El Brull

  • Serveis socials bàsics

  • Envelliment actiu i dependència

  • Infància, adolescència i famílies

  • Acció comunitària i inclusió social

  • Igualtat de gènere i LGTBI

  • Serveis d'atenció a l'entorn domiciliari

  • 258 habitants / Àrea Bàsica de Serveis Socials de la Mancomunitat La Plana

ENVELLIMENT ACTIU I DEPENDÈNCIA
  2021 2022
Població major de 85 anys 4 4
Població major de 65 anys 40 39
Persones amb grau 1 Dep.   2
Persones amb grau 2 Dep. 2 1
Persones amb grau 3 Dep.    
Valoracions sense grau dependència    
Valoracions dependència 4 3
Programes individuals atenció persones dependència anual 2 2
Programes individuals atenció persones dependència acumulat   4
Participants usuaris EA Eix 1    
Participacions activitats EA Eix 1    
Participants usuaris EA Eix 2 i 3    
Participants projecte Soledat    
SERVEI D'ATENCIÓ EN L'ENTORN DOMICILIARI
  2021 2022
SERVEI TERÀPIA OCUPACIONAL I PRODUCTES DE SUPORT - BAT    
Persones ateses BAT 2  
Valoracions BAT 4  
Persones amb productes de suport 2  
Nombre de productes de suport prestats 4  
Arranjaments habitatges 0  
SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA    
Beneficiaris teleassistència 9 6
% població +65 anys (amb teleassistència) 22,50% 15,38%
SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA    
Persones amb SAD Preventiu 1 1
Hores SAD Preventiu 34,75 43,50
Persones amb SAD Dependència 0 1
Hores SAD Dependència 0,00 11,00
Persones SAD Transitori 0  
Hores SAD Transitori 0,00  
Persones SAD Auxiliar LLar 0  
Hores SAD Auxiliar LLar 0,00  
Persones SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) 0  
Hores SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats)    
ACCIÓ COMUNITÀRIA I INCLUSIÓ SOCIAL
  2021 2022
Persones pisos estada temporal 1  
Persones alberg    
Assessorament habitatge    
Participants Pedala    
Persones ateses mediació    
Nombre de tallers mediació    
Tallers preventius Intaboo    
Joves sol·licitants i atesos Sostre 360    
Joves vulnerables (RIJ)    
AJUTS I PRESTACIONS
  2021 2022
Sol·licituds ajuts urgència social    
Beneficiaris ajuts urgència social    
Import ajuts urgència social    
Sol·licituds ajuts subministraments    
Beneficiaris ajuts subministraments    
Import ajuts subministraments    
Sol·licituds ajuts casals d'estiu    
Beneficiaris ajuts casals d'estiu    
Import ajuts casals d'estiu    
Sol·licituds ajuts activitats esportives    
Beneficiaris ajuts activitats esportives    
Import ajuts activitats esportives    
Sol·licituds ajuts llibres   2
Beneficiaris ajuts llibres   1
Import ajuts llibres   166,00
Sol·licituds ajuts complements menjador    
Beneficiaris ajuts complements menjador    
Import ajuts complements menjador    
Anar a l'inici