Montesquiu

  • Serveis socials bàsics

  • Envelliment actiu i dependència

  • Infància, adolescència i famílies

  • Acció comunitària i inclusió social

  • Igualtat de gènere i LGTBI

  • Serveis d'atenció a l'entorn domiciliari

  • 1.030 habitants / Àrea Bàsica de Serveis Socials del Consell Comarcal d'Osona

SERVEIS SOCIALS BÀSICS
  2021 2022
Persones ateses 105 120
% població atesa 10,19% 11,13%
Entrevistes 214 231
Visites a domicili 43 9
Noves altes 40 47
Participants EVAL    
INFÀNCIA, ADOLESCÈNCIA I FAMÍLIES
  2021 2022
Infants i adolescents atesos EAIA 1  
Casos nous EAIA    
Casos tancats EAIA    
Casos atesos SIFE    
Casos nous SIFE    
Casos tancats SIFE    
Entrevistes SEAIA   1
Visites a domicilis SEAIA 5 2
Assessorament EAIA 2 1
Participants SIS    
Intervencions SOAF 1  
ENVELLIMENT ACTIU I DEPENDÈNCIA
  2021 2022
Població major de 85 anys 48 46
Població major de 65 anys 192 190
Persones amb grau 1 Dep. 5 4
Persones amb grau 2 Dep. 4 5
Persones amb grau 3 Dep. 6 3
Valoracions sense grau dependència   1
Valoracions dependència 19 13
Programes individuals atenció persones dependència anual 10 12
Programes individuals atenció persones dependència acumulat   28
Participants usuaris EA Eix 1 28 28
Participacions activitats EA Eix 1   515
Participants usuaris EA Eix 2 i 3    
Participants projecte Soledat   20
SERVEI D'ATENCIÓ EN L'ENTORN DOMICILIARI
  2021 2022
SERVEI TERÀPIA OCUPACIONAL I PRODUCTES DE SUPORT - BAT    
Persones ateses BAT 3 10
Valoracions BAT 5 13
Persones amb productes de suport 0 2
Nombre de productes de suport prestats 0 5
Arranjaments habitatges 2 2
SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA    
Beneficiaris teleassistència 47 51
% població +65 anys (amb teleassistència) 24,48% 25,79%
SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA    
Persones amb SAD Preventiu 0 1
Hores SAD Preventiu 0,00 10,00
Persones amb SAD Dependència 1 1
Hores SAD Dependència 3,25 69,00
Persones SAD Transitori 1  
Hores SAD Transitori 14,95  
Persones SAD Auxiliar LLar 1  
Hores SAD Auxiliar LLar 2,00  
Persones SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) 0 1
Hores SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats)   69,00
ACCIÓ COMUNITÀRIA I INCLUSIÓ SOCIAL
  2021 2022
Persones pisos estada temporal 0 1
Persones alberg 1 1
Assessorament habitatge 2 2
Participants Pedala   2
Persones ateses mediació 4 6
Nombre de tallers mediació    
Tallers preventius Intaboo   1
Joves sol·licitants i atesos Sostre 360    
Joves vulnerables (RIJ)    
POLÍTIQUES D'IGUALTAT DE GENERE I LGTBI
  2021 2022
Nombre de persones ateses SIAD 4 3
Persones ateses per VM SIAD 2  
Casos nous per VM SIAD    
Persones ateses a l’acollida SIAD 2 1
Actuacions fetes a l’acollida SIAD 2 1
Persones ateses en l’assessorament jurídic SIAD 2 1
Actuacions fetes en l’assessorament jurídic SIAD 4 2
Persones ateses en l’assessorament psicològic SIAD 1 2
Actuacions fetes en l’assessorament psicològic SIAD 3 3
Persones ateses en la línia infantojuvenil SIAD    
Actuacions fetes infantojuvenil SIAD    
Estades en allotjament d’urgència per VM    
Allotjament VM    
Nombre de persones ateses SAI LGTBI    
AJUTS I PRESTACIONS
  2021 2022
Sol·licituds ajuts urgència social 6 9
Beneficiaris ajuts urgència social 6 8
Import ajuts urgència social 882,40 1.532,16
Sol·licituds ajuts subministraments 19 16
Beneficiaris ajuts subministraments 9 9
Import ajuts subministraments 1.515,00 1.555,51
Sol·licituds ajuts casals d’estiu 14 12
Beneficiaris ajuts casals d'estiu 12 8
Import ajuts casals d'estiu 1.540,00 1.164,50
Sol·licituds ajuts activitats esportives 8 8
Beneficiaris ajuts activitats esportives 3 7
Import ajuts activitats esportives 898,00 1.681,96
Sol·licituds ajuts llibres 59 51
Beneficiaris ajuts llibres 59 41
Import ajuts llibres 1.715,95 1.495,80
Sol·licituds ajuts complements menjador 10 30
Beneficiaris ajuts complements menjador 10 30
Import ajuts complements menjador 843,56 764,32
Anar a l'inici