Folgueroles

  • Serveis socials bàsics

  • Envelliment actiu i dependència

  • Infància, adolescència i famílies

  • Acció comunitària i inclusió social

  • Igualtat de gènere i LGTBI

  • Serveis d'atenció a l'entorn domiciliari

  • 2.265 habitants / Àrea Bàsica de Serveis Socials de la Mancomunitat la Plana

INFÀNCIA, ADOLESCÈNCIA I FAMÍLIES
  2021 2022
Infants i adolescents atesos EAIA 2 2
Casos nous EAIA    
Casos tancats EAIA    
Casos atesos SIFE 2 2
Casos nous SIFE    
Casos tancats SIFE    
Entrevistes SEAIA 1 3
Visites a domicilis SEAIA 14  
Assessorament EAIA 5  
Participants SIS    
Intervencions SOAF    
ENVELLIMENT ACTIU I DEPENDÈNCIA
  2021 2022
Població major de 85 anys 58 60
Població major de 65 anys 334 318
Persones amb grau 1 Dep. 11 7
Persones amb grau 2 Dep. 7 6
Persones amb grau 3 Dep. 5 4
Valoracions sense grau dependència   2
Valoracions dependència 27 19
Programes individuals atenció persones dependència anual 10 9
Programes individuals atenció persones dependència acumulat   30
Participants usuaris EA Eix 1    
Participacions activitats EA Eix 1    
Participants usuaris EA Eix 2 i 3    
Participants projecte Soledat    
SERVEI D'ATENCIÓ EN L'ENTORN DOMICILIARI
  2021 2022
SERVEI TERÀPIA OCUPACIONAL I PRODUCTES DE SUPORT - BAT    
Persones ateses BAT 3 4
Valoracions BAT 4 5
Persones amb productes de suport 0  
Nombre de productes de suport prestats 0  
Arranjaments habitatges 0  
SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA    
Beneficiaris teleassistència 54 61
% població +65 anys (amb teleassistència) 16,17% 19,18%
SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA    
Persones amb SAD Preventiu 3 3
Hores SAD Preventiu 63,00 89,83
Persones amb SAD Dependència 6 10
Hores SAD Dependència 697,42 1.104,03
Persones SAD Transitori 1  
Hores SAD Transitori 4,25  
Persones SAD Auxiliar LLar 3 8
Hores SAD Auxiliar LLar 50,00 200,75
Persones SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) 2 1
Hores SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) 194,25 135,00
ACCIÓ COMUNITÀRIA I INCLUSIÓ SOCIAL
  2021 2022
Persones pisos estada temporal    
Persones alberg    
Assessorament habitatge    
Participants Pedala    
Persones ateses mediació   4
Nombre de tallers mediació    
Tallers preventius Intaboo   4
Joves sol·licitants i atesos Sostre 360    
Joves vulnerables (RIJ)    
POLÍTIQUES D'IGUALTAT DE GENERE I LGTBI
  2021 2022
Nombre de persones ateses SIAD 6 1
Persones ateses per VM SIAD 5  
Casos nous per VM SIAD 2  
Persones ateses a l’acollida SIAD 2 1
Actuacions fetes a l’acollida SIAD 5 2
Persones ateses en l’assessorament jurídic SIAD 2 1
Actuacions fetes en l’assessorament jurídic SIAD 3 1
Persones ateses en l’assessorament psicològic SIAD 4 1
Actuacions fetes en l’assessorament psicològic SIAD 12 21
Persones ateses en la línia infantojuvenil SIAD    
Actuacions fetes infantojuvenil SIAD    
Estades en allotjament d’urgència per VM    
Allotjament VM    
Nombre de persones ateses SAI LGTBI    
AJUTS I PRESTACIONS
  2021 2022
Sol·licituds ajuts urgència social    
Beneficiaris ajuts urgència social    
Import ajuts urgència social    
Sol·licituds ajuts subministraments    
Beneficiaris ajuts subministraments    
Import ajuts subministraments    
Sol·licituds ajuts casals d'estiu    
Beneficiaris ajuts casals d'estiu    
Import ajuts casals d'estiu    
Sol·licituds ajuts activitats esportives    
Beneficiaris ajuts activitats esportives    
Import ajuts activitats esportives    
Sol·licituds ajuts llibres   7
Beneficiaris ajuts llibres   5
Import ajuts llibres   407,00
Sol·licituds ajuts complements menjador    
Beneficiaris ajuts complements menjador    
Import ajuts complements menjador    
Anar a l'inici