Olost

  • Serveis socials bàsics

  • Envelliment actiu i dependència

  • Infància, adolescència i famílies

  • Acció comunitària i inclusió social

  • Igualtat de gènere i LGTBI

  • Serveis d'atenció a l'entorn domiciliari

  • 1.202 habitants / Àrea Bàsica de Serveis Socials del Consell Comarcal d'Osona

SERVEIS SOCIALS BÀSICS
  2021 2022
Persones ateses 84 113
% població atesa 6,99% 9,37%
Entrevistes 11 282
Visites a domicili 20 8
Noves altes 12 29
Participants EVAL    
INFÀNCIA, ADOLESCÈNCIA I FAMÍLIES
  2021 2022
Infants i adolescents atesos EAIA    
Casos nous EAIA    
Casos tancats EAIA    
Casos atesos SIFE    
Casos nous SIFE    
Casos tancats SIFE    
Entrevistes SEAIA    
Visites a domicilis SEAIA    
Assessorament EAIA 3 2
Participants SIS    
Intervencions SOAF    
ENVELLIMENT ACTIU I DEPENDÈNCIA
  2021 2022
Població major de 85 anys 70 72
Població major de 65 anys 285 227
Persones amb grau 1 Dep. 9 5
Persones amb grau 2 Dep. 5 5
Persones amb grau 3 Dep. 7 1
Valoracions sense grau dependència   2
Valoracions dependència 23 13
Programes individuals atenció persones dependència anual 13 9
Programes individuals atenció persones dependència acumulat   36
Participants usuaris EA Eix 1    
Participacions activitats EA Eix 1    
Participants usuaris EA Eix 2 i 3 16 13
Participants projecte Soledat   26
SERVEI D'ATENCIÓ EN L'ENTORN DOMICILIARI
  2021 2022
SERVEI TERÀPIA OCUPACIONAL I PRODUCTES DE SUPORT - BAT    
Persones ateses BAT 6 5
Valoracions BAT 7 8
Persones amb productes de suport 2 2
Nombre de productes de suport prestats 3 7
Arranjaments habitatges 1 1
SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA    
Beneficiaris teleassistència 0 37
% població +65 anys (amb teleassistència) 0,00% 15,86%
SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA    
Persones amb SAD Preventiu 7 5
Hores SAD Preventiu 205,33 128,25
Persones amb SAD Dependència 8 7
Hores SAD Dependència 557,24 560,17
Persones SAD Transitori 0  
Hores SAD Transitori 0,00  
Persones SAD Auxiliar LLar 4 1
Hores SAD Auxiliar LLar 115,00 68,25
Persones SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) 0  
Hores SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats)    
ACCIÓ COMUNITÀRIA I INCLUSIÓ SOCIAL
  2021 2022
Persones pisos estada temporal 2 1
Persones alberg 1  
Assessorament habitatge 2 2
Participants Pedala 2 1
Persones ateses mediació   2
Nombre de tallers mediació    
Tallers preventius Intaboo   2
Joves sol·licitants i atesos Sostre 360    
Joves vulnerables (RIJ)    
POLÍTIQUES D'IGUALTAT DE GENERE I LGTBI
  2021 2022
Nombre de persones ateses SIAD 2 5
Persones ateses per VM SIAD 1  
Casos nous per VM SIAD    
Persones ateses a l’acollida SIAD 1 3
Actuacions fetes a l’acollida SIAD 1 5
Persones ateses en l’assessorament jurídic SIAD 0 3
Actuacions fetes en l’assessorament jurídic SIAD 0 5
Persones ateses en l’assessorament psicològic SIAD 2 4
Actuacions fetes en l’assessorament psicològic SIAD 6 19
Persones ateses en la línia infantojuvenil SIAD    
Actuacions fetes infantojuvenil SIAD    
Estades en allotjament d’urgència per VM    
Allotjament VM 1  
Nombre de persones ateses SAI LGTBI    
AJUTS I PRESTACIONS
  2021 2022
Sol·licituds ajuts urgència social 2 2
Beneficiaris ajuts urgència social 2 2
Import ajuts urgència social 238,50 202,50
Sol·licituds ajuts subministraments 6 9
Beneficiaris ajuts subministraments   5
Import ajuts subministraments   967,54
Sol·licituds ajuts casals d’estiu 5 12
Beneficiaris ajuts casals d'estiu 5 5
Import ajuts casals d'estiu 582,00 618,50
Sol·licituds ajuts activitats esportives    
Beneficiaris ajuts activitats esportives    
Import ajuts activitats esportives    
Sol·licituds ajuts llibres 29 25
Beneficiaris ajuts llibres 29 17
Import ajuts llibres 641,70 592,75
Sol·licituds ajuts complements menjador 8 16
Beneficiaris ajuts complements menjador 8 16
Import ajuts complements menjador 894,28 587,94
Anar a l'inici