L'Esquirol

  • Serveis socials bàsics

  • Envelliment actiu i dependència

  • Infància, adolescència i famílies

  • Acció comunitària i inclusió social

  • Igualtat de gènere i LGTBI

  • Serveis d'atenció a l'entorn domiciliari

  • 2.186 habitants / Àrea Bàsica de Serveis Socials del Consell Comarcal d'Osona

SERVEIS SOCIALS BÀSICS
  2021 2022
Persones ateses 196 198
% població atesa 8,97% 8,82%
Entrevistes 389 374
Visites a domicili 167 81
Noves altes 62 45
Participants EVAL 8 12
INFÀNCIA, ADOLESCÈNCIA I FAMÍLIES
  2021 2022
Infants i adolescents atesos EAIA    
Casos nous EAIA    
Casos tancats EAIA    
Casos atesos SIFE    
Casos nous SIFE    
Casos tancats SIFE    
Entrevistes SEAIA    
Visites a domicilis SEAIA    
Assessorament EAIA 0 1
Participants SIS 18 16
Intervencions SOAF 1  
ENVELLIMENT ACTIU I DEPENDÈNCIA
  2021 2022
Població major de 85 anys 105 114
Població major de 65 anys 474 427
Persones amb grau 1 Dep. 9 12
Persones amb grau 2 Dep. 16 9
Persones amb grau 3 Dep. 10 10
Valoracions sense grau dependència   10
Valoracions dependència 35 41
Programes individuals atenció persones dependència anual 31 39
Programes individuals atenció persones dependència acumulat   88
Participants usuaris EA Eix 1 42 67
Participacions activitats EA Eix 1   1.048
Participants usuaris EA Eix 2 i 3    
Participants projecte Soledat    
SERVEI D'ATENCIÓ EN L'ENTORN DOMICILIARI
  2021 2022
SERVEI TERÀPIA OCUPACIONAL I PRODUCTES DE SUPORT - BAT    
Persones ateses BAT 10 6
Valoracons BAT 14 17
Persones amb productes de suport 5 4
Nombre de productes de suport prestats 8 10
Arranjaments habitatges 2 2
SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA    
Beneficiaris teleassistència 94 115
% població +65 anys (amb teleassistència) 19,83% 26,46%
SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA    
Persones amb SAD Preventiu 10 12
Hores SAD Preventiu 334,24 292,17
Persones amb SAD Dependència 15 16
Hores SAD Dependència 971,16 1.096,10
Persones SAD Transitori 1 1
Hores SAD Transitori 63,50 52,25
Persones SAD Auxiliar LLar 12 15
Hores SAD Auxiliar LLar 461,27 473,25
Persones SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) 3 3
Hores SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) 238,75 160,50
ACCIÓ COMUNITÀRIA I INCLUSIÓ SOCIAL
  2021 2022
Persones pisos estada temporal 0 1
Persones alberg 0  
Assessorament habitatge 0  
Participants Pedala 7 8
Persones ateses mediació 11  
Nombre de tallers mediació    
Tallers preventius Intaboo    
Joves sol·licitants i atesos Sostre 360    
Joves vulnerables (RIJ) 1  
POLÍTIQUES D'IGUALTAT DE GENERE I LGTBI
  2021 2022
Nombre de persones ateses SIAD 2 1
Persones ateses per VM SIAD 1  
Casos nous per VM SIAD    
Persones ateses a l’acollida SIAD 1  
Actuacions fetes a l’acollida SIAD 2  
Persones ateses en l’assessorament jurídic SIAD 1  
Actuacions fetes en l’assessorament jurídic SIAD 1  
Persones ateses en l’assessorament psicològic SIAD 1 1
Actuacions fetes en l’assessorament psicològic SIAD 2 5
Persones ateses en la línia infantojuvenil SIAD    
Actuacions fetes infantojuvenil SIAD    
Estades en allotjament d’urgència per VM    
Allotjament VM    
Nombre de persones ateses SAI LGTBI 1 1
AJUTS I PRESTACIONS
  2021 2022
Sol·licituds ajuts urgència social 4 7
Beneficiaris ajuts urgència social 4 6
Import ajuts urgència social 842,50€ 1.112,94
Sol·licituds ajuts subministraments 18 14
Beneficiaris ajuts subministraments 10 9
Import ajuts subministraments 1.681,45€ 1.663,46
Sol·licituds ajuts casals d’estiu 11 16
Beneficiaris ajuts casals d'estiu 11 14
Import ajuts casals d'estiu 1.573 1.919,80
Sol·licituds ajuts activitats esportives 10 12
Beneficiaris ajuts activitats esportives 2 10
Import ajuts activitats esportives 680,40 2.260,40
Sol·licituds ajuts llibres 41 38
Beneficiaris ajuts llibres 41 32
Import ajuts llibres 1.400,50 1.343,00
Sol·licituds ajuts complements menjador 3 27
Beneficiaris ajuts complements menjador 3 27
Import ajuts complements menjador 328,38 367,54
Anar a l'inici