Lluçà

  • Serveis socials bàsics

  • Envelliment actiu i dependència

  • Infància, adolescència i famílies

  • Acció comunitària i inclusió social

  • Igualtat de gènere i LGTBI

  • Serveis d'atenció a l'entorn domiciliari

  • 276 habitants / Àrea Bàsica de Serveis Socials del Consell Comarcal d'Osona

SERVEIS SOCIALS BÀSICS
  2021 2022
Persones ateses 11 13
% població atesa 3,99% 4,71%
Entrevistes 10 19
Visites a domicili    
Noves altes 2 2
Participants EVAL    
INFÀNCIA, ADOLESCÈNCIA I FAMÍLIES
  2021 2022
Infants i adolescents atesos EAIA    
Casos nous EAIA    
Casos tancats EAIA    
Casos atesos SIFE    
Casos nous SIFE    
Casos tancats SIFE    
Entrevistes SEAIA    
Visites a domicilis SEAIA    
Assessorament EAIA 8  
Participants SIS    
Intervencions SOAF    
SERVEI D'ATENCIÓ EN L'ENTORN DOMICILIARI
  2021 2022
SERVEI TERÀPIA OCUPACIONAL I PRODUCTES DE SUPORT - BAT    
Persones ateses BAT 0 1
Valoracions BAT 0 2
Persones amb productes de suport 0 1
Nombre de productes de suport prestats 0 2
Arranjaments habitatges 0  
SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA    
Beneficiaris teleassistència 4 4
% població +65 anys (amb teleassistència) 9,30% 6,52%
SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA    
Persones amb SAD Preventiu 0  
Hores SAD Preventiu 0,00  
Persones amb SAD Dependència 0  
Hores SAD Dependència 0,00  
Persones SAD Transitori 1  
Hores SAD Transitori 13,50  
Persones SAD Auxiliar LLar 0  
Hores SAD Auxiliar LLar 0,00  
Persones SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) 0  
Hores SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats)    
ENVELLIMENT ACTIU I DEPENDÈNCIA
  2021 2022
Població major de 85 anys 7 8
Població major de 65 anys 43 46
Persones amb grau 1 Dep.   3
Persones amb grau 2 Dep. 1  
Persones amb grau 3 Dep.    
Valoracions sense grau dependència   2
Valoracions dependència 1 5
Programes individuals atenció persones dependència anual 1 3
Programes individuals atenció persones dependència acumulat   5
Participants usuaris EA Eix 1    
Participacions activitats EA Eix 1    
Participants usuaris EA Eix 2 i 3    
Participants projecte Soledat    
ACCIÓ COMUNITÀRIA I INCLUSIÓ SOCIAL
  2021 2022
Persones pisos estada temporal    
Persones alberg    
Assessorament habitatge    
Participants Pedala    
Persones ateses mediació    
Nombre de tallers mediació    
Tallers preventius Intaboo   2
Joves sol·licitants i atesos Sostre 360    
Joves vulnerables (RIJ)    
AJUTS I PRESTACIONS
  2021 2022
Sol·licituds ajuts urgència social    
Beneficiaris ajuts urgència social    
Import ajuts urgència social    
Sol·licituds ajuts subministraments 1 1
Beneficiaris ajuts subministraments 1 1
Import ajuts subministraments 160,00 200,00
Sol·licituds ajuts casals d’estiu 3 3
Beneficiaris ajuts casals d'estiu 3  
Import ajuts casals d'estiu 429,00 0,00
Sol·licituds ajuts activitats esportives    
Beneficiaris ajuts activitats esportives    
Import ajuts activitats esportives    
Sol·licituds ajuts llibres 13 13
Beneficiaris ajuts llibres 13 9
Import ajuts llibres 351,95 351,95
Sol·licituds ajuts complements menjador    
Beneficiaris ajuts complements menjador    
Import ajuts complements menjador    
Anar a l'inici