Tona

  • Serveis socials bàsics

  • Envelliment actiu i dependència

  • Infància, adolescència i famílies

  • Acció comunitària i inclusió social

  • Igualtat de gènere i LGTBI

  • Serveis d'atenció a l'entorn domiciliari

  • 8.356 habitants / Àrea Bàsica de Serveis Socials de la Mancomunitat La Plana

INFÀNCIA, ADOLESCÈNCIA I FAMÍLIES
Infants i adolescents atesos EAIA 8
Casos nous EAIA 4
Casos tancats EAIA 4
Casos atesos SIFE 1
Casos nous SIFE  
Casos tancats SIFE  
Entrevistes SEAIA 7
Visites a domicilis SEAIA 10
Assessorament EAIA 16
Participants SIS  
Intervencions SOAF 5
ENVELLIMENT ACTIU I DEPENDÈNCIA
Població major de 85 anys 256
Població major de 65 anys 1.252
Persones amb grau 1 Dep. 28
Persones amb grau 2 Dep. 22
Persones amb grau 3 Dep. 16
Valoracions dependència 68
Programes individuals atenció persones dependència 70
Participants usuaris EA Eix 1  
Participants usuaris EA Eix 2 i 3  
Participants projecte Soledat  
SERVEI D'ATENCIÓ EN L'ENTORN DOMICILIARI
SERVEI TERÀPIA OCUPACIONAL I PRODUCTES DE SUPORT - BAT  
Persones ateses BAT 28
Valoracions BAT 51
Persones amb productes de suport 15
Nombre de productes de suport prestats 42
Arranjaments habitatges 0
SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA  
Beneficiaris teleassistència 231
% població +65 anys (amb teleassistència) 18,45%
SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA  
Persones amb SAD Preventiu 7
Hores SAD Preventiu 211,68
Persones amb SAD Dependència 17
Hores SAD Dependència 1.610,44
Persones SAD Transitori 3
Hores SAD Transitori 64,00
Persones SAD Auxiliar LLar 9
Hores SAD Auxiliar LLar 400,08
Persones SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) 1
Hores SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) 180,00
ACCIÓ COMUNITÀRIA I INCLUSIÓ SOCIAL
Persones pisos estada temporal 0
Persones alberg 0
Assessorament habitatge 0
Persones amb vulnerabilitat energètica 0
Participants Pedala 1
Persones ateses mediació 35
Nombre de tallers mediació  
Tallers preventius Intaboo  
Joves vulnerables i participants Sostre 360 1
Número persones tallers Pedala  
POLÍTIQUES D'IGUALTAT DE GENERE I LGTBI
Nombre de persones ateses SIAD 15
Persones ateses per VM SIAD 10
Casos nous per VM SIAD 6
Persones ateses a l’acollida SIAD 5
Actuacions fetes a l’acollida SIAD 8
Persones ateses en l’assessorament jurídic SIAD 4
Actuacions fetes en l’assessorament jurídic SIAD 5
Persones ateses en l’assessorament psicològic SIAD 10
Actuacions fetes en l’assessorament psicològic SIAD 18
Persones ateses en la línia infantojuvenil SIAD  
Actuacions fetes infantojuvenil SIAD  
Estades en allotjament d’urgència per VM  
Allotjament VM 2
Nombre de persones ateses SAI LGTBI 1
Anar a l'inici