Gurb

  • Serveis socials bàsics

  • Envelliment actiu i dependència

  • Infància, adolescència i famílies

  • Acció comunitària i inclusió social

  • Igualtat de gènere i LGTBI

  • Serveis d'atenció a l'entorn domiciliari

  • 2.713 habitants / Àrea Bàsica de Serveis Socials del Consell Comarcal d'Osona

SERVEIS SOCIALS BÀSICS
  2021 2022
Persones ateses 100 106
% població atesa 3,69% 3,92%
Entrevistes 282 208
Visites a domicili 58 45
Noves altes 37 32
Participants EVAL    
INFÀNCIA, ADOLESCÈNCIA I FAMÍLIES
  2021 2022
Infants i adolescents atesos EAIA    
Casos nous EAIA    
Casos tancats EAIA    
Casos atesos SIFE    
Casos nous SIFE    
Casos tancats SIFE    
Entrevistes SEAIA    
Visites a domicilis SEAIA   1
Assessorament EAIA    
Participants SIS    
Intervencions SOAF    
ENVELLIMENT ACTIU I DEPENDÈNCIA
  2021 2022
Població major de 85 anys 63 64
Població major de 65 anys 412 431
Persones amb grau 1 Dep. 8 4
Persones amb grau 2 Dep. 12 6
Persones amb grau 3 Dep. 3 3
Valoracions sense grau dependència   3
Valoracions dependència 21 16
Programes individuals atenció persones dependència anual 12 16
Programes individuals atenció persones dependència acumulat   36
Participants usuaris EA Eix 1    
Participacions activitats EA Eix 1    
Participants usuaris EA Eix 2 i 3 15 36
Participants projecte Soledat 15  
SERVEI D'ATENCIÓ EN L'ENTORN DOMICILIARI
  2021 2022
SERVEI TERÀPIA OCUPACIONAL I PRODUCTES DE SUPORT - BAT    
Persones ateses BAT 9 8
Valoracions BAT 17 19
Persones amb productes de suport 7 3
Nombre de productes de suport prestats 17 8
Arranjaments habitatges 0 2
SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA    
Beneficiaris teleassistència 66 66
% població +65 anys (amb teleassistència) 16,02% 15,08%
SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA    
Persones amb SAD Preventiu 9 2
Hores SAD Preventiu 141,17 23,25
Persones amb SAD Dependència 12 9
Hores SAD Dependència 1.050,17 832,83
Persones SAD Transitori 2 1
Hores SAD Transitori 103,92 10,50
Persones SAD Auxiliar LLar 8 8
Hores SAD Auxiliar LLar 326,50 228,50
Persones SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) 0  
Hores SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats)    
ACCIÓ COMUNITÀRIA I INCLUSIÓ SOCIAL
  2021 2022
Persones pisos estada temporal 0  
Persones alberg 0 1
Assessorament habitatge 1  
Participants Pedala 1 1
Persones ateses mediació 4 8
Nombre de tallers mediació   5
Tallers preventius Intaboo 8 21
Joves sol·licitants i atesos Sostre 360 1  
Joves vulnerables (RIJ)    
POLÍTIQUES D'IGUALTAT DE GENERE I LGTBI
  2021 2022
Nombre de persones ateses SIAD 3 7
Persones ateses per VM SIAD 3  
Casos nous per VM SIAD 1  
Persones ateses a l’acollida SIAD 0 3
Actuacions fetes a l’acollida SIAD 0 3
Persones ateses en l’assessorament jurídic SIAD 1 1
Actuacions fetes en l’assessorament jurídic SIAD 1 1
Persones ateses en l’assessorament psicològic SIAD 2 4
Actuacions fetes en l’assessorament psicològic SIAD 3 8
Persones ateses en la línia infantojuvenil SIAD    
Actuacions fetes infantojuvenil SIAD    
Estades en allotjament d’urgència per VM    
Allotjament VM    
Nombre de persones ateses SAI LGTBI 1 1
AJUTS I PRESTACIONS
  2021 2022
Sol·licituds ajuts urgència social 17 12
Beneficiaris ajuts urgència social 17 12
Import ajuts urgència social 4.083,18 3.940,53
Sol·licituds ajuts subministraments 11 14
Beneficiaris ajuts subministraments 8 7
Import ajuts subministraments 1.295,00 1.260,00
Sol·licituds ajuts casals d’estiu 6 3
Beneficiaris ajuts casals d'estiu 6  
Import ajuts casals d'estiu 590,00 0,00
Sol·licituds ajuts activitats esportives 11 9
Beneficiaris ajuts activitats esportives 4 8
Import ajuts activitats esportives 588,18 1.465,00
Sol·licituds ajuts llibres 35 29
Beneficiaris ajuts llibres 35 20
Import ajuts llibres 796,50 683,75
Sol·licituds ajuts complements menjador 6 16
Beneficiaris ajuts complements menjador 6 16
Import ajuts complements menjador 571,20 489,06
Anar a l'inici