Santa Eulàlia de Riuprimer

  • Serveis socials bàsics

  • Envelliment actiu i dependència

  • Infància, adolescència i famílies

  • Acció comunitària i inclusió social

  • Igualtat de gènere i LGTBI

  • Serveis d'atenció a l'entorn domiciliari

  • 1.383 habitants / Àrea Bàsica de Serveis Socials de la Mancomunitat La Plana

INFÀNCIA, ADOLESCÈNCIA I FAMÍLIES
Infants i adolescents atesos EAIA 2
Casos nous EAIA  
Casos tancats EAIA  
Casos atesos SIFE  
Casos nous SIFE  
Casos tancats SIFE  
Entrevistes SEAIA  
Visites a domicilis SEAIA  
Assessorament EAIA 8
Participants SIS  
Intervencions SOAF  
ENVELLIMENT ACTIU I DEPENDÈNCIA
Població major de 85 anys 39
Població major de 65 anys 188
Persones amb grau 1 Dep. 3
Persones amb grau 2 Dep. 1
Persones amb grau 3 Dep. 2
Valoracions dependència 6
Programes individuals atenció persones dependència 6
Participants usuaris EA Eix 1  
Participants usuaris EA Eix 2 i 3  
Participants projecte Soledat  
SERVEI D'ATENCIÓ EN L'ENTORN DOMICILIARI
SERVEI TERÀPIA OCUPACIONAL I PRODUCTES DE SUPORT - BAT  
Persones ateses BAT 2
Valoracions BAT 6
Persones amb productes de suport 1
Nombre de productes de suport prestats 3
Arranjaments habitatges 0
SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA  
Beneficiaris teleassistència 28
% població +65 anys (amb teleassistència) 14,89%
SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA  
Persones amb SAD Preventiu 1
Hores SAD Preventiu 26,75
Persones amb SAD Dependència 5
Hores SAD Dependència 755,00
Persones SAD Transitori 0
Hores SAD Transitori 0,00
Persones SAD Auxiliar LLar 0
Hores SAD Auxiliar LLar 0,00
Persones SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) 2
Hores SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) 277,00
ACCIÓ COMUNITÀRIA I INCLUSIÓ SOCIAL
Persones pisos estada temporal 1
Persones alberg 1
Assessorament habitatge 0
Persones amb vulnerabilitat energètica 0
Participants Pedala  
Persones ateses mediació 4
Nombre de tallers mediació  
Tallers preventius Intaboo  
Joves vulnerables i participants Sostre 360  
Número persones tallers Pedala  
POLÍTIQUES D'IGUALTAT DE GENERE I LGTBI
Nombre de persones ateses SIAD 7
Persones ateses per VM SIAD 4
Casos nous per VM SIAD 3
Persones ateses a l’acollida SIAD 4
Actuacions fetes a l’acollida SIAD 5
Persones ateses en l’assessorament jurídic SIAD 4
Actuacions fetes en l’assessorament jurídic SIAD 7
Persones ateses en l’assessorament psicològic SIAD 5
Actuacions fetes en l’assessorament psicològic SIAD 10
Persones ateses en la línia infantojuvenil SIAD 1
Actuacions fetes infantojuvenil SIAD 6
Estades en allotjament d’urgència per VM  
Allotjament VM  
Nombre de persones ateses SAI LGTBI 1
Anar a l'inici