Igualtat de gènere i LGTBI

Les polítiques públiques d'igualtat i LGTBI a Vic i a Osona es gestionen a través de l'Oficina Tècnica d'Igualtat de gènere i LGTBI (OTIG). La seva actuació és desenvolupar les polítiques posant l'enfoc en garantir els drets de les dones i les persones LGTBI i en l'eliminació de les desigualtats i discriminacions de gènere, les violències masclistes i l'LGTBIfòbia.

L'actuació de l'oficina s'emmarca en l'emparament legal vigent i, específicament, en els dos documents interrelacionats aprovats que marquen les línies d'actuació de la mateixa: el Pla comarcal d'igualtat de gènere d'Osona i el Pla marc per a la igualtat per raó d'orientació sexual i identitat de gènere a OsonaTots dos van ser avaluats entre el 2020 i 2021. A finals del 2021, els plans han estat prorrogats fins a poder durant el 2022 tenir els dos nous plans actualitzats.

Dels plans se'n deriven dos serveis d'assessorament i informació directa a la ciutadania: el Servei d'Informació i Atenció a les Dones (SIAD) i el Servei d'assessorament a la diversitat sexual i identitats de gènere (SAI LGTBI Osona). Els serveis són cada vegada més coneguts a la comarca i els circuits definits també afavoreixen l'actuació d'aquests. L'atenció que es fa des de l'oficina és tant telefònica, per correu electrònic i presencial. El contacte amb els serveis és bàsicament per demanar informació, assessorament i acompanyament.

Servei d'Informació i Atenció a les Dones

El SIAD ofereix a les dones informació, orientació i assessorament en tots aquells aspectes relacionats amb la seva vida: àmbit laboral, social, personal, familiar i altres, fent especial atenció a la detecció de les violències masclistes.

L'any 2019, abans de la pandèmia, es van atendre un total de 405 dones al SIAD. D'aquestes, un 58,3% va ser per una situació de violència masclista. El 2021 el nombre de dones ateses va ser de 456 dones i, d'aquestes, un 67,7 % per violència. La gran demanda que rep el SIAD és amb l'assessorament psicològic ja que les dones requereixen més acompanyament durant mes temps. Els casos nous van incrementant donada la millor coordinació entre serveis i el major coneixement del servei.

SIAD 2019 2021
Dones ateses 405 456
Percentatge de dones ateses per violència masclista 58,3% 67,7%

El SIAD forma part de la Xarxa d’atenció i recuperació integral a les dones que pateixen violència masclista, que és el conjunt coordinat de recursos i serveis públics de caràcter gratuït per a l'atenció, l'assistència, la protecció, la recuperació i la reparació de les dones que han patit o pateixen violència masclista i els seus fills i filles, en l'àmbit territorial de Catalunya. El treball en xarxa no es limita als recursos especialitzats, també és en tots aquells que poden intervenir en un moment donat amb les dones que viuen una situació de violència masclista. Aquesta articulació de recursos a la comarca es treballa a través del Circuit comarcal per a l’abordatge de la violència masclista d’Osona.

Servei d'assessorament a la diversitat sexual i identitats de gènere

El SAI LGBTI és una prestació d'un servei per sensibilitzar i informar a persones i entitats, per tal de visualitzar la diversitat d'orientació sexual i d'identitat de gènere i prevenir LGBTifòbia. Aquest recurs es posa en funcionament per donar resposta a aquestes situacions de discriminació, i també, a qualsevol necessitat d'acompanyament, suport o informació que tingui la ciutadania en relació a la diversitat sexual i de gènere, i consolidar-se com un referent local LGBTI.

El SAI LGTBI va atendre el 2021 un total de 35 persones i l'any pre pandèmia va atendre 31 persones. En aquest servei, també es percep cert increment que valorem per les interaccions en d'altres espais i recursos del territori que permeten un millor coneixement del servei.

Les principals demandes que s’atenen són: 

  • Consultes: Qüestions vinculades amb les persones, situació, teoria i recursos LGTBI, ja sigui per temes personals, familiars, professionals o formatius. En aquest cas s'inclou el tràmit de canvi de nom de la targeta sanitària, targeta de transport T16 i targeta acreditativa de discapacitat,  per persones trans, tant menors com majors d'edat.
  • Assessorament/Acompanyament: En diferents situacions i vivències vinculades a la diversitat sexual i identitats de gènere de la persona, familiars, ciutadania o professionals que l'atenen.
  • Incidències: Totes aquelles situacions en què no hi ha un tractament igualitari per manca de coneixement. Aquest tipus d'incidències permetran apropar-nos als serveis en què hagin succeït les incidències i treballarem conjuntament perquè no tornin a passar.
  • Possibles discriminacions: Recollir situacions on s'està vulnerant els drets de les persones LGTBI i cal fer una acció contundent al respecte, sempre amb el consentiment de la persona afectada i sempre que entri dins de les competències del propi servei.
Anar a l'inici