Calldetenes

  • Serveis socials bàsics

  • Envelliment actiu i dependència

  • Infància, adolescència i famílies

  • Acció comunitària i inclusió social

  • Igualtat de gènere i LGTBI

  • Serveis d'atenció a l'entorn domiciliari

  • 2.532 habitants / Àrea Bàsica del Consell Comarcal d’Osona

SERVEIS SOCIALS BÀSICS
  2021 2022
Persones ateses 171 179
% població atesa 6,80% 7,07%
Entrevistes 452 570
Visites a domicili 96 65
Noves altes 31 61
Participants EVAL 7 10
INFÀNCIA, ADOLESCÈNCIA I FAMÍLIES
  2021 2022
Infants i adolescents atesos EAIA 1 1
Casos nous EAIA    
Casos tancats EAIA    
Casos atesos SIFE 1 1
Casos nous SIFE    
Casos tancats SIFE    
Entrevistes SEAIA 1 1
Visites a domicilis SEAIA 7 1
Assessorament EAIA 6  
Participants SIS 18 20
Intervencions SOAF 1 2
ENVELLIMENT ACTIU I DEPENDÈNCIA
  2021 2022
Població major de 85 anys 61 61
Població major de 65 anys 389 403
Persones amb grau 1 Dep. 10 14
Persones amb grau 2 Dep. 6 7
Persones amb grau 3 Dep. 9 3
Valoracions sense grau dependència    
Valoracions dependència 20 25
Programes individuals atenció persones dependència anual 17 26
Programes individuals atenció persones dependència acumulat   50
Participants usuaris EA Eix 1 30 45
Participacions activitats EA Eix 1   1.643
Participants usuaris EA Eix 2 i 3    
Participants projecte Soledat    
SERVEI D'ATENCIÓ EN L'ENTORN DOMICILIARI
  2021 2022
SERVEI TERÀPIA OCUPACIONAL I PRODUCTES DE SUPORT - BAT    
Persones ateses BAT 5 4
Valoracions BAT 5 5
Persones amb productes de suport 3 1
Nombre de productes de suport prestats 4 1
Arranjaments habitatges   1
SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA    
Beneficiaris teleassistència 70 60
% població +65 anys (amb teleassistència) 17,99% 13,90%
SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA    
Persones amb SAD Preventiu 3 4
Hores SAD Preventiu 175,75 201,59
Persones amb SAD Dependència 5 5
Hores SAD Dependència 426,58 521,50
Persones SAD Transitori   1
Hores SAD Transitori   185,66
Persones SAD Auxiliar LLar 4 3
Hores SAD Auxiliar LLar 189,00 104,00
Persones SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) 2 2
Hores SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) 191,75 243,50
ACCIÓ COMUNITÀRIA I INCLUSIÓ SOCIAL
  2021 2022
Persones pisos estada temporal   1
Persones alberg    
Assessorament habitatge   3
Participants Pedala 8  
Persones ateses mediació 2 6
Nombre de tallers mediació 8 5
Tallers preventius Intaboo 7 18
Joves sol·licitants i atesos Sostre 360 1  
Joves vulnerables (RIJ)   2
POLÍTIQUES D'IGUALTAT DE GENERE I LGTBI
  2021 2022
Nombre de persones ateses SIAD 3 4
Persones ateses per VM SIAD 1  
Casos nous per VM SIAD    
Persones ateses a l’acollida SIAD 1 2
Actuacions fetes a l’acollida SIAD 1 4
Persones ateses en l’assessorament jurídic SIAD   2
Actuacions fetes en l’assessorament jurídic SIAD   2
Persones ateses en l’assessorament psicològic SIAD 2 4
Actuacions fetes en l’assessorament psicològic SIAD 8 9
Persones ateses en la línia infantojuvenil SIAD    
Actuacions fetes infantojuvenil SIAD    
Estades en allotjament d’urgència per VM    
Allotjament VM    
Nombre de persones ateses SAI LGTBI    
AJUTS I PRESTACIONS
  2021 2022
Sol·licituds ajuts urgència social 30 23
Beneficiaris ajuts urgència social 30 23
Import ajuts urgència social 6.252,73 5.783,05
Sol·licituds ajuts subministraments 28 23
Beneficiaris ajuts subministraments 19 17
Import ajuts subministraments 3.061,62 3.097,77
Sol·licituds ajuts casals d’estiu 10 12
Beneficiaris ajuts casals d'estiu 10 10
Import ajuts casals d'estiu 1.192,00 1.440,20
Sol·licituds ajuts activitats esportives 12 13
Beneficiaris ajuts activitats esportives 11 9
Import ajuts activitats esportives 3.088,50 2.598,00
Sol·licituds ajuts llibres 59 59
Beneficiaris ajuts llibres 59 48
Import ajuts llibres 2.405,15 2.298,45
Sol·licituds ajuts complements menjador 6 35
Beneficiaris ajuts complements menjador 6 35
Import ajuts complements menjador 587,34 1.152,76
Anar a l'inici