Balenyà

  • Serveis socials bàsics

  • Envelliment actiu i dependència

  • Infància, adolescència i famílies

  • Acció comunitària i inclusió social

  • Igualtat de gènere i LGTBI

  • Serveis d'atenció a l'entorn domiciliari

  • 3.840 habitants / Àrea Bàsica de Serveis Socials de la Mancomunitat La Plana

INFÀNCIA, ADOLESCÈNCIA I FAMÍLIES
  2021 2022
Infants i adolescents atesos EAIA 10 7
Casos nous EAIA 4 1
Casos tancats EAIA   1
Casos atesos SIFE    
Casos nous SIFE    
Casos tancats SIFE    
Entrevistes SEAIA 1 7
Visites a domicilis SEAIA 9 21
Assessorament EAIA 8 1
Participants SIS    
Intervencions SOAF 1 1
ENVELLIMENT ACTIU I DEPENDÈNCIA
  2021 2022
Població major de 85 anys 90 101
Població major de 65 anys 576 597
Persones amb grau 1 Dep. 15 17
Persones amb grau 2 Dep. 9 9
Persones amb grau 3 Dep. 5 2
Valoracions sense grau dependència   7
Valoracions dependència 31 35
Programes individuals atenció persones dependència anual 31 34
Programes individuals atenció persones dependència acumulat   105
Participants usuaris EA Eix 1    
Participacions activitats EA Eix 1    
Participants usuaris EA Eix 2 i 3    
Participants projecte Soledat    
SERVEI D'ATENCIÓ EN L'ENTORN DOMICILIARI
  2021 2022
SERVEI TERÀPIA OCUPACIONAL I PRODUCTES DE SUPORT - BAT    
Persones ateses BAT 10 12
Valoracions BAT 12 22
Persones amb productes de suport 3 5
Nombre de productes de suport prestats 3 7
Arranjaments habitatges 0  
SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA    
Beneficiaris teleassistència 93 94
% població +65 anys (amb teleassistència) 16,15% 15,41%
SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA    
Persones amb SAD Preventiu 8 2
Hores SAD Preventiu 242,19 64,75
Persones amb SAD Dependència 22 19
Hores SAD Dependència 1.778,53 1.359,37
Persones SAD Transitori 1  
Hores SAD Transitori 33,25  
Persones SAD Auxiliar LLar 6 5
Hores SAD Auxiliar LLar 299,50 221,25
Persones SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) 1 1
Hores SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) 100,00 67,00
ACCIÓ COMUNITÀRIA I INCLUSIÓ SOCIAL
  2021 2022
Persones pisos estada temporal 1  
Persones alberg 0  
Assessorament habitatge 0  
Participants Pedala 4 2
Persones ateses mediació 27 2
Nombre de tallers mediació    
Tallers preventius Intaboo    
Joves sol·licitants i atesos Sostre 360    
Joves vulnerables (RIJ)    
POLÍTIQUES D'IGUALTAT DE GENERE I LGTBI
  2021 2022
Nombre de persones ateses SIAD 11 9
Persones ateses per VM SIAD 10  
Casos nous per VM SIAD 7  
Persones ateses a l’acollida SIAD 5 5
Actuacions fetes a l’acollida SIAD 8 5
Persones ateses en l’assessorament jurídic SIAD 4 4
Actuacions fetes en l’assessorament jurídic SIAD 4 10
Persones ateses en l’assessorament psicològic SIAD 7 5
Actuacions fetes en l’assessorament psicològic SIAD 26 21
Persones ateses en la línia infantojuvenil SIAD 1  
Actuacions fetes infantojuvenil SIAD 1  
Estades en allotjament d’urgència per VM 2  
Allotjament VM    
Nombre de persones ateses SAI LGTBI    
Anar a l'inici