Les Masies de Voltregà

  • Serveis socials bàsics

  • Envelliment actiu i dependència

  • Infància, adolescència i famílies

  • Acció comunitària i inclusió social

  • Igualtat de gènere i LGTBI

  • Serveis d'atenció a l'entorn domiciliari

  • 3.132 habitants / Àrea Bàsica de Serveis Socials del Consell Comarcal d'Osona

SERVEIS SOCIALS BÀSICS
  2021 2022
Persones ateses    
% població atesa 0,00%  
Entrevistes    
Visites a domicili    
Noves altes 55  
Participants EVAL    
INFÀNCIA, ADOLESCÈNCIA I FAMÍLIES
  2021 2022
Infants i adolescents atesos EAIA 1 2
Casos nous EAIA   1
Casos tancats EAIA    
Casos atesos SIFE 1 1
Casos nous SIFE    
Casos tancats SIFE    
Entrevistes SEAIA 1 4
Visites a domicilis SEAIA 30 26
Assessorament EAIA 4 1
Participants SIS    
Intervencions SOAF   1
ENVELLIMENT ACTIU I DEPENDÈNCIA
  2021 2022
Població major de 85 anys 108 103
Població major de 65 anys 508 528
Persones amb grau 1 Dep. 12 15
Persones amb grau 2 Dep. 15 9
Persones amb grau 3 Dep. 11 2
Valoracions sense grau dependència   6
Valoracions dependència 44 32
Programes individuals atenció persones dependència anual 21 32
Programes individuals atenció persones dependència acumulat   68
Participants usuaris EA Eix 1    
Participacions activitats EA Eix 1    
Participants usuaris EA Eix 2 i 3    
Participants projecte Soledat    
SERVEI D'ATENCIÓ EN L'ENTORN DOMICILIARI
  2021 2022
SERVEI TERÀPIA OCUPACIONAL I PRODUCTES DE SUPORT - BAT    
Persones ateses BAT 7 12
Valoracions BAT 9 26
Persones amb productes de suport 4 4
Nombre de productes de suport prestats 4 6
Arranjaments habitatges 0  
SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA    
Beneficiaris teleassistència 112 126
% població +65 anys (amb teleassistència) 22,05% 23,48%
SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA    
Persones amb SAD Preventiu 7 2
Hores SAD Preventiu 341,42 25,25
Persones amb SAD Dependència 10 7
Hores SAD Dependència 893,03 695,08
Persones SAD Transitori 0 1
Hores SAD Transitori 0,00 87,67
Persones SAD Auxiliar LLar 4 4
Hores SAD Auxiliar LLar 221,00 178,25
Persones SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) 2 1
Hores SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) 186,00 125,00
ACCIÓ COMUNITÀRIA I INCLUSIÓ SOCIAL
  2021 2022
Persones pisos estada temporal 0  
Persones alberg 0  
Assessorament habitatge 1 1
Participants Pedala   2
Persones ateses mediació 10 2
Nombre de tallers mediació    
Tallers preventius Intaboo   12
Joves sol·licitants i atesos Sostre 360    
Joves vulnerables (RIJ)    
POLÍTIQUES D'IGUALTAT DE GENERE I LGTBI
  2021 2022
Nombre de persones ateses SIAD 3 2
Persones ateses per VM SIAD 2  
Casos nous per VM SIAD 1  
Persones ateses a l’acollida SIAD 1 2
Actuacions fetes a l’acollida SIAD 1 2
Persones ateses en l’assessorament jurídic SIAD 1  
Actuacions fetes en l’assessorament jurídic SIAD 1  
Persones ateses en l’assessorament psicològic SIAD 2  
Actuacions fetes en l’assessorament psicològic SIAD 2  
Persones ateses en la línia infantojuvenil SIAD    
Actuacions fetes infantojuvenil SIAD    
Estades en allotjament d’urgència per VM    
Allotjament VM    
Nombre de persones ateses SAI LGTBI 2 2
Persones ateses subvencions Temps per Cures   134
AJUTS I PRESTACIONS
  2021 2022
Sol·licituds ajuts urgència social    
Beneficiaris ajuts urgència social    
Import ajuts urgència social    
Sol·licituds ajuts subministraments    
Beneficiaris ajuts subministraments    
Import ajuts subministraments    
Sol·licituds ajuts casals d’estiu    
Beneficiaris ajuts casals d'estiu    
Import ajuts casals d'estiu    
Sol·licituds ajuts activitats esportives    
Beneficiaris ajuts activitats esportives    
Import ajuts activitats esportives    
Sol·licituds ajuts llibres 35 32
Beneficiaris ajuts llibres 35 27
Import ajuts llibres 1.456,60 1.322,05
Sol·licituds ajuts complements menjador   24
Beneficiaris ajuts complements menjador   24
Import ajuts complements menjador   492,78
Anar a l'inici