Centelles

  • Serveis socials bàsics

  • Envelliment actiu i dependència

  • Infància, adolescència i famílies

  • Acció comunitària i inclusió social

  • Igualtat de gènere i LGTBI

  • Serveis d'atenció a l'entorn domiciliari

  • 7.515 habitants / Àrea Bàsica de Serveis Socials del Consell Comarcal d'Osona

SERVEIS SOCIALS BÀSICS
  2021 2022
Persones ateses 815  
% població atesa 10,84%  
Entrevistes    
Visites a domicili    
Noves altes 212  
Participants EVAL   17
INFÀNCIA, ADOLESCÈNCIA I FAMÍLIES
  2021 2022
Infants i adolescents atesos EAIA 19 18
Casos nous EAIA 2  
Casos tancats EAIA 1  
Casos atesos SIFE 6 6
Casos nous SIFE 2  
Casos tancats SIFE 1  
Entrevistes SEAIA 14 11
Visites a domicilis SEAIA 28 62
Assessorament EAIA 7 4
Participants SIS 28 42
Intervencions SOAF 2  
ENVELLIMENT ACTIU I DEPENDÈNCIA
  2021 2022
Població major de 85 anys 266 269
Població major de 65 anys 1.192 1.231
Persones amb grau 1 Dep. 37 44
Persones amb grau 2 Dep. 22 47
Persones amb grau 3 Dep. 15 20
Valoracions sense grau dependència   18
Valoracions dependència 88 129
Programes individuals atenció persones dependència anual 110 56
Programes individuals atenció persones dependència acumulat   182
Participants usuaris EA Eix 1    
Participacions activitats EA Eix 1    
Participants usuaris EA Eix 2 i 3    
Participants projecte Soledat    
SERVEI D'ATENCIÓ EN L'ENTORN DOMICILIARI
  2021 2022
SERVEI TERÀPIA OCUPACIONAL I PRODUCTES DE SUPORT - BAT    
Persones ateses BAT 39 34
Valoracions BAT 55 48
Persones amb productes de suport 14 12
Nombre de productes de suport prestats 32 20
Arranjaments habitatges 0  
SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA    
Beneficiaris teleassistència 243 275
% població +65 anys (amb teleassistència) 20,39% 21,77%
SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA    
Persones amb SAD Preventiu 12 10
Hores SAD Preventiu 457,50 300,24
Persones amb SAD Dependència 52 50
Hores SAD Dependència 5.322,99 3.008,84
Persones SAD Transitori 8 4
Hores SAD Transitori 292,33 143,66
Persones SAD Auxiliar LLar 49 56
Hores SAD Auxiliar LLar 1.630,92 1.760,25
Persones SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) 8 7
Hores SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) 312,00 345,75
ACCIÓ COMUNITÀRIA I INCLUSIÓ SOCIAL
  2021 2022
Persones pisos estada temporal 5 4
Persones alberg 5 3
Assessorament habitatge 0  
Participants Pedala 33 32
Persones ateses mediació 18 19
Nombre de tallers mediació 8  
Tallers preventius Intaboo 16 19
Joves sol·licitants i atesos Sostre 360    
Joves vulnerables (RIJ)    
POLÍTIQUES D'IGUALTAT DE GENERE I LGTBI
  2021 2022
Nombre de persones ateses SIAD 28 30
Persones ateses per VM SIAD 15  
Casos nous per VM SIAD 7  
Persones ateses a l’acollida SIAD 13 18
Actuacions fetes a l’acollida SIAD 30 22
Persones ateses en l’assessorament jurídic SIAD 11 8
Actuacions fetes en l’assessorament jurídic SIAD 13 9
Persones ateses en l’assessorament psicològic SIAD 18 20
Actuacions fetes en l’assessorament psicològic SIAD 60 51
Persones ateses en la línia infantojuvenil SIAD 1  
Actuacions fetes infantojuvenil SIAD 1  
Estades en allotjament d’urgència per VM    
Allotjament VM 1  
Nombre de persones ateses SAI LGTBI 1 1
AJUTS I PRESTACIONS
  2021 2022
Sol·licituds ajuts urgència social    
Beneficiaris ajuts urgència social    
Import ajuts urgència social    
Sol·licituds ajuts subministraments    
Beneficiaris ajuts subministraments    
Import ajuts subministraments    
Sol·licituds ajuts casals d’estiu    
Beneficiaris ajuts casals d'estiu    
Import ajuts casals d'estiu    
Sol·licituds ajuts activitats esportives    
Beneficiaris ajuts activitats esportives    
Import ajuts activitats esportives    
Sol·licituds ajuts llibres 266 247
Beneficiaris ajuts llibres 266 179
Import ajuts llibres 8.041,44 7.415,67
Sol·licituds ajuts complements menjador   190
Beneficiaris ajuts complements menjador   190
Import ajuts complements menjador   4.581,54
Anar a l'inici