Malla

  • Serveis socials bàsics

  • Envelliment actiu i dependència

  • Infància, adolescència i famílies

  • Acció comunitària i inclusió social

  • Igualtat de gènere i LGTBI

  • Serveis d'atenció a l'entorn domiciliari

  • 272 habitants / Àrea Bàsica de Serveis Socials de la Mancomunitat La Plana

ENVELLIMENT ACTIU I DEPENDÈNCIA
  2021 2022
Població major de 85 anys 9 14
Població major de 65 anys 58 47
Persones amb grau 1 Dep.   1
Persones amb grau 2 Dep.    
Persones amb grau 3 Dep.    
Valoracions sense grau dependència    
Valoracions dependència 0 1
Programes individuals atenció persones dependència anual 2  
Programes individuals atenció persones dependència acumulat   3
Participants usuaris EA Eix 1    
Participacions activitats EA Eix 1    
Participants usuaris EA Eix 2 i 3    
Participants projecte Soledat    
SERVEI D'ATENCIÓ EN L'ENTORN DOMICILIARI
  2021 2022
SERVEI TERÀPIA OCUPACIONAL I PRODUCTES DE SUPORT - BAT    
Persones ateses BAT 0 2
Valoracions BAT 0 2
Persones amb productes de suport 0 1
Nombre de productes de suport prestats 0 1
Arranjaments habitatges 0  
SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA    
Beneficiaris teleassistència 0 11
% població +65 anys (amb teleassistència) 0,00% 23,40%
SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA    
Persones amb SAD Preventiu 0  
Hores SAD Preventiu 0,00  
Persones amb SAD Dependència 1 1
Hores SAD Dependència 143,18 73,00
Persones SAD Transitori 0  
Hores SAD Transitori 0,00  
Persones SAD Auxiliar LLar 0  
Hores SAD Auxiliar LLar 0,00  
Persones SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) 0  
Hores SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats)    
POLÍTIQUES D'IGUALTAT DE GENERE I LGTBI
  2021 2022
Nombre de persones ateses SIAD   1
Persones ateses per VM SIAD    
Casos nous per VM SIAD    
Persones ateses a l'acollida SIAD   1
Actuacions fetes a l'acollida SIAD   1
Persones ateses en l'assessorament jurídic SIAD   1
Actuacions fetes en l'assessorament jurídic SIAD   2
Persones ateses en l'assessorament psicològic SIAD   1
Actuacions fetes en l'assessorament psicològic SIAD   4
Persones ateses en la línia infantojuvenil SIAD    
Actuacions fetes infantojuvenil SIAD    
Estades en allotjament d'urgència per VM    
Allotjament VM    
Nombre de persones ateses SAI LGTBI    
Persones ateses subvencions Temps per Cures    
Anar a l'inici