Santa Eugènia de Berga

  • Serveis socials bàsics

  • Envelliment actiu i dependència

  • Infància, adolescència i famílies

  • Acció comunitària i inclusió social

  • Igualtat de gènere i LGTBI

  • Serveis d'atenció a l'entorn domiciliari

  • 2.278 habitants / Àrea Bàsica de Serveis Socials del Consell Comarcal d'Osona

SERVEIS SOCIALS BÀSICS
Persones ateses 186
% població atesa 8,17%
Entrevistes 481
Visites a domicili 163
Noves altes 48
Participants EVAL 8
INFÀNCIA, ADOLESCÈNCIA I FAMÍLIES
Infants i adolescents atesos EAIA 5
Casos nous EAIA 3
Casos tancats EAIA  
Casos atesos SIFE 2
Casos nous SIFE  
Casos tancats SIFE  
Entrevistes SEAIA 2
Visites a domicilis SEAIA 27
Assessorament EAIA 7
Participants SIS 33
Intervencions SOAF 1
ENVELLIMENT ACTIU I DEPENDÈNCIA
Població major de 85 anys 63
Població major de 65 anys 378
Persones amb grau 1 Dep. 9
Persones amb grau 2 Dep. 6
Persones amb grau 3 Dep. 4
Valoracions dependència 22
Programes individuals atenció persones dependència 13
Participants usuaris EA Eix 1 24
Participants usuaris EA Eix 2 i 3 27
Participants projecte Soledat  
SERVEI D'ATENCIÓ EN L'ENTORN DOMICILIARI
SERVEI TERÀPIA OCUPACIONAL I PRODUCTES DE SUPORT - BAT  
Persones ateses BAT 11
Valoracions BAT 14
Persones amb productes de suport 4
Nombre de productes de suport prestats 6
Arranjaments habitatges 1
SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA  
Beneficiaris teleassistència 82
% població +65 anys (amb teleassistència) 21,69%
SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA  
Persones amb SAD Preventiu 7
Hores SAD Preventiu 314,76
Persones amb SAD Dependència 10
Hores SAD Dependència 635,25
Persones SAD Transitori 2
Hores SAD Transitori 201,42
Persones SAD Auxiliar LLar 12
Hores SAD Auxiliar LLar 644,25
Persones SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) 1
Hores SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) 28,50
ACCIÓ COMUNITÀRIA I INCLUSIÓ SOCIAL
Persones pisos estada temporal 1
Persones alberg 1
Assessorament habitatge 1
Persones amb vulnerabilitat energètica 15
Participants Pedala 3
Persones ateses mediació 23
Nombre de tallers mediació  
Tallers preventius Intaboo  
Joves vulnerables i participants Sostre 360  
Número persones tallers Pedala  
POLÍTIQUES D'IGUALTAT DE GENERE I LGTBI
Nombre de persones ateses SIAD 7
Persones ateses per VM SIAD 4
Casos nous per VM SIAD 3
Persones ateses a l’acollida SIAD 3
Actuacions fetes a l’acollida SIAD 3
Persones ateses en l’assessorament jurídic SIAD 3
Actuacions fetes en l’assessorament jurídic SIAD 3
Persones ateses en l’assessorament psicològic SIAD 3
Actuacions fetes en l’assessorament psicològic SIAD 7
Persones ateses en la línia infantojuvenil SIAD  
Actuacions fetes infantojuvenil SIAD  
Estades en allotjament d’urgència per VM  
Allotjament VM  
Nombre de persones ateses SAI LGTBI  
AJUTS I PRESTACIONS
Sol·licituds ajuts urgència social 35
Beneficiaris ajuts urgència social 35
Import ajuts urgència social 8.196,45
Sol·licituds ajuts subministraments 10
Beneficiaris ajuts subministraments 8
Import ajuts subministraments 1.144,06
Sol·licituds ajuts casals d’estiu 3
Beneficiaris ajuts casals d'estiu 3
Import ajuts casals d'estiu 460,00
Sol·licituds ajuts activitats esportives 3
Beneficiaris ajuts activitats esportives 2
Import ajuts activitats esportives 606,50
Sol·licituds ajuts llibres 48
Beneficiaris ajuts llibres 48
Import ajuts llibres 1.145,15
Sol·licituds ajuts complements menjador 4
Beneficiaris ajuts complements menjador 4
Import ajuts complements menjador 419,47
Anar a l'inici