Orís

  • Serveis socials bàsics

  • Envelliment actiu i dependència

  • Infància, adolescència i famílies

  • Acció comunitària i inclusió social

  • Igualtat de gènere i LGTBI

  • Serveis d'atenció a l'entorn domiciliari

  • 322 habitants / Àrea Bàsica de Serveis Socials del Consell Comarcal d'Osona

SERVEIS SOCIALS BÀSICS
  2021 2022
Persones ateses 16 19
% població atesa 4,97% 5,48%
Entrevistes 8 19
Visites a domicili 9 13
Noves altes 4 6
Participants EVAL    
ENVELLIMENT ACTIU I DEPENDÈNCIA
  2021 2022
Població major de 85 anys 13 12
Població major de 65 anys 50 44
Persones amb grau 1 Dep.   2
Persones amb grau 2 Dep.   2
Persones amb grau 3 Dep.    
Valoracions sense grau dependència   1
Valoracions dependència 0 5
Programes individuals atenció persones dependència anual 0 3
Programes individuals atenció persones dependència acumulat   5
Participants usuaris EA Eix 1    
Participacions activitats EA Eix 1    
Participants usuaris EA Eix 2 i 3    
Participants projecte Soledat    
SERVEI D'ATENCIÓ EN L'ENTORN DOMICILIARI
  2021 2022
SERVEI TERÀPIA OCUPACIONAL I PRODUCTES DE SUPORT - BAT    
Persones ateses BAT 0  
Valoracions BAT 0  
Persones amb productes de suport 0  
Nombre de productes de suport prestats 0  
Arranjaments habitatges 0  
SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA    
Beneficiaris teleassistència 8 11
% població +65 anys (amb teleassistència) 16,00% 25,00%
SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA    
Persones amb SAD Preventiu 1 1
Hores SAD Preventiu 34,25 35,01
Persones amb SAD Dependència 1 2
Hores SAD Dependència 225,58 312,02
Persones SAD Transitori 0  
Hores SAD Transitori 0,00  
Persones SAD Auxiliar LLar 1  
Hores SAD Auxiliar LLar 2,00  
Persones SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) 0  
Hores SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats)    
ACCIÓ COMUNITÀRIA I INCLUSIÓ SOCIAL
  2021 2022
Persones pisos estada temporal    
Persones alberg    
Assessorament habitatge   1
Participants Pedala   1
Persones ateses mediació    
Nombre de tallers mediació   2
Tallers preventius Intaboo    
Joves sol·licitants i atesos Sostre 360    
Joves vulnerables (RIJ)    
POLÍTIQUES D'IGUALTAT DE GENERE I LGTBI
  2021 2022
Nombre de persones ateses SIAD 1 1
Persones ateses per VM SIAD 1  
Casos nous per VM SIAD    
Persones ateses a l’acollida SIAD 0  
Actuacions fetes a l’acollida SIAD 0  
Persones ateses en l’assessorament jurídic SIAD 0 1
Actuacions fetes en l’assessorament jurídic SIAD 0 1
Persones ateses en l’assessorament psicològic SIAD 1 1
Actuacions fetes en l’assessorament psicològic SIAD 5 1
Persones ateses en la línia infantojuvenil SIAD    
Actuacions fetes infantojuvenil SIAD    
Estades en allotjament d’urgència per VM    
Allotjament VM    
Nombre de persones ateses SAI LGTBI    
AJUTS I PRESTACIONS
  2021 2022
Sol·licituds ajuts urgència social 0  
Beneficiaris ajuts urgència social 0  
Import ajuts urgència social 0,00  
Sol·licituds ajuts subministraments 1  
Beneficiaris ajuts subministraments 1  
Import ajuts subministraments 160,00  
Sol·licituds ajuts casals d’estiu 0  
Beneficiaris ajuts casals d'estiu 0  
Import ajuts casals d'estiu 0,00  
Sol·licituds ajuts activitats esportives 0  
Beneficiaris ajuts activitats esportives 0  
Import ajuts activitats esportives 0,00  
Sol·licituds ajuts llibres 6  
Beneficiaris ajuts llibres 6  
Import ajuts llibres 0,00  
Sol·licituds ajuts complements menjador    
Beneficiaris ajuts complements menjador    
Import ajuts complements menjador    
Anar a l'inici