Les Masies de Roda

  • Serveis socials bàsics

  • Envelliment actiu i dependència

  • Infància, adolescència i famílies

  • Acció comunitària i inclusió social

  • Igualtat de gènere i LGTBI

  • Serveis d'atenció a l'entorn domiciliari

  • 719 habitants / Àrea Bàsica de Serveis Socials del Consell Comarcal d'Osona

SERVEIS SOCIALS BÀSICS
  2021 2022
Persones ateses 51 54
% població atesa 7,09% 7,37%
Entrevistes 112 90
Visites a domicili 11 9
Noves altes 27 24
Participants EVAL    
INFÀNCIA, ADOLESCÈNCIA I FAMÍLIES
  2021 2022
Infants i adolescents atesos EAIA    
Casos nous EAIA    
Casos tancats EAIA    
Casos atesos SIFE    
Casos nous SIFE    
Casos tancats SIFE    
Entrevistes SEAIA    
Visites a domicilis SEAIA 2  
Assessorament EAIA 2  
Participants SIS    
Intervencions SOAF    
ENVELLIMENT ACTIU I DEPENDÈNCIA
  2021 2022
Població major de 85 anys 21 26
Població major de 65 anys 154 137
Persones amb grau 1 Dep. 5 3
Persones amb grau 2 Dep. 3  
Persones amb grau 3 Dep. 1 2
Valoracions sense grau dependència   2
Valoracions dependència 10 7
Programes individuals atenció persones dependència anual 10 7
Programes individuals atenció persones dependència acumulat   19
Participants usuaris EA Eix 1 5 16
Participacions activitats EA Eix 1   640
Participants usuaris EA Eix 2 i 3    
Participants projecte Soledat    
SERVEI D'ATENCIÓ EN L'ENTORN DOMICILIARI
  2021 2022
SERVEI TERÀPIA OCUPACIONAL I PRODUCTES DE SUPORT - BAT    
Persones ateses BAT 1  
Valoracions BAT 1  
Persones amb productes de suport 0  
Nombre de productes de suport prestats 0  
Arranjaments habitatges 1  
SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA    
Beneficiaris teleassistència 24 31
% població +65 anys (amb teleassistència) 15,58% 21,90%
SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA    
Persones amb SAD Preventiu 1 1
Hores SAD Preventiu 36,50 22,75
Persones amb SAD Dependència 2 3
Hores SAD Dependència 348,08 170,92
Persones SAD Transitori 0  
Hores SAD Transitori 0,00  
Persones SAD Auxiliar LLar 0  
Hores SAD Auxiliar LLar 0,00  
Persones SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) 0  
Hores SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats)    
ACCIÓ COMUNITÀRIA I INCLUSIÓ SOCIAL
  2021 2022
Persones pisos estada temporal 0  
Persones alberg 0  
Assessorament habitatge 0  
Participants Pedala 3 1
Persones ateses mediació    
Nombre de tallers mediació    
Tallers preventius Intaboo    
Joves sol·licitants i atesos Sostre 360    
Joves vulnerables (RIJ)    
POLÍTIQUES D'IGUALTAT DE GENERE I LGTBI
  2021 2022
Nombre de persones ateses SIAD 1 1
Persones ateses per VM SIAD 1  
Casos nous per VM SIAD 2  
Persones ateses a l’acollida SIAD 1 1
Actuacions fetes a l’acollida SIAD 2 1
Persones ateses en l’assessorament jurídic SIAD 0  
Actuacions fetes en l’assessorament jurídic SIAD 0  
Persones ateses en l’assessorament psicològic SIAD 1  
Actuacions fetes en l’assessorament psicològic SIAD 2  
Persones ateses en la línia infantojuvenil SIAD    
Actuacions fetes infantojuvenil SIAD    
Estades en allotjament d’urgència per VM    
Allotjament VM    
Nombre de persones ateses SAI LGTBI    
AJUTS I PRESTACIONS
  2021 2022
Sol·licituds ajuts urgència social 4 2
Beneficiaris ajuts urgència social 4 1
Import ajuts urgència social 787,30 476,35
Sol·licituds ajuts subministraments 3 7
Beneficiaris ajuts subministraments 3 2
Import ajuts subministraments 510,00 384,58
Sol·licituds ajuts casals d’estiu 3 2
Beneficiaris ajuts casals d'estiu 3 2
Import ajuts casals d'estiu 270,00 180,00
Sol·licituds ajuts activitats esportives   2
Beneficiaris ajuts activitats esportives   2
Import ajuts activitats esportives   650,00
Sol·licituds ajuts llibres 13 12
Beneficiaris ajuts llibres 13 8
Import ajuts llibres 451,15 411,55
Sol·licituds ajuts complements menjador    
Beneficiaris ajuts complements menjador    
Import ajuts complements menjador    
Anar a l'inici