Alpens

  • Serveis socials bàsics

  • Envelliment actiu i dependència

  • Infància, adolescència i famílies

  • Acció comunitària i inclusió social

  • Igualtat de gènere i LGTBI

  • Serveis d'atenció a l'entorn domiciliari

  • 261 habitants / Àrea Bàsica de Serveis Socials del Consell Comarcal d’Osona

SERVEIS SOCIALS BÀSICS
  2021 2022
Persones ateses 24 29
% població atesa 9,20% 10,32%
Entrevistes 40 58
Visites a domicili 4  
Noves altes 5 16
Participants EVAL    
INFÀNCIA, ADOLESCÈNCIA I FAMÍLIES
  2021 2022
Infants i adolescents atesos EAIA   1
Casos nous EAIA    
Casos tancats EAIA    
Casos atesos SIFE    
Casos nous SIFE    
Casos tancats SIFE    
Entrevistes SEAIA    
Visites a domicilis SEAIA    
Assessorament EAIA   1
Participants SIS    
Intervencions SOAF    
ENVELLIMENT ACTIU I DEPENDÈNCIA
  2021 2022
Població major de 85 anys 9 10
Població major de 65 anys 55 39
Persones amb grau 1 Dep.   1
Persones amb grau 2 Dep. 1 1
Persones amb grau 3 Dep.   3
Valoracions sense grau dependència    
Valoracions dependència 1 5
Programes individuals atenció persones dependència anual 2

3

Programes individuals atenció persones dependència acumulat   9
Participants usuaris EA Eix 1    
Participacions activitats EA Eix 1    
Participants usuaris EA Eix 2 i 3    
Participants projecte Soledat    
SERVEI D'ATENCIÓ EN L'ENTORN DOMICILIARI
  2021 2022
SERVEI TERÀPIA OCUPACIONAL I PRODUCTES DE SUPORT - BAT    
Persones ateses BAT 2 3
Valoracions BAT 4 5
Persones amb productes de suport 1 1
Nombre de productes de suport prestats 3 1
Arranjaments habitatges 2 1
SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA    
Beneficiaris teleassistència 7 6
% població +65 anys (amb teleassistència) 12,73% 12,82%
SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA    
Persones amb SAD Preventiu 1 2
Hores SAD Preventiu 23,50 73,00
Persones amb SAD Dependència 2  
Hores SAD Dependència 96,50  
Persones SAD Transitori 0  
Hores SAD Transitori 0,00  
Persones SAD Auxiliar LLar 1  
Hores SAD Auxiliar LLar 4,00  
Persones SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) 0  
Hores SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats)    
ACCIÓ COMUNITÀRIA I INCLUSIÓ SOCIAL
  2021 2022
Persones pisos estada temporal    
Persones alberg    
Assessorament habitatge    
Participants Pedala   12
Persones ateses mediació    
Nombre de tallers mediació    
Tallers preventius Intaboo   3
Joves sol·licitants i atesos Sostre 360    
Joves vulnerables (RIJ)    
POLÍTIQUES D'IGUALTAT DE GENERE I LGTBI
  2021 2022
Nombre de persones ateses SIAD 1 1
Persones ateses per VM SIAD 1  
Casos nous per VM SIAD 1  
Persones ateses a l’acollida SIAD 1  
Actuacions fetes a l’acollida SIAD 1  
Persones ateses en l’assessorament jurídic SIAD 0  
Actuacions fetes en l’assessorament jurídic SIAD 0  
Persones ateses en l’assessorament psicològic SIAD 1 1
Actuacions fetes en l’assessorament psicològic SIAD 1 1
Persones ateses en la línia infantojuvenil SIAD    
Actuacions fetes infantojuvenil SIAD 6  
Estades en allotjament d’urgència per VM    
Allotjament VM    
Nombre de persones ateses SAI LGTBI    
AJUTS I PRESTACIONS
  2021 2022
Sol·licituds ajuts urgència social    
Beneficiaris ajuts urgència social    
Import ajuts urgència social    
Sol·licituds ajuts subministraments 1  
Beneficiaris ajuts subministraments 1  
Import ajuts subministraments 175,00  
Sol·licituds ajuts casals d’estiu 2 2
Beneficiaris ajuts casals d'estiu 2  
Import ajuts casals d'estiu 330,00 0,00
Sol·licituds ajuts activitats esportives    
Beneficiaris ajuts activitats esportives    
Import ajuts activitats esportives    
Sol·licituds ajuts llibres 5 5
Beneficiaris ajuts llibres 5 2
Import ajuts llibres 95,50 95,50
Sol·licituds ajuts complements menjador 1  
Beneficiaris ajuts complements menjador 1  
Import ajuts complements menjador 110,88  
Anar a l'inici