Manlleu

  • Serveis socials bàsics

  • Envelliment actiu i dependència

  • Infància, adolescència i famílies

  • Acció comunitària i inclusió social

  • Igualtat de gènere i LGTBI

  • Serveis d'atenció a l'entorn domiciliari

  • 20.912 habitants / Àrea Bàsica de Serveis Socials de Manlleu

INFÀNCIA, ADOLESCÈNCIA I FAMÍLIES
  2021 2022
Infants i adolescents atesos EAIA 54 54
Casos nous EAIA 8 7
Casos tancats EAIA 7 12
Casos atesos SIFE 12 9
Casos nous SIFE    
Casos tancats SIFE 1  
Entrevistes SEAIA 34 37
Visites a domicilis SEAIA 179 83
Assessorament EAIA 28 13
Participants SIS    
Intervencions SOAF 7 3
ENVELLIMENT ACTIU I DEPENDÈNCIA
  2021 2022
Població major de 85 anys 656 633
Població major de 65 anys 3.014 3.081
Persones amb grau 1 Dep. 73 90
Persones amb grau 2 Dep. 90 66
Persones amb grau 3 Dep. 65 27
Valoracions sense grau dependència   35
Valoracions dependència 244 218
Programes individuals atenció persones dependència anual 152 228
Programes individuals atenció persones dependència acumulat   431
Participants usuaris EA Eix 1    
Participacions activitats EA Eix 1   60
Participants usuaris EA Eix 2 i 3    
Participants projecte Soledat    
SERVEI D'ATENCIÓ EN L'ENTORN DOMICILIARI
  2021 2022
SERVEI TERÀPIA OCUPACIONAL I PRODUCTES DE SUPORT - BAT    
Persones ateses BAT 40 38
Valoracions BAT 67 79
Persones amb productes de suport 28 18
Nombre de productes de suport prestats 68 45
Arranjaments habitatges 0  
SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA    
Beneficiaris teleassistència 501  
% població +65 anys (amb teleassistència) 16,62%  
SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA    
Persones amb SAD Preventiu 11 9
Hores SAD Preventiu 716,82 345,47
Persones amb SAD Dependència 72 65
Hores SAD Dependència 6.865,57 4.990,65
Persones SAD Transitori 18 6
Hores SAD Transitori 556,39 126,00
Persones SAD Auxiliar LLar 36 27
Hores SAD Auxiliar LLar 2.178,16 1.068,75
Persones SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) 8 6
Hores SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) 661,25 614,50
ACCIÓ COMUNITÀRIA I INCLUSIÓ SOCIAL
  2021 2022
Persones pisos estada temporal 1 7
Persones alberg 0  
Assessorament habitatge 0  
Participants Pedala    
Persones ateses mediació 4 2
Nombre de tallers mediació 74 16
Tallers preventius Intaboo    
Joves sol·licitants i atesos Sostre 360 16 25
Joves vulnerables (RIJ)   21
POLÍTIQUES D'IGUALTAT DE GENERE I LGTBI
  2021 2022
Nombre de persones ateses SIAD 12 16
Persones ateses per VM SIAD 8  
Casos nous per VM SIAD 6  
Persones ateses a l’acollida SIAD 7 3
Actuacions fetes a l’acollida SIAD 7 4
Persones ateses en l’assessorament jurídic SIAD 4 10
Actuacions fetes en l’assessorament jurídic SIAD 4 13
Persones ateses en l’assessorament psicològic SIAD 6 10
Actuacions fetes en l’assessorament psicològic SIAD 19 36
Persones ateses en la línia infantojuvenil SIAD    
Actuacions fetes infantojuvenil SIAD    
Estades en allotjament d’urgència per VM    
Allotjament VM 1  
Nombre de persones ateses SAI LGTBI 1 1
AJUTS I PRESTACIONS
  2021 2022
Sol·licituds ajuts urgència social   1
Beneficiaris ajuts urgència social   1
Import ajuts urgència social   400,00
Sol·licituds ajuts subministraments    
Beneficiaris ajuts subministraments    
Import ajuts subministraments    
Sol·licituds ajuts casals d'estiu    
Beneficiaris ajuts casals d'estiu    
Import ajuts casals d'estiu    
Sol·licituds ajuts activitats esportives    
Beneficiaris ajuts activitats esportives    
Import ajuts activitats esportives    
Sol·licituds ajuts llibres   553
Beneficiaris ajuts llibres   485
Import ajuts llibres   35.452,35
Sol·licituds ajuts complements menjador    
Beneficiaris ajuts complements menjador    
Import ajuts complements menjador    
Anar a l'inici