici